Nieuws

Boeren aan zet in brongebied Baakse Beek

Drie gebiedscoördinatoren gaan de komende tijd circa honderd agrarische bedrijven af in het bovenstroomse deel van de Baakse Beek ten oosten van Lichtenvoorde. Doel is zelf meer klimaatbestendig worden op bedrijfsniveau en minder kans op wateroverlast benedenstrooms.

Noord-Drenthe aan zet voor schoner erf

Noorderzijlvest

In het Drentse deel van het werkgebied van Waterschap Noorderzijlvest is eind januari de aftrap gegeven voor het project 'Schoon Erf, Schoon Water' voor zowel akkerbouwers als melkveehouders.

Boeren en tuinders hebben in de afgelopen jaren grote slagen gemaakt in het verminderen van emissies van zowel nutriënten/mineralen als van gewasbeschermingsmiddelen. Zo is de emissie van verschillende stoffen naar het oppervlaktewater teruggedrongen en is het bewustzijn rond het omgaan met gewasbeschermingsmiddelen sterk toegenomen.

Organisch (rest)materiaal als bodemverbeteraar

Agrarisch Natuur Vereniging De Ommer Marke onderzoekt sinds 2016 de praktische toepasbaarheid van bodemverbeteraars uit natuurlijke materialen. De bevindingen uit hun pilot ‘Organisch (rest)Materiaal als Bodemverbeteraar’ werden onlangs gedeeld met belangstellende DAW-boeren uit Gelderland tijdens een bijeenkomst in Lemelerveld. 

Drempelactie tegen droogte in zandgebieden

Jan Bruurs, foto: Nieuwe Oogst

Melkveehouder Jan Bruurs uit Baarle-Nassau kreeg deze week de eerste plankjes en paaltjes in het kader van de actie 'Drempels tegen Droogte'van Waterschap Brabantse Delta. Het waterschap stelt in zijn werkgebied kosteloos drempels beschikbaar aan grondeigenaren en gebruikers in de zandgebieden.

Tegemoetkoming waterconservering door waterschap De Dommel

Foto: waterschap de dommel

Waterschap De Dommel gaat agrariërs ontzorgen bij de aanschaf van bepaalde waterconserveringsmaatregelen. Via het subsidieprogramma `Wel goed water geven' kunnen grondgebruikers een deel van de kosten vergoed krijgen.

In de afgelopen maanden heeft ZLTO, vaak in combinatie met het waterschap, een groot aantal ledenbijeenkomsten gehouden. Doel was om agrariërs ervan te overtuigen dat het winterwater zo lang mogelijk vastgehouden moet worden om de grondwatervoorraad aan te vullen.

Schoon Water Zeeland en gemeenten

Beleidsmedewerker Joachim Koutstaal van de gemeente Goes is duidelijk over het project Schoon Water Zeeland: ''Doorgaan!'

In deze video vertelt hij over zijn ervaringen met onkruidbestrijding in het project.

 

Miljoenensteun voor Drentse melkveehouder

Foto: Nieuwe Oogst

Rabobank gaat melkveehouders in Drenthe steunen die verduurzamen. De bank stelt 50 miljoen euro voor (her)financiering beschikbaar. Dat maakte Rabobank-directeur Food en Agri Carin van Huët dinsdagmiddag bekend op het melkveebedrijf van Jappie en Dirk Riedstra in Veenhuizen.

Waterhouderij Walcheren verder uitgebouwd

Foto: waterhouderij.nl

Zeven onderling sterk verschillende agrarische bedrijven werken samen binnen het project Waterhouderij Walcheren. Samen hebben zij tientallen maatregelen genomen om de zoetwatervoorraad op peil te houden en te vergroten. Dit project kreeg onlangs 650.000 euro subsidie voor de verdere doorontwikkeling.

Akkerbouwers en loonwerkers in de Drentse Veenkoloniën verminderen van erfemissie

Met het project Schoon Erf, Schoon Water (SESW) Drentse Veenkoloniën kunnen akkerbouwers en loonwerkers in het beheergebied van Waterschap Hunze en Aa’s van het Drentse deel van de Veenkoloniën aan de slag met het verminderen én voorkomen van erfemissie. Deze week waren de eerste voorlichtingsbijeenkomsten in Valthermond. Binnen de subsidieregeling is ruimte voor 60 deelnemers. Loonwerkers en akkerbouwers kunnen zich aanmelden via www.agrarischwaterbeheer.nl/interesse-veenkolonien.    

Vrijwillig werken aan schoner water slaat aan

Foto: Nieuwe Oogst

Boeren en tuinders in grondwaterbeschermingsgebieden nemen zelf de verantwoordelijkheid om het nitraatverlies van hun akkers te verminderen. De animo voor een vrijwillige aanpak is groot.

Dat meldt Claude van Dongen, LTO-portefeuillehouder Bodem en waterkwaliteit. Keukentafelgesprekken in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg hebben tot resultaat dat het overgrote deel van de gevraagde boeren besluit mee te doen.

Back to top