Nieuws

Online oriëntatiebijeenkomst: impact op kostprijs, droogte en biodiversiteit

Woensdag 29 juni om 19:00 uur organiseert LTO Noord een online oriëntatiebijeenkomst over natuurlijk bodembeheer.

Natuurlijk bodembeheer heeft de volgende voordelen: je hebt minder kunstmest nodig, het bevordert de waterberging en draagt bij aan meer biodiversiteit. René Jochems van GroeiBalans neemt deelnemers door middel van een presentatie via Zoom mee in de wereld van zijn visie op bodembiologie.

Glastuinders helpen bij opvangen hevige regenbuien

Rainlevelr draagt, samen met andere maatregelen tegen wateroverlast, bij aan het opvangen van zwaardere buien in de toekomst. Het project loopt in het Westland, maar ook teeltbedrijven in Oostland zijn aangesloten. In een nieuwe animatie laat Rainlevelr zien hoe het werkt. De animatie besteedt echter ook aandacht aan andere klimaatgerelateerde waterproblemen, zoals de beschikbaarheid van goed gietwater. 

Sjaak van der Tak: ‘Met het DAW laten we zien hoe het anders kan’

In gesprek met… Sjaak van der Tak

De stikstofproblematiek maakt voor Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland en momenteel waarnemend LTO Portefeuillehouder Bodem en Water, duidelijk: het moet anders, het kan anders én het gaat ook anders. Maar dan wel op een manier passend bij de agrarische sector. ‘En dan kijk ik naar het programma Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, waar LTO eigenaar van is en waarmee we laten zien dat boeren en tuinders het ook anders dóen.’

Interview Eef Mengers - Projectleider GLB-pilot Landbouwloket DAW

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in. Agrariërs wordt vanaf dan gevraagd om zich extra in te spannen en een positieve bijdrage te leveren aan water, bodem, klimaat, landschap en biodiversiteit. Hiervoor ontvangen ze vanaf 2023 (financiële) ondersteuning vanuit het nieuwe GLB.

Interview Henri Mulder, Kadaster - Projectleider GLB-pilot Gebiedsgerichte aanpak DAW

Welke opgaven zijn er in een bepaald gebied rondom waterkwaliteit, waterkwantiteit en bodemgezondheid? Welke partijen in een gebied hebben hier invloed op? Hoe kunnen en willen ze een bijdrage leveren aan een oplossing? En hoe kan ieders bijdrage gefinancierd worden? Daarover wordt nagedacht in de GLB-pilot Gebiedsgerichte aanpak.

Mais zaaien in ruitverband om water vast te houden op stuwwal

‘Wat kunnen we nog meer doen om water vast te houden op de stuwwal en waarom doen we dat eigenlijk niet?’ Met die twee vragen trapte Chris Poelen de demobijeenkomst over mais zaaien in ruitverband op zijn perceel in Groesbeek af.

De titel van de velddemo gaf al aan dat zaaien in ruitverband helpt om water vast te houden en zorgt voor vermindering van afspoeling van water en nutriënten op landbouwpercelen op de stuwwal.

Kringlooplandbouw, hoe werkt dat nu in de praktijk?

Boerderij van de Toekomst levert grasklaver voor de koeien van Jan Willem Elsenga, en hij geeft er weer mest voor terug. Benieuwd naar hoe dit in zijn werk gaat en of dit bevalt? Kijk dan de video. Boerderij van de Toekomst werkt samen met Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) in het project Boer van de Toekomst. Via dit project kunnen groepen boeren op excursie naar Boerderij van de Toekomst.

Video: Velddag Boeren voor Drinkwater Overijssel

Afgelopen jaar hebben diverse velddemo's plaatsgevonden binnen het DAW-project Boeren voor Drinkwater. Al deze demo-proeven hebben als doel het verminderen van de nitraatuitspoeling. Deelnemers van Boeren van Drinkwater waren onlangs te gast bij het bedrijf van Arjan Waalderink om informatie uit te wisselen over bodembeheer ten behoeve van de kwaliteit van grondwater en de resultaten van de velddemo te bekijken.

Bekijk de video!

E-learning modules Droogte en Koolstofvastlegging

Afgelopen jaren heeft Aequator academie verschillende cursussen gegeven aan erfbetreders over o.a. droogte en koolstofvastlegging in het kennisverspreidingsproject Boer bij Kennis. Twee experts van Aequator Groen & Ruimte geven een heldere uitleg van de onderwerpen en er worden tussendoor korte prikkelende vragen gesteld aan de kijker. Vanuit het DAW wijzen wij je graag op de webinars. 

Bekijk ze hieronder:

Back to top