Nieuws

Sensoren houden waterkwaliteit in de gaten

In het gebied Westerbeek-Peelkanaal is begin deze maand op het melkveebedrijf van Jos Verstraten in Westerbeek het startsein gegeven voor een MaxiMi-pilot (Maximale Milieuprestatie met Minimale inspanning).

Deze pilot is erop gericht om met sensortechniek de relatie tussen agrarisch bodemgebruik en waterkwaliteit scherper in beeld te brengen. Dit moet ertoe leiden dat boeren in de toekomst over gegevens beschikken waardoor ze beter kunnen sturen op waterkwaliteit.

Waterkaravaan naar initiatiefrijke agrariërs

Op 11 oktober ging KRW-deelstroomgebied Rijn-west met de Waterkaravaan op pad. In het kader van de DAW-impuls bezochten mensen van waterschap, provincie, rijk en DAW/LTO enkele agrarische ondernemers in de bollenstreek en in de Krimpenerwaard. Inspirerende en gedreven mensen die hun bedrijfsvoering met een blik op de toekomst vergroenen.

Melkveehouder richt baggerdepot in als waterberging voor pieken

Foto: Nieuwe Oogst

Melkveehouder Harold Vlooswijk uit Papekop heeft een voormalig baggerdepot op zijn perceel ingericht als piekwaterberging. De verwachting is dat de berging een tot twee keer per tien jaar nodig is voor de duur van ongeveer een week.

Deze nieuwe 'blauwe dienst' is ontwikkeld in samenwerking met de Agrarische Natuurvereniging Lange Ruige Weide en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), op initiatief van de boer zelf. Als de waterberging niet wordt ingezet, is de locatie in gebruik als grasland.

Excursie Flexibel Peilbeheer - 18 oktober

Op het bedrijf van Joan Beernink in Beltrum (Achterhoek) wordt donderdag 18 oktober een excursie georganiseerd. Het bedrijf heeft 120 melkkoeien met bijbehorend jongvee op 50 hectare grond. Het bedrijf heeft enkele jaren ervaring met boerenstuwen en peilgestuurde drainage. De directe voordelen van deze maatregelen volgens Beernink: " We houden langer water vast, waardoor we later starten met beregenen in de drogere perioden. En de gedraineerde percelen zijn beter berijdbaar in het voorjaar”.

Waterkwaliteit: glastuinbouw timmert aan de weg

2018 lijkt een jaar van extremen te zijn stelde Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Glaskracht Nederland tijdens het WaterEvent vanmiddag. “Na de vele regen in het voorjaar was het bijna ondenkbaar dat tweeënhalve maand later extra leidingwater ingezet moest worden – en soms zelfs oppervlaktewater aangevoerd – om voldoende water te hebben.”

Erfafspoeling voorkomen - subsidie voor maatregelen

‘Als we ons erf met sleufsilo’s en kuilvoerplaten opnieuw zouden moeten aanleggen volgens de nieuwste inzichten, praat je over een investering van enkele tonnen’, stelt melkveehouder Wilco Hilhorst. ‘Gelukkig zijn er ook andere mogelijkheden.’

Carbon farming: Bodem is 'key' in klimaatverhaal

CO.-opslag in de bodem. De potentie is groot, evenals de bijdrage aan het behalen van klimaatdoelstellingen. Maar de bewustwording en de toepassing van de best beschikbare technieken kunnen nog een zet gebruiken. In het project `Carbon  Farming'  gaat ZLTO met Zeeuwse boeren en tuinders aan de slag om dit potentieel beter te benutten.

Extra aanpak nitraatuitspoeling in Drenthe

De bestuurders bij de ondertekening van de aanpak van nitraatuitspoeling

In vier Drentse grondwaterbeschermingsgebieden gaan akkerbouwers en melkveehouders samen met de drinkwaterbedrijven en provincie extra inspanning leveren om de nitraatuitspoeling te verminderen. LTO Noord, provincie Drenthe en de drinkwaterbedrijven Vitens en WMD hebben hiervoor een uitvoeringsovereenkomst getekend. De boodschap is duidelijk: meedoen is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
 

CO2-uitstoot in veenweide-gebied ongrijpbaar

Friese Bodem- en Waterdag

Onderwaterdrainage draagt nog niet bij aan verlaging van de CO2-emissie in het Friese veenweidegebied. Dat stelde projectleider Niek Bosma van Wetterskip Fryslân vorige week dinsdag op de tweede Friese boerenbodem- en waterdag Veenweide.

Utrecht stelt subsidie open voor innovatie en modernisering agrarische bedrijven

Bent u landbouwer in de provincie Utrecht en bent u van plan te investeren in de verdere innovatie en modernisering van uw bedrijf? De provincie Utrecht stelt € 1.900.000 beschikbaar voor fysieke investeringen in het kader van de brede uitrol van innovatie en modernisering op landbouwbedrijven.

Back to top