Nieuws

Subsidie voor waterbesparende maatregelen in Rivierenland

Agrarische bedrijven in het Rivierengebied kunnen financiële steun krijgen voor het nemen van innovatieve water-besparende maatregelen. De stimuleringsregeling geldt voor landbouwbedrijven en  bestaat uit 25% of 40% van de investeringskosten. Het gaat om nieuw-te-nemen maatregelen op uw bedrijf.

1600 deelnemers voor 'Schoon Erf, Schoon Water'

Sylvia Koenders van Projecten LTO Noord en Kees Munting van Wetterskip Fryslân krijgen inmiddels al vragen uit andere sectoren. Of ze niet ook mee mogen doen. Dat zegt iets over het succes van het project ‘Schoon Erf, Schoon Water’. Met 1600 aanmeldingen neemt veel meer dan de helft van alle Friese melkveehouders deel. Koenders vermoedt dat vooral de positieve reacties uit het veld, agrariërs hebben gestimuleerd mee te doen. ‘Dat werkte als een olievlek.’

Schoon erf levert korting op

Foto: Nieuwe Oogst

De Maatlat Schoon Erf wordt vanaf januari 2018 van kracht. Boeren worden aangespoord investeringe nte doen die emissies voorkomen uit mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer. Via een belastingvoordeel kunnen ze een deel van de investeringen terugkrijgen.
 

'Boeren met bodem en water' van start gegaan

Zoontje Tom van agrariër Nico Neppelenbroek trekt samen met bestuurder Henk Oegema van Waterschap Drents Overijsselse Delta (links) en gedeputeerde Cees Bijl van de provincie Drenthe (midden) de schuif omhoog. Rechts Nico Neppelenbroek.

Op het agrarisch bedrijf van de familie Neppelenbroek in het buitengebied van Zuidwolde ging donderdag 23 november het project ‘Boeren met bodem en water’ officieel van start.  Dit project wordt uitgevoerd onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), waarmee in Drenthe agrariërs, provincie en waterschappen beter willen samenwerken. Neppelenbroek stelt zijn bedrijf beschikbaar als demonstratiebedrijf voor agrariërs en andere geïnteresseerden.  
 

DuurSaam Glashelder' voor minder emissie in Drenthe en Groningen

Foto: LTOglaskrachtnederland.nl

Het doel van het project 'DuurSaam Glashelder' is om een duurzame bedrijfsontwikkeling van de tuinbouw hand in hand te laten gaan met het verminderen van het aantal normoverschrijdingen voor gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten in het oppervlaktewater.
 
In 2023 mogen er nagenoeg geen overschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen meer plaatsvinden. Dit betekent dat het aantal overschrijdingen van de milieukwaliteitsnormen met 90% moet zijn afgenomen ten opzichte van 2013. In 2018 moet het aantal overschrijdingen met 50% zijn afgenomen.

Flinke impuls voor uitvoering DAW

Tijdens hun excursie op Proefboerderij Vredepeel deelden Peter Heij (DG Ruimte en Water), Frank Tierolff (lid Raad van Bestuur Kadaster) en Jakob Bartelds (portefeuillehouder LTO) mee dat zij de uitvoering van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer samen gaan oppakken via het Supportteam DAW. Dit team gaat met agrariërs in het hele land aan de slag voor het beschikbaar houden van goed en voldoende water en voor een goede bodemkwaliteit.

DAW-betrokkenen op excursie in Limburg

Vandaag vindt de jaarlijkse DAW-excursie plaats. De aanwezigen bezoeken twee akkerbouwbedrijven op het zuidelijk zand van Limburg en Noord Brabant. Men start op de proefboerderij Vredepeel van Marc en Brigitte Kroonen in het Limburgse Vredepeel. Dit bedrijf voert onderzoeken uit onder andere naar gewasbescherming, bemesting, bodemgezondheid, bodemvruchtbaarheid en watergebruik. Na de middag gaat de groep in de speciale DAW Waterkaravaan bus naar het nabij gelegen akkerbouwbedrijf van Harrie Geling in het Brabantse Oploo. Dit bedrijf neemt deel aan ‘Schoon Water Brabant’.

OPTIcow: tool voor overzicht

Je bent een melkveehouder en wil de juiste beslissingen nemen voor jouw bedrijf. Maar overzicht houden is lastig, want er zijn zo veel verschillende volgsystemen en kengetallen. Dat verandert nu met de tool OPTIcow. Leer er meer over in deze video.
 

Melkveehouder aan zet bij mestverwerking

'Evenwicht op de mestmarkt, maar daar moeten we wel wat voor doen!' Het aanjagen, adviseren over en faciliteren van initiatieven rond mestverwerking is een belangrijke zaak.

Pilot met nieuwe meststoffen

Met het project ‘Een kunstmestvrije Achterhoek’ streeft LTO Noord samen met andere partijen in de Achterhoek naar het sluiten van kringlopen. Onder meer door het benutten van meststoffen die vrijkomen bij mestverwerking. Het plan is om volgend jaar met een pilot te beginnen. Projectleider Kees Kroes is betrokken bij dit initiatief. 

Back to top