Nieuws

Teeltplan: 'Met zo min mogelijk input willen we maximale output'

Een teeltplan vergelijkbaar met een puzzel met 1000 stukjes? Sjef Crijns, adviseur bij Duurzaam Schoon Grondwater, het grondwaterbeschermingsproject in Limburg vindt van wel. ZIjn doel is om met de deelnemer een teeltplan te maken dat op alle onderdelen maximaal scoort. "Met zo min mogelijk input, willen we een maximale output behalen, dat is de puzzel." Lees in dit artikel hoe Crijns dat aanpakt voor DSG. 

Succesvolle Schoon Erf, Schoon Water afgesloten

Met het uitvoeren van een bedrijfsadviesbezoek is onlangs het succesvolle project Schoon Erf, Schoon Water Fryslan afgesloten. Bijna 1600 boeren, driekwart van alle melkveehouders in Friesland, deden mee aan het DAW-project gericht op het verminderen van erfafspoeling. 

Velddag Deltadrip maakt urgentie zuinig omgaan met water duidelijk

In het kleigebied met zanderige ondergrond van Zeeuws-Vlaanderen is verzilting een groot probleem: de zoetwaterbeschikbaarheid is beperkt waardoor het belangrijk is dat akkerbouwers in dit gebied zuinig omgaan met water. Nutriënten  en water moeten ze zo efficiënt mogelijk gebruiken. De vraag is alleen hoe: 

Bodemcursussen voor adviseurs en erfbetreders

AEQUATOR  Boer bij Kennis

Beter bodembeheer leer je vooral in de praktijk en van ervaren mensen, zéker als je zelf als adviseur of loonwerker al jaren bij boeren op het bedrijf komt. In opdracht van het ministerie van LNV geeft Aequator basiscursussen Bodem aan adviseurs en erfbetreders.

Het project Boer bij de Kennis biedt diverse cursussen aan, die waar nodig specifieker voor een regio of sector worden ingevuld.

Tegemoetkoming investering droogtemaatregelen in Oost-Nederland

Investeren in waterbeheersing is investeren voor de lange termijn, terwijl het rendement zich niet eenvoudig laat meten. Het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland, onderdeel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer voorziet in een financiele tegemoetkoming voor boeren die maatregelen nemen tegen verdroging. Projectleider Edwin Haasjes: ‘Investeren in droogtebestrijding wordt zo laagdrempelig’, zegt Haasjes. ‘Opbrengstschade als gevolg van droogte wordt steeds zichtbaarder, zeker nu er meer beperkingen zijn in bijvoorbeeld bemesting.

Boer zoekt water: deskundigen schieten te hulp om herhaling ‘nachtmerrie van 1976’ te voorkomen

Na de regen van de afgelopen dagen zou je het misschien niet zeggen, maar de droogte in Nederland baart steeds meer zorgen. Vooral bij boeren. Ze vrezen de nachtmerrie van 1976. Moeten ze straks weer voedsel voor hun koeien uit Ierland of Denemarken halen, omdat hier niets meer groeit? Waterschappen en boerenorganisatie LTO Noord schieten te hulp met gratis wateradvies en een deskundige aan huis.

Wat betekent de NAW voor DAW?

De Nationale Analyse Waterkwaliteit (NAW), die in 2019-2020 is uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in nauwe samenwerking met het Rijk, provincies, waterbeheerders en betrokken sectoren, gaat in op veel verschillende onderwerpen; van kwaliteit van grondwater tot microplastics en opkomende stoffen. Voor het oppervlaktewater zijn gewasbeschermingsmiddelen en nutrienten de onderwerpen waar nadrukkelijk naar de landbouw wordt gekeken.

Aandacht voor de bodem op Terschelling

Veel akkerbouwers en melkveehouders hebben behoefte aan kennis over het behoud van een vitale bodem op lange termijn. Met name over maatregelen en bodembeheer in relatie tot hun eigen grond. Dat bleek ook weer tijdens de bodemcursus die 15 boeren op Terschelling eind juni hebben afgerond. Tijdens de cursus leerden zij hoe goed bodembeheer kan bijdragen aan milieu, gezonde voeding en gewassen. Door de deelnemende akkerbouwers, loonwerkers en melkveehouders werd o.a. ingegaan op het optimaliseren van vruchtwisseling, bodemleven, grondbewerking en bemesting.

Demonstratieproject Mestzak bij melkveehouder Patrick Poelhuis

Een mestzak in bedrijf.

Op het bedrijf van melkveehouder Patrick Poelhuis in Eibergen is het tekort aan mestopslag een groot probleem: hij móet zijn gierput wel leegmaken in augustus met het risico op te veel nitraatuitspoeling anders heeft hij niet genoeg opslag tijdens de winter. Via Waterwijs Boeren krijgt hij de mogelijkheid om ervaring op te doen met tijdelijke opslag van mest. Hiervoor wordt een tijdelijke mestzak achter zijn stal gelegd.

Back to top