Nieuws

Ervaringen deelnemers met Schoon Erf, Schoon Water

In Groningen (in het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest) kunnen melkveehouders en akkerbouwers en loonwerkers gebruik maken van de voordelen van het DAW-project Schoon Erf, Schoon Water.
Wat kun je doen om erfafspoeling te voorkomen en hoeveel kost dat? Een adviseur kijkt met iedere deelnemer mee over welke maatregel op het erf genomen zou moeten worden om de erfemissie te verminderen. Door deze aanpak op maatwerk krijgt de deelnemer ook inzicht in de huidige werkwijze.
Leer meer over de kennis en ervaringen die deelnemers hebben opgedaan: bekijk het filmpje.

VKO-groep op excursie naar natuurinclusieve akkerbouwers

Naast melkveehouders, zijn bij het DAW-project Vruchtbare Kringloop Overijssel ook akkerbouwers betrokken. In de plantaardige studiegroep doen akkerbouwers kennis op en delen ze ervaringen over het verbeteren van de bodem en het zo efficient mogelijk benutten van nutrienten. Onlangs ging de groep naar Groningen om te kijken bij twee natuurinclusieve akkerbouwers. VKO-deelnemer Roland Velema: “Concentreer je op je bodemleven in plaats van het gewas.”

Teeltplan: 'Met zo min mogelijk input willen we maximale output'

Een teeltplan vergelijkbaar met een puzzel met 1000 stukjes? Sjef Crijns, adviseur bij Duurzaam Schoon Grondwater, het grondwaterbeschermingsproject in Limburg vindt van wel. ZIjn doel is om met de deelnemer een teeltplan te maken dat op alle onderdelen maximaal scoort. "Met zo min mogelijk input, willen we een maximale output behalen, dat is de puzzel." Lees in dit artikel hoe Crijns dat aanpakt voor DSG. 

Succesvolle Schoon Erf, Schoon Water afgesloten

Met het uitvoeren van een bedrijfsadviesbezoek is onlangs het succesvolle project Schoon Erf, Schoon Water Fryslan afgesloten. Bijna 1600 boeren, driekwart van alle melkveehouders in Friesland, deden mee aan het DAW-project gericht op het verminderen van erfafspoeling. 

Velddag Deltadrip maakt urgentie zuinig omgaan met water duidelijk

In het kleigebied met zanderige ondergrond van Zeeuws-Vlaanderen is verzilting een groot probleem: de zoetwaterbeschikbaarheid is beperkt waardoor het belangrijk is dat akkerbouwers in dit gebied zuinig omgaan met water. Nutriënten  en water moeten ze zo efficiënt mogelijk gebruiken. De vraag is alleen hoe: 

Bodemcursussen voor adviseurs en erfbetreders

AEQUATOR  Boer bij Kennis

Beter bodembeheer leer je vooral in de praktijk en van ervaren mensen, zéker als je zelf als adviseur of loonwerker al jaren bij boeren op het bedrijf komt. In opdracht van het ministerie van LNV geeft Aequator basiscursussen Bodem aan adviseurs en erfbetreders.

Het project Boer bij de Kennis biedt diverse cursussen aan, die waar nodig specifieker voor een regio of sector worden ingevuld.

Tegemoetkoming investering droogtemaatregelen in Oost-Nederland

Investeren in waterbeheersing is investeren voor de lange termijn, terwijl het rendement zich niet eenvoudig laat meten. Het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland, onderdeel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer voorziet in een financiele tegemoetkoming voor boeren die maatregelen nemen tegen verdroging. Projectleider Edwin Haasjes: ‘Investeren in droogtebestrijding wordt zo laagdrempelig’, zegt Haasjes. ‘Opbrengstschade als gevolg van droogte wordt steeds zichtbaarder, zeker nu er meer beperkingen zijn in bijvoorbeeld bemesting.

Back to top