Nieuws

Wat betekent de NAW voor DAW?

De Nationale Analyse Waterkwaliteit (NAW), die in 2019-2020 is uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in nauwe samenwerking met het Rijk, provincies, waterbeheerders en betrokken sectoren, gaat in op veel verschillende onderwerpen; van kwaliteit van grondwater tot microplastics en opkomende stoffen. Voor het oppervlaktewater zijn gewasbeschermingsmiddelen en nutrienten de onderwerpen waar nadrukkelijk naar de landbouw wordt gekeken.

Aandacht voor de bodem op Terschelling

Veel akkerbouwers en melkveehouders hebben behoefte aan kennis over het behoud van een vitale bodem op lange termijn. Met name over maatregelen en bodembeheer in relatie tot hun eigen grond. Dat bleek ook weer tijdens de bodemcursus die 15 boeren op Terschelling eind juni hebben afgerond. Tijdens de cursus leerden zij hoe goed bodembeheer kan bijdragen aan milieu, gezonde voeding en gewassen. Door de deelnemende akkerbouwers, loonwerkers en melkveehouders werd o.a. ingegaan op het optimaliseren van vruchtwisseling, bodemleven, grondbewerking en bemesting.

Demonstratieproject Mestzak bij melkveehouder Patrick Poelhuis

Een mestzak in bedrijf.

Op het bedrijf van melkveehouder Patrick Poelhuis in Eibergen is het tekort aan mestopslag een groot probleem: hij móet zijn gierput wel leegmaken in augustus met het risico op te veel nitraatuitspoeling anders heeft hij niet genoeg opslag tijdens de winter. Via Waterwijs Boeren krijgt hij de mogelijkheid om ervaring op te doen met tijdelijke opslag van mest. Hiervoor wordt een tijdelijke mestzak achter zijn stal gelegd.

Nitraatuitspoeling naar grondwater: Op de goede weg, nu doorpakken

Vanuit een gezamenlijke aanpak werken agrariërs, drinkwaterbedrijven en overheden aan het verminderen van de uitspoeling van nitraat naar grondwater. De aanpak is belangrijk om de kwaliteit van de bronnen van het drinkwater te beschermen en is in december 2017 bekrachtigd in een bestuursovereenkomst tussen LTO Nederland, Vewin, IPO en de ministeries van LNV en IenW. Inmiddels zijn tussentijdse resultaten bekend van de 34 grondwaterbeschermingsgebieden waar de aanpak gehanteerd wordt.

Watermakelaars koppelen boeren

Watermakelaars in het werkgebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) stimuleren boeren maatregelen te nemen om de waterkwaliteit te verbeteren en bodemdaling te remmen. Ook brengen de watermakelaars ‘buur’boeren samen om in één gebied maatregelen te nemen, zodat effecten op water en bodem in het gebied zichtbaarder en effectiever worden.

Water vasthouden of hergebruiken: omgaan met de droogte

Binnen het DAW-project Wel goed water geven dat loopt in Brabant is financiering beschikbaar voor het uitvoeren van maatregelen om meer hemelwater vast te houden of te hergebruiken. Daarmee krijgen agrarische deelnemers een bijdrage van maximaal 5000 euro per bedrijf voor maatregelen als peilgestuurde drainage, plaatsen van LOP stuw of knijpstuwen, verhogen van de slootbodem en het voorkomen van bodemverdichting. 

Brochure 'Water Vasthouden Op Landbouwpercelen In Zuid-Limburg'

De brochure 'Water vasthouden Op Landbouwpercelen in Zuid-Limburg bevat vijftien maatregelen voor het vasthouden van water op agrarische percelen. Het zijn verschillende manieren om water beter te laten infiltreren in de bodem en van hellingen afstromend water zoveel mogelijk af te remmen.

Van Nieuwenhuizen peilt droogtestress in Groesbeek

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft maandag poolshoogte genomen op het bedrijf van pompoenkwekers Chris en Laura Poelen in het Gelderse Groesbeek. Aanleiding is de toenemende droogteproblematiek in het oosten van Nederland.

Investering in duurzaamheid en eigen bedrijf door subsidieregeling Nieuw Drostendiep

‘Het is vooral een kwestie van bewustwording. De maatschappij verwacht in toenemende mate dat agrarische ondernemers rekening houden met milieu en natuur. Zelf vind ik dat ook belangrijk.’ Aan het woord is akkerbouwer Jan Jacob Renting in Zwinderen (Dr.). Hij vertelt over zijn deelname aan project DAW Zuid Oost Drenthe / Nieuw Drostendiep. ‘Ik heb met subsidie geïnvesteerd in een nieuwe reinigingsplaats in de schuur voor mijn machines in combinatie met een biofilter om het afvalwater te zuiveren.’ 

Back to top