Nieuws

Aanpak Schouwen-Duiveland om antwoord te vinden op verdroging en verzilting

In het Zeeuwse Schouwen-Duiveland werken boeren aan het verbeteren van de zoetwaterbeschikbaarheid. De boeren zijn vrijwel helemaal zelfvoorzienend wat betreft zoet water voor hun gewassen maar door droogte en verzilting als gevolg van klimaatverandering wordt dat steeds lastiger. ‘In Living Lab werken, net zoals in het DAW, verschillende organisaties samen om boeren te ondersteunen bij hun opgave. Daarbij willen we ook het werken aan de waterkwáliteit niet vergeten’, vertelt Kitty Henderson van gemeente Schouwen-Duivenland.

Webinar 12 april: Hoe kan ik de nieuwe BOOT-lijst gebruiken?

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer heeft de BOOT-lijst herzien. De nieuwe lijst kent nu 85 bovenwettelijke landbouwkundige maatregelen om de waterkwaliteit, waterkwantiteit en bodemkwaliteit te verbeteren. De lijst dient als een inspiratiebron. Om te laten zien welke maatregelen boeren en tuinders kunnen nemen voor de verduurzaming van hun bedrijf.

Bijna driekwart van de boeren werkt vanggewas machinaal onder

Ruim zeventig procent werkt het vanggewas machinaal onder. Dat blijkt uit onze enquête ‘Hoe werk jij je vanggewas onder?’ waarop we maar liefst 100 reacties kregen. Aanleiding voor de vragenlijst is de jaarlijks terugkerende ‘gele-velden-discussie’. Deelnemers aan de enquête vanuit het DAW project Vruchtbare Kringloop Overijssel maakten kans op kosteloos ervaring opdoen met chemievrij vanggewas onderwerken.

Q & A Bootlijst 2022

 

Hieronder vind je de volgende vragen:

  1. Wat is de BOOT-lijst?
  2. Waarvoor kan ik de BOOT-lijst gebruiken?
  3. Waarom is de BOOT-lijst herzien?
  4. Wat is er veranderd?
  5. Hoe is de herziening van de BOOT-lijst aangepakt?
  6. Bij wie kan ik terecht met vragen?
  7. Hoe kan ik (eenvoudig) zoeken in de BOOT-lijst?
  8. Wat is de relatie tussen de BOOT-lijst en de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid?
  9. Hoezo de naam BOOT-lijst?

 

Bijeenkomst: Experimenteren met het verrijken van de bodem met klei

Op Agro-innovatiecentrum De Marke experimenteren experts sinds 2019 met het verrijken van de bodem met klei. Benieuwd naar de actuele stand van zaken rondom de proef met Klei in Zand? Meld je dan aan voor de bijeenkomst op 29 maart in Eibergen. Vanuit het DAW delen wij graag deze mogelijkheid. 

Het doel van dit onderzoek is om gewasproductie te verhogen door: het beschikbaar bodemvocht te verhogen, minerale stikstof uit het najaar vast te houden tot het volgend voorjaar en organische stof verhoging door accumulatie koolstof.

Start twee landelijke pilots die werken aan waterkwaliteit en waterkwantiteit met de agrarische sector

Om gewassen en vee optimaal op te laten groeien is schoon water in de juiste hoeveelheden onmisbaar. De kwaliteit en kwantiteit van water neemt daarmee een spilfunctie in de agrarische bedrijfsvoering in. Boeren en tuinders kunnen zelf een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit en kwantiteit van water door een duurzame bedrijfsvoering. Verduurzaming van de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven is daarmee belangrijk voor een toekomstbestendige landbouwsector.
 

Kennisbrochures vanuit Waterwijs Boeren

Voldoende water is belangrijk voor de bedrijfsvoering van boeren en tuinders in grondwaterbeschermingsgebieden. Tegelijkertijd is schoon (drink)water belangrijk voor ons allemaal. Met het DAW project Waterwijs Boeren leren deelnemers op een praktische manier hoe waterkwantiteit- en kwaliteit, maar ook de bedrijfsvoering op het boerenbedrijf te verbeteren.

Heft in eigen handen met water sturende maatregelen

In de winter is er sprake van een overvloed aan water en in de zomer juist een tekort. Hoe houden we dit water vast, zodat we in de zomer hier een voordeel aan hebben? Gerard Pegge, melkveehouder in Reutum, Overijssel, past drie verschillende watermanagement maatregelen toe: LOP-stuwen, peilgestuurde drainage en een Fasterholt beregeningshaspel. 

Zandgrond opwaarderen met klei uit de bouw

Heb jij een perceel met lichte zandgrond waar nutriënten maar moeilijk blijven hangen? Dan is klei uit de bouw voor jou misschien de oplossing! Melkveehouder Gerard Pegge probeert het op eigen initiatief uit. Hij bracht klei uit de bouw op zijn perceel in Reutum, Overijssel om daar vervolgens mais op te telen. Een traject gemonitord door Eiwit van Twents land.

Handen ineen voor verhogen kennisniveau bodemverdichting

Bodemverdichting opheffen en zo mogelijk voorkomen: dat is het doel van een tweejarig project gestart door consortium LTO Noord, Cumela, Cosum beet Company, Fredecom, IRS, onderwijsinstellingen Aeres, CIV Groen en WUR. Het DAW juicht het initatief in het kader van het programma Kennis op Maat (KOM) toe. 

Back to top