Nieuws

Utrecht stelt subsidie open voor innovatie en modernisering agrarische bedrijven

Bent u landbouwer in de provincie Utrecht en bent u van plan te investeren in de verdere innovatie en modernisering van uw bedrijf? De provincie Utrecht stelt € 1.900.000 beschikbaar voor fysieke investeringen in het kader van de brede uitrol van innovatie en modernisering op landbouwbedrijven.

Nieuwsbrief DAW Krimpenerwaard: officiele opening van project

Zorgen om uitheemse kreeftjes in de Krimpenerwaard

Op 12 april was de officiële start van het project Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Krimpenerwaard. Ongeveer 50 aanwezigen werden welkom geheten door voorzitter Aart de Zeeuw in Cultureel Centrum De Zwaan.

Hierover leest u meer in de nieuwsbrief DAW Krimpenerwaard. daarin ook onder andere:

  • Erfafspoeling
  • Gevolgen droogte 2018
  • Zorgen over uitheemse rivierkreeftjes

Download de nieuwsbrief hieronder in PDF

Opslag zoet water in de grond biedt kansen Lauwersmeergebied

Het opslaan van zoetwater in de grond kan grote voordelen bieden voor de landbouw in het Lauwersmeergebied en het hele noordelijke kleigebied. Boeren in het gebied aan de rand van de Waddenzee worden dan minder kwetsbaar voor klimaatverandering en bodemdaling. Ze houden de regie in eigen hand. Hierdoor is de teelt van kapitaalsintensieve gewassen als pootaardappelen, groenten en uien voor de toekomst gewaarborgd.

Boeren krijgen droogtevoorschot van Vitens

Vitens geeft 1.700 boeren bij waterwinputten een voorschot op de droogteschade. Het waterwinningsbedrijf trekt hiervoor zo'n 1,275 miljoen euro uit. Hiermee stelt het boeren, die door de droogte krap bij kas zitten, in staat ruwvoer bij te kopen.

Vitens keert 75 procent van de totale vergoeding over 2017 uit. Het initiatief hiervoor komt van het waterbedrijf. 'We zien dit als mooi gebaar naar de boeren toe die last hadden van de droogte deze zomer', geeft Vitens-woordvoerder Roeland Kimman aan.

Innoveren door doen in Gouwe Wiericke

DAW Gouwe Wiericke

LTO Noord Fondsen steunt project waarin boeren maatregelen uitproberen voor betere waterkwaliteit. 25 melkveehouders in de regio Gouwe Wiericke, tussen Gouda en Woerden, werken samen aan een betere bodem- en waterkwaliteit en een effectievere bedrijfsvoering. Anton Oskam en Martin van den Hoeven, melkveehouders in Driebruggen, vertellen over hun ervaringen.

Bufferstrook met notenbomen zorgt voor dubbel winst

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) wil de aanleg van bufferstroken door agrarische ondernemers stimuleren en komt daarom met de bufferstrook 2.0: een strook grond langs de waterkant die wordt ingericht met notenbomen- of struiken.

Een bufferstrook is een stuk grond tussen een landbouwperceel en het ernaast gelegen oppervlaktewater. De strook moet het water beschermen tegen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Zeker droge bufferstroken (op gelijke hoogte van het maaiveld met het perceel) zijn gemakkelijk inpasbaar in de praktijk. 

Minister Schouten heeft juiste toon en koers te pakken

Marc Calon, voorzitter LTO

“De landbouw heeft een belangrijke sleutel in handen voor verdere verbetering van natuurwaarden in Nederland. Want herstel en verbetering van de biodiversiteit is in het belang van de boer, de tuinder. Binnen bijvoorbeeld DAW kunnen als boeren en tuinders een serieuze bijdrage leveren om de ambities van de landbouwvisie van minister Schouten te realiseren.'LTO-voorzitter Marc Calon is te spreken over de plannen van de minister.
 

Informatiebijeenkomsten subsidieregelingen provincie Utrecht

Op maandag 24 september stelt provincie Utrecht twee POP3-subsidieregelingen open die gericht zijn op fysieke investeringen door agrarische ondernemingen.

Deze subsidieregelingen staan open van maandag 24 september t/m maandag 19 november.

Acht ton voor opvang restwater in Zeeland

Gedeputeerde Staten van Zeeland kent 800.000 euro subsidie toe aan het project `Beperking piek-emissie naar oppervlakte water vanuit landbouw in Zeeland'.

Binnen dit project worden op akkerbouw- en fruitteeltbedrijven reinigingsinstallaties voor land bouwspuiten aangelegd zoals een phytobak, eventueel in combinatie met een wasplaats of vloeistofdichte vloer. Het restwater wordt hiermee op een verantwoorde manier opgevangen en verwerkt waardoor er geen emissie naar het oppervlaktewater plaatsvindt.

Makkelijker waterbeheer door sensoren in de grond

Het kost veel tijd. Plannen maken om duurzaam waterbeheer op je bedrijf te regelen. Je bent afhankelijk van heel specifieke gegevens en die zijn er maar beperkt. Door sensoren te plaatsen in de grond hopen we dit een stuk makkelijker te maken.
 

Back to top