Nieuws

Informatiebijeenkomst nieuwe openstelling POP subsidie DAW Gelderland

Individuele landbouwers en loonwerkers in Gelderland krijgen in augustus/ september de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een fysieke investering, bijvoorbeeld extra mestopslag capaciteit of investeringen met betrekking tot het nuttig toepassen van sloot- en bermmaaisel. De investering moet bijdragen aan het doel van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW): schoon en voldoende water en een gezonde bodem. Geïnteresseerde agrarisch ondernemers krijgen tijdens speciale bijeenkomsten op 16 en 17 juli meer informatie hierover. 
 

Schoon Erf Schoon Water Veenkoloniën van start

Het project "Schoon erf, schoon water Veenkoloniën" gaat van start in het Drentse deel van de Veenkoloniën in het beheergebied van Waterschap Hunze en Aa's. Akkerbouwers, loonwerkers en melkveehouders, die met gewasbeschermingsmiddelen op hun erf werken, kunnen hierbij subsidie kunnen krijgen voor het doen van investeringen om erfemissie te voorkomen.
De waterkwaliteit kan verbeteren door onder meer de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf te verminderen. Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld:

Schoon Water Zeeland op volle kracht

Schoon Water Zeeland is al een tijdje bezig. Vanaf 2015 werken agrariërs en loonwerkers samen om minder gewasbeschermingsmiddelen te laten afspoelen naar het oppervlaktewater. Inmiddels is het aantal deelnemende boeren en tuinders opgelopen tot zo’n 450. Hoe kun je goed omgaan met gewasbeschermingsmiddelen en biociden? In studiegroepen komen de deelnemers samen om ervaringen en kennis te delen. Het liefst zo praktisch mogelijk. Er zijn al bijna 70 bijeenkomsten geweest.

Friesland publiceert subsidieregeling regionaal programma KRW landbouw

De provincie Friesland heeft de Subsidieregeling regionaal programma KRW landbouw Fryslân (KRWFR) gepubliceerd. Doel van de subsidieregeling is het geven van een stimulans aan landbouwgerelateerde maatregelen die bijdragen aan het realiseren van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in Friesland en in de provincie Groningen (voor zover dit het beheergebied van het Wetterskip Fryslân betreft).

'Bodem en water in de Kempen' van start gegaan

Bodem op orde in de Kempen

Op 30 mei is het driejarige project ‘bodem en water in de Kempen’ met een bijeenkomst afgetrapt. Het doel van het project is om met boomkwekers te werken aan bodemverbetering, betere waterdoorlaatbaarheid en het watervasthoudend vermogen te vergroten. Zo legt de kweker een basis voor een gezonde boomteelt.

Lees meer over de bijeenkomst op de website van Waterschap De Dommel

Kom langs bij ‘Klimaat Klaor!’

Klimaat Klaor

Tijdens de publieksdag van het project ‘Klimaat Klaor’ in Lichtenvoorde, op zaterdag 16 juni, is ook Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) aanwezig. In de DAW-stand staan de thema’s water en klimaat centraal. In de afgelopen periode zijn er rond Lichtenvoorde stappen gezet richting een klimaatvriendelijk gebied dat tegen een stootje kan. Het water wordt om Lichtenvoorde heen geleid en het project ‘Klimaat Klaor’ is succesvol van start gegaan.

Experimenteren met gras onder mais

Gras als vanggewas onder mais is een belangrijke maatregel om de uitspoeling van nitraat te verminderen en daarmee de waterkwaliteit te verbeteren. Het onderzaaien is niet makkelijk. Ondernemers experimenteren hiermee op kleine schaal.
 

Impuls voor juist watergebruik

Voldoende en schoon zoet water komt door de klimaatverandering in de toekomst steeds meer onder druk te staan. Via het project 'Wel goed water geven' krijgen boeren de kans om, met financiële steun van provincie Noord-Brabant, alvast een aantal maatregelen te treffen om meer hemelwater vast te houden of her te gebruiken.
 

Minder druk, meer trekkracht

Loonwerker Marcel Verhoeven uit Erp werkt met een geïntegreerd drukwisselsysteem voor de bandenspanning. 'Ik heb veel meer trekvermogen met de lage spanning.'
Verhoeven is een van de zeventien ondernemers die deelnemen aan het project 'Bufferboeren Veghel'. Daarin werken Brabant Water, Waterschap Aa en Maas en ZLTO samen met boeren en tuinders aan een goede water- en bodemhuishouding.

DAW-delegatie in Spanje: allemaal dezelfde uitdagingen

Vlnr: Dorine Kea, Toon van Kessel, Marc Balemans, Jacqueline Laumans, Toon Hulshof en Henk Jolink

Marc Balemans (Regiocoördinator DAW), Dorine Kea (LTO Noord), Toon van Kessel (Vitens), Toon Hulshof (deelnemer Vruchtbare Kringloop Achterhoek), Jacqueline Laumans (Provincie Gelderland) en Henk Jolink (bestuurder LTO Noord) zijn weer op Nederlandse bodem. Ze kijken terug op een paar geslaagde, leerzame dagen in het Spaans Almería, waar ze kennis maakten met collega’s uit een groot aantal Europese landen. Ook bezochten ze een aantal agrarische bedrijven in de omgeving van Almeria.

Back to top