Nieuws

'Ik wist niet dat er zo veel bij kwam kijken'

Veldbezoek in Vessem - bodemkwaliteit

Directeur Generaal Agro en Natuur van LNV, Marjolijn Sonnema was één van de deelnemers afgelopen vrijdag aan het veldbezoek in het grondwaterbeschermingsgebied Vessem.

Dit is één van de gebieden waar we via het project Bodem UP en de Brabantse Versterking BUO werken aan de vermindering van de uitspoeling van nitraat naar grondwater. En dus het efficiënter aanwenden van deze mineralen door de plant. De aanpak is een samenwerking van ZLTO, Brabant Water en provincie Noord-Brabant.

Kavelruil in gemeente Waalre

Zeven van de tien actieve agrarische ondernemers in de gemeente Waalre hebben meegedaan aan de vrijwillige kavelruil Dommeldal De Hogt, die donderdag formeel werd afgerond bij de notaris. In totaal is 6o hectare goede landbouwgrond van eigenaar verwisseld.

Goed inzicht in uitspoeling middelen door gesloten watersysteem

Een kooi met samplers hangt 6 weken in het water bij de in- en uitlaat van landbouwgebied De Zeven Blokken.

Dankzij de twee gemalen in landbouwgebied De Zeven Blokken, vlakbij Smilde (provincie Drenthe) kan waterschap Noorderzijlvest akkerbouwers vrij nauwkeurig inzicht bieden in de uitspoeling van hun gewasbeschermingsmiddelen. “Wij hopen dat het project tot meer bewustwording en verbetering van de waterkwaliteit gaat leiden”, aldus Ibo Vaatstra van het waterschap.
 

Bodem APK Veenkoloniën van start!

Naar een betere bodem, van denken naar doen
Geïnteresseerde akkerbouwers en veehouders in de Veenkoloniën (zowel het Drentse als het Groninger deel) kunnen zich aanmelden voor Bodem APK Veenkoloniën. Deelnemers aan Bodem APK (Analyse, Planvorming en Kwaliteitsverbetering) krijgen aan de hand van een bodem- en waterplan meer inzicht in de bodem op hun bedrijf en inzicht in de maatregelen om de bodem te verbeteren! De afgelopen jaren was er een pilotproject met 30 deelnemers, nu is er ruimte voor meer deelnemers.
 

Boeren Delfstrahuizen duiken in veenbodem

Boeren rond Delfstrahuizen gingen vrijdagmiddag met adviseurs van Aequator het land van hun collega Peter Holkema in om meer te weten te komen over de bodem in het veenweidegebied. Het was het eerste veldbezoek in het project Bodem APK in het gebied. 

Project Wel goed water geven slaat aan

Druppelirrigatie is een van de maatregelen die bijdraagt aan verbetering van de waterhuishouding op het perceel.

In Noord-Brabant werken boeren met enkel een houten plankje aan het vasthouden van hemelwater. Het is de meest laagdrempelige actie van het project Wel goed water geven (ZLTO) waarbij agrariërs en waterschappen samen werken aan het vasthouden en hergebruiken van water. 
 

Verhuizing hazelnootbomen voor bufferstrook 2.0

Bufferstrook 2.0 is een strook tussen sloot en landbouwperceel beplant met bijvoorbeeld hazelnootbomen.

Ruim honderddertig hazelnootbomen van circa tien jaar oud zijn onlangs van Limburg naar Gelderland overgebracht. De bomen zijn bij drie agrarische ondernemers rond Zutphen opnieuw geplant als bufferstrook 2.0.

Maatregelen bij boeren en landeigenaren moeten nieuwe droogteschade voorkomen

De gevolgen van de droogte van vorig jaar zijn tot in het voorjaar van dit jaar voelbaar. Reden voor waterschappen en boeren om alles op alles te zetten voor voldoende wateraanbod voor de gewassen. Extra stuwen en afsluiters van duikers kunnen daarbij helpen.Waterschap Rijn en IJssel heeft verschillende maatregelen genomen om het water langer vast te houden. Onder het motto ‘elke druppel de grond in’ is boeren, landeigenaren en particulieren gevraagd het water vast te houden.

Berm- en slootmaaisel is waardevolle compost

De composteermachine belucht de organische reststromen. Uiteindelijk ontstaat compost, goed voor de bodem.

Ruim veertig boeren leerden tijdens de excursie Gelderse Vallei van het door DAW gefinancierde project Vruchtbare Kringloop Gelderland meer over compostering. Op het bedrijf van Van den Hengel in Achterveld verwerken vader en zoon reststromen tot waardevolle compost. 
 

Landbouw op peil Vechtstromen: Subsidiepot voor agrariërs voor verbetering bodem- en waterbeheer in Overijssel is geopend

Agrariërs in het werkgebied van waterschap Vechtstromen (provincie Overijssel) kunnen 40% tot 80% subsidie aanvragen voor maatregelen die verdroging of vernatting tegen gaan en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en bodem verbeteren.

Back to top