Nieuws

Bestuursovereenkomst grondwaterbescherming

Tussen drinkwaterbedrijven, ministeries, IPO en LTO is een bestuursovereenkomst getekend. Daarin zijn afspraken gemaakt over de aanpak van circa 40 grondwaterbeschermingsgebieden. Gebieden waar de emissies van nutriënten nog ruim boven de norm uitkomen.
 

Subsidie voor 100 boeren in Noord-Drenthe

Akkerbouwers en melkveehouders in het Drentse deel van waterschap Noorderzijlvest krijgen subsidie om nog dit jaar maatregelen te treffen om de uitstroom van gewasbeschermingsmiddelen of nutriënten van hun erven naar het oppervlaktewater te verminderen.

Congres over druppelirrigatie in Noord-Nederland

Foto: Nieuwe Oogst

Druppelirrigatie ('drip') is een irrigatiemethode, waarbij water bij de planten wordt gedruppeld door een stelsel van leidingen, slangetjes en druppelaars. In kassen wordt het al lang gebruikt, maar in het open veld is er nog niet zo veel ervaring mee. Sinds 2014 is er in een project ervaring opgedaan met druppelirrigatie in zetmeel-, consumptie- en pootaardappelen, uien en lelies. Dinsdag werden de resultaten tijdens een symposium in Groningen gepresenteerd.

'Belastingverhoging onterecht, kijk naar DAW'

Volgens Jakob Bartelds, bestuurder LTO Nederland, krijgen landbouwers onterecht waterschapsbelastingverhogingen opgelegd, wanneer de voorgestelde wijzigingen worden doorgevoerd.
 
‘Vanuit de sector wordt steeds meer gedaan om de kwaliteit van het water te verbeteren. Daardoor hoeft het waterschap minder te investeren en dat scheelt kosten.’ Bartelds wijst daarbij onder meer op de eigen inspanningen via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en de initiatieven vanuit de glastuinbouw. Ook over andere punten in het voorstel is de landbouworganisatie kritisch.

Samen op zoek naar oorzaken stagnerende waterkwaliteit in Friesland

Wetterskip Fryslân en Stichting Mesdag Zuivelfonds gaan samen op zoek naar de oorzaken van het gebrek aan vooruitgang in de waterkwaliteit in het landelijk gebied. Na een periode van structurele verbetering is de hoeveelheid stikstof en fosfaat in het oppervlaktewater de afgelopen 10 jaar nog maar nauwelijks afgenomen.
 
Lees meer op de website van het Wetterskip Fryslân

Melkveehouder Kievit: ‘Met goed bodembeheer is winst te halen’

In het demonstratieproject ‘Grondig Boeren met Mais’ in Drenthe werken Wageningen University & Research en bedrijfsleven samen aan alternatieve duurzame teeltmethodes voor gangbare maïsteelt in Drenthe. Melkveehouder Kievit uit Bunne is een van de negen satellietbedrijven die deelnemen aan het project. “De reden dat ik meedoe is dat ik graag de bodemkwaliteit wil verbeteren. Met goed bodembeheer is winst te halen.”

DAW-impuls en positie LTO

Eind december 2017 is ter ondersteuning van het convenant ‘Delta aanpak waterkwaliteit en zoetwater’ uit 2016, een voorstel gelanceerd en overgenomen om een extra impuls aan DAW te geven. Belangrijk uitgangspunt daarin is dat in een gezamenlijk gebiedsproces met het waterschap afspraken worden gemaakt. Afspraken over welke maatregelen nuttig en nodig zijn. LTO vindt het belangrijk dat samen met het waterschap inzicht en kennis ontstaat over de feitelijke situatie in een gebied en welke maatregelen daar het beste bij horen.

Verslag excursies Bufferboeren 2017

Projectgroep en deelnemende boeren hebben de afgelopen maanden enkele excusries georganiseerd, om zo kennis op te doen en ervaringen uit te wissele. De groep bezocht onder andere nedrijven in Loosdrecht en Aarle-Rixtel.
 
Download hieronder de de pdf voor een verslag van de excursies

Pilotproject Bodem APK werkt aan optimaliseren bodem in Veenkoloniën

In het najaar van 2017 is het pilotproject Bodem APK (Analyse, Planvorming en Kwaliteitsverbetering) van start gegaan met akkerbouwers en veehouders uit de Veenkoloniën. Hierin gaan 30 deelnemers aan de slag met het verbeteren van hun bodem aan de hand van een bodem- en waterplan. Akkerbouwer Sijbenga uit Hooghalen is een van de deelnemers. 'Ik wil graag duurzaam omgaan met mijn bodem.

Schoon water is een blijvende uitdaging

Het programma Schoon Water boekte afgelopen jaren weer winst voor de waterkwaliteit in Noord-Brabant. Dat blijkt uit de zojuist gepubliceerde Schoon Water rapportage.
 

Back to top