Nieuws

Uitnodiging: Bodemverdichting in grasland verhelpen en grasland mechanisch vernietigen

Kan mechanisch onderwerken van grasland en andere gewassen een effectief alternatief zijn voor de inzet van chemie? En met welke innovatieve machines kun je bodemverdichting in grasland en andere groeiende gewassen aanpakken? Je ziet en hoort het tijdens de velddemo op vrijdag 11 november op het perceel van akkerbouwer Arjan Veenstra in Nagele.

Boeren Midden-Delfland vóór de muziek uit

“Nog voordat het DAW-project Duurzaam Boer Blijven ruim 12 jaar geleden ontstond waren melkveehouders in Midden-Delfland al bezig met kringlooplandbouw“, aldus Marcia van Drunen, beleidsmedewerker landelijk gebied van de gemeente Midden-Delfland. “Met groen ondernemen willen melkveehouders Midden-Delfland open en groen houden. Het programma Duurzaam Boer Blijven staat daarin centraal. Het gebied ontving in 2017 het predicaat Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL)”.

Velddemo: ‘Technieken om je bodem te verbeteren’

Op woensdagmiddag 26 oktober 2022 is door LTO Noord en CLM Onderzoek en Advies een velddemo georganiseerd op het melkveebedrijf De Broodhoek in Appelscha. Deze velddemo was gericht op bodemverbeterende technieken en werd georganiseerd vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

BodemUP veldsymposium

Op 3 november 2022 houdt het DAW-project BodemUP een veldsymposium in Strijbeek. Tijdens deze middag staat de verbinding tussen boeren, beleid en ketenpartners centraal.

Tijdens het veldsymposium staat de oogst van drie jaar BodemUp centraal. We gaan samen in gesprek over de behaalde resultaten rondom het verbeteren van de bodem en hoe daar in de toekomst voordelen mee gedaan kunnen worden. Daarnaast vindt er een paneldiscussie plaats waaraan Meri Loeffen, programmamanager van het DAW, deelneemt.

Van elkaars ervaring leren in brochure 'Lessen voor successen'

Van elkaars ervaring en kennis kun je leren: dat is de gedachte binnen veel projecten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Met de brochure 'Lessen voor successen 2022' die is samengesteld door het DAW in samenwerking met stroomgebied Rijn-West delen we ook hoogtepunten en geleerde lessen uit DAW-projecten in het gebied.

Agrarische collectieven leveren kennis en ervaring voor landbouwloket nieuwe GLB

Agrarisch natuurbeheer vindt in ons land al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw plaats met als doel de natuur en het landschap van ons platteland te beschermen. Door subsidies beschikbaar te stellen via het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) beloont de overheid agrariërs om maatregelen te nemen die de natuur op hun land beschermt. De deelnemende agrariërs, verenigd in agrarische collectieven, beschermen de natuur op hun land via ‘pakketten aan maatregelen’ die gefaciliteerd worden vanuit het ANLb.
 

Wico Dieleman

Even voorstellen, Elma Haakmeester

Mijn naam is Elma Haakmeester en ik ben projectmanager bij het Kadaster in Zwolle. Na de zomervakantie heb ik het stokje overgenomen van Henri Mulder als projectleider van de GLB-pilot Gebiedsgerichte aanpak. Ik heb er zin in om, samen met de verschillende betrokken partijen, te verkennen hoe we binnen het nieuwe GLB het gebiedsgerichte werken ook echt werkend en toegankelijk kunnen krijgen.
 

Leerzame excursie naar productiestation water

Met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) werken we aan het verbinding en samenwerking tussen de agrarische sector en andere waterbeheerders. Samen kunnen wij werken aan schoon en voldoende water en een betere bodem. In Groningen werden deelnemers en partners van het DAW-project Verminderen afspoeling van percelen naar oppervlaktewater daarom uitgenodigd op het productiestation voor drinkwater De Punt in Glimmen van Waterbedrijf Groningen. De DAW Waterkaravaan werd ingezet tijdens deze excursie. 

Velddemo: Technieken om je bodem te verbeteren

In de praktijk zien wat woelen voor je bodem doet? En wil je leren hoe je stikstof ‘over de winter kunt tillen’? Kom dan naar de velddemo bij melkveebedrijf De Broodhoek in Appelscha, op woensdagmiddag 26 oktober.

Tijdens de demo op een perceel van melkveehouder Jan Hendrik Gorter maak je via een uitgebreid programma kennis met verschillende vormen en technieken om je bodem te verbeteren:

Back to top