Nieuws

'Met niks doen verdwijnt leven uit polder Aarlanderveen'

Lokale boeren gaan samen met LTO Noord en gebiedspartners aan de slag in het project 'Boeren met toekomst in Aarlanderveen' (Zuid-Holland). De inzet is dat er ruimte blijft voor een aantal toekomstgerichte bedrijven en een integrale aanpak van de opgaven rond stikstof, waterkwaliteit, biodiversiteit en bodemdaling in deze historische polder. 

Tips voor een goede score op eiwit van eigen land

Eiwit van eigen land (EEL) is één van de duurzaamheidskenmerken van de sector. Het raakt veel bedrijfsonderdelen en is ook financieel van belang. Binnen het DAW-project Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland zien ze grote verschillen tussen de bedrijven met dezelfde intensiteit. Waardoor worden die verschillen veroorzaakt? Wat zijn de kenmerken van bedrijven die goed scoren op EEL?

Bedrijven met een hoog aandeel eiwit van eigen land…

Verduurzaming teelt met Grondig Boeren Met Aardappelen

Naast het DAW-project Grondig Boeren met Mais in Limburg, is nu ook het project Gronding Boeren met Aardappelen in deze provincie gestart. Net zoals bij mais, blijft ook na de teelt van aardappelen vaak reststikstof achter. De opzet van het project Grondig Boeren met Aardappelen is om via demonstraties op proefboerderijen en een aantal 'sattellietbedrijven' kennis te delen tussen aardappeltelers over het verduurzamen van de teelt en uitspoeling te verminderen.

Burgers maken kennis met DAW-project 'Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen'

Het DAW-project Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen dat sinds 2019 loopt in waterschapsgebied Hunze en Aa's (Groningen) informeerde onlangs geïnteresseerde burgers over het project. In het kader van ‘Heel Groningen Gidst’, een initiatief van Natuur- en Milieufederatie Groningen, is een mini-veldexcursie gehouden. En met succes! Deelnemers aan het project lieten zien dat de mooie bloeiende akkerranden meerdere functies hebben. Daarnaast kregen de aanwezigen ook tekst en uitleg over hoe er wordt gewerkt aan verduurzaming van de gewasbescherming. 

BodemUP nu ook in Zuid-Gelderland

BodemUP is al enkele jaren een succesvol lopend project in Noord-Brabant en loopt sinds een paar maanden in Zuid-Gelderland. Dit is mede mogelijk door de samenwerking met het Agrarisch Collectief Rivierenland, waterschap Rivierenland en het DAW.

‘Boer voor de Toekomst is er voor iedereen die de komende 10 jaar boer wil blijven of worden’

VragenVuur: ‘Boer voor de Toekomst is er voor iedereen die de komende 10 jaar boer wil blijven of worden’

LTO Noord-projectleider Marieke van Leeuwen werkt met Pieter de Wolf van de WUR aan het project Boer van de Toekomst. Doel is boeren en tuinders te inspireren op de Boerderij van de Toekomst en vervolgens met ze in gesprek te gaan over kansen en uitdagingen in de agrarische sector. De Wolf: “Ik vind het minstens zo belangrijk dat wij praktische kennis en ervaringen van boeren doorgeven aan beleidsmakers.”
 

‘Gebrek aan lef, kennis en subsidiegelden’

Welke watermaatregelen kunnen agrarisch ondernemers in Gelderland nemen die passen in hun bedrijfsvoering? Die maatregelen moeten voldoen aan de opgaven op het gebied van bodem, stikstof, klimaat en biodiversiteit. Twee jonge Achterhoekse boerenzoons zetten watermaatregelen en knelpunten Gelderse agrarisch ondernemers op een rij.

Het succes van DAW Krimpenerwaard

Binnen het project DAW Krimpenerwaard hebben zo’n 70 melkveehouders uit de Krimpenerwaard de afgelopen jaren hard gewerkt om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Benieuwd hoe zij hier de schouders onder zetten? De deelnemers vertellen het je graag zelf in een video. Zie hieronder!

 

Kennismatcher Hedwig in gesprek over het DAW

Binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is Hedwig Boerrigter sinds 2020 Kennismatcher akkerbouw. Kennismatchers verspreiden kennis over goed bodem- en waterbeheer en jagen kennisverspreiding aan binnen en tussen regio’s en sectoren. In een vraaggesprek gaat Hedwig in gesprek met Willem Jan Sanders van het Kadaster. Hij sinds de opstart van het DAW betrokken.

Optimistische resultaten in VKNN

Minder jongvee, meer weidegang, hogere melkproductie, hogere benutting meststoffen, en een afname van kunstmest en krachtvoer. Dat is in het kort de uitkomst van het DAW-project Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland.

Back to top