Nieuws

Computergestuurde drainage is veelbelovend

Foto: Joost de la Court, Nieuwe Oogst

Boeren experimenteren samen met waterschappen op verschillende plekken in Nederland met het aanpassen van hun bedrijfsvoering aan de klimaatverandering. In het Overijsselse Stegeren ligt een proef met computergestuurde, regelbare drainage.

Nationale Bodemtop op 11 september

Op 11 september organiseert het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een Nationale Bodemtop. Tijdens deze top doet minister Carola Schouten de aftrap van het Nationaal Programma Landbouwbodems en gaat zij met de aanwezigen in gesprek over de vraag hoe we samen kunnen bereiken dat de Nederlandse landbouwbodems in 2030 duurzaam worden beheerd.
Ook u bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn! De bijeenkomst vindt plaats in de Van Nelle Fabriek, Van Nelleweg 1 in Rotterdam. De ontvangst is om 9 uur en het programma start om 9.30 uur.

Excursie DAW naar Zuiderzeeland

Foto: WUR

Op vrijdag 23 augustus rijdt de Waterkaravaanbus vanuit het Zeeuwse Colijnsplaat naar Waterschap Zuiderzeeland en Proeftuin Agro Ecologie en Technologie van Wageningen UR in Lelystad. Daar doet de Wageningen Universiteit onderzoek naar groene gewasbescherming, strokenteelt en kerende en niet-kerende bodembewerking. Wie meerijdt krijgt de laatste resultaten en tips hierover.

Excursie onderzaai/ vanggewas in Gelderland

Wat is goed voor de bodem, de structuur, doorworteling en hoeveelheid organische stof? Op het demoveld in Schalkhaar (Deventer) worden diverse onderzoeken en proeven gedaan naar o.a. onderzaai van een vanggewas in mais. Op het perceel worden proeven gedaan met verschillende vormen van teelt van voedergewassen en bemesting, denk aan bewerkte en onbewerkte rundveedrijfmest, met en zonder onderzaai van groenbemesters, rotatieteelt en gebruik van organisch materiaal zoals Bokashi.

Peilgestuurde drainage houdt vocht in de bodem

Het land is nog groen op de percelen van Nico Neppelenbroek. Een zelfbedacht systeem van peilgestuurde drainage houdt het vocht in de bodem van maatschap Neppelenbroek in Zuidwolde. Daardoor hoeft de agrarier de regenhaspel op de gedraineerde percelen niet uit te rollen. Maatschap Neppelenbroek is een demonstratiebedrijf Boeren met bodem en water van het DAW. Het doel: een hogere landbouwproductie en verbeterde waterkwaliteit- en kwantiteit. 

Focus op de praktijk bij bodemopleiding DAW en stichting Veldleeuwerik

Negen agrarische adviseurs volgen momenteel de opleiding bodemcoach. De opleiding is met dank aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer ontwikkeld in samenwerking met stichting Veldleeuwerik en Aeres Hogeschool. De adviseurs willen agrariërs nog beter kunnen adviseren over wat nodig is voor een gezonde bodem en goede gewasopbrengst. Wat leren de toekomstige bodemdeskundigen precies? 8 vragen aan initiatiefnemer Henk Westerhof van Stichting Veldleeuwerik.

Kennis over klimaatadaptatie

Klimaatverandering raakt ons allemaal, maar boeren nog wel het meest! Er is onder boeren grote behoefte aan kennis en middelen om goed voorbereid te zijn op de toekomst: klimaatadaptatie. Met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer bieden we ondersteuning om boerenbedrijven voor te bereiden op de toekomst. Met het DAW stimuleren wij de uitwisseling van kennis over het verbeteren van de bodemgezondheid en waterkwaliteit- en kwantiteit tussen waterschappen en boeren en tussen boeren onderling.

Cursus: landbouw en waterkwaliteit

Deze cursus gaat over de bodem én de invloed van het agrarisch management op de uit- en afspoeling van nutriënten. Onderdeel hiervan is het denken in kringlopen van nutriënten in relatie tot bodemeigenschappen, agrarische bedrijfsvoering en de meststoffenwet.

Van bodemkennis naar bodemkunde

Goed bodembeheer is het fundament voor een duurzame landbouw. Een goed functionerende bodem helpt bij het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. Het leidt tot gezondere gewassen en gezonder veevoer. Goed bodembeheer zorgt voor minder afspoeling en uitspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en draagt bij aan een gezond ecosysteem. In dit project wordt kennis over de bodem op toegankelijke wijze gedeeld via o.a. bodemavonden en een bodemcursus in Groningen, Friesland en Drenthe.

Back to top