Wie zijn wij

Wie zijn wij?

In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) werken boeren en tuinders aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Zij nemen vrijwillig maatregelen op hun eigen bedrijf of doen mee in een van de 500 projecten om meer kennis op te doen. Denk aan projecten rond verdroging, vernatting of het verbeteren van schoon grond- en oppervlaktewater.

Het DAW ondersteunt zo – samen met diverse partners – boeren en tuinders die een bijdrage leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van economisch sterke en duurzame landbouwbedrijven.

Het DAW is een initiatief van LTO Nederland. De Unie van Waterschappen, ministeries van Infrastructuur en Water en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en provincies zijn belangrijke partners in dit programma.

Waarom DAW?

Water is van cruciaal belang voor de agrarische bedrijfsvoering. Te veel water is niet goed, maar te weinig ook niet. De klimaatverandering versterkt het belang hiervan. Het water, zowel in de watergangen als in de bodem, moet bovendien van goede kwaliteit zijn voor de gewassen en landbouwdieren. Daar hebben agrarische ondernemers zelf invloed op. Met een goede aanpak wordt ook de biodiversiteit en ecologie op en om het eigen bedrijf verbeterd. De kwaliteit van de bodem is daar nauw mee verbonden.

Om de knelpunten op het gebied van water op te lossen vindt er vanuit DAW intensieve samenwerking plaats tussen de agrarische sector en de andere waterbeheerders. Zoals de waterschappen, natuurorganisaties, provincies en drinkwaterbedrijven.

Hoe doen wij dat?

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wil de agrarische ondernemers ondersteunen en de samenwerking met de waterschappen en drinkwaterbedrijven bevorderen. Onder andere door het delen van kennis en praktijkervaring van andere agrariërs, initiatieven te stimuleren en te faciliteren en door gebiedsprocessen te starten. Het DAW richt zich op alle agrariërs. 

DAW Supportteam

LTO Nederland en het Kadaster faciliteren in het proces van het DAW. Onder meer door het begeleiden en ondersteunen van projecten en gebiedsprocessen en door gesprekken tussen agrarische ondernemers en waterbeheerders tot stand te brengen. Dit doen we sinds 2017 met hulp van het zogeheten DAW Supportteam.

Het DAW Supportteam bestaat uit regio-coördinatoren, Kennismatchers per sector, landelijke adviseurs, regiomedewerkers en een DAW-programmamanager. LTO Nederland en het Kadaster hebben hun samenwerking binnen DAW met een samenwerkingsovereenkomst afgesproken.

DAW Kennisprogramma

Sinds de start van het DAW in 2013 is er in bijna 500 projecten kennis en ervaring opgedaan. Om deze opgedane ervaringen en informatie breed te kunnen delen, is eind 2020 het DAW Kennisprogramma begonnen. Binnen dit traject wordt onder andere ingezet op het versterken en verspreiden van de bodemkennis en de uitrol van succesvolle regionale projecten. Voorbeelden hiervan zijn het opzetten van teams met bodemadviseurs en de landelijke uitrol van het project Bodem Up en Schoon erf Schoon water. Ook de inzet van de Kennismatchers, die onderzoek, onderwijs, praktijk en beleid met elkaar wil verbinden, valt onder het DAW Kennisprogramma. De Kennismatchers maken zich onder andere sterk voor het beter vindbaar maken en de praktische toepasbaarheid van informatie over bodem- en watermaatregelen. Zowel via de informatiekanalen van DAW als bij partners.

Het DAW Kennisprogramma wordt financeel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Bestuurlijk Overleg DAW

De Stuurgroep Water (SGW) heeft in juli 2021 het Bestuurlijk Overleg DAW ingesteld ter stimulering en ondersteuning van het DAW-programma. In dit bestuurlijk overleg zijn de ministeries van I&W en LNV, het Interprovinciaal overleg, de Unie van Waterschappen en LTO Nederland vertegenwoordigd. LTO Nederland is voorzitter van het overleg. De Unie van Waterschappen heeft het secretariaat.

Kernteam

Het Kernteam bereidt de vergaderingen van het Bestuurlijk Overleg DAW voor en zorgt voor afstemming tussen de partijen die een rol vervullen voor het DAW onder andere vanuit verantwoordelijkheid, regelgeving, financiering.
Het Kernteam bestaat uit medewerkers van ministeries van I&W en LNV, Kadaster, LTO Nederland, Unie van Waterschappen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Interprovinciaal Overleg en ZLTO.

Bestuursovereenkomst Nitraat

In het Landelijk bestuurlijk Overleg 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn LTO Nederland, Vewin (drinkwaterbedrijven), het Interprovinciaal Overleg, ministerie van LNV en I&W vertegenwoordigd. Zij ondertekenden eind 2017 een bestuursovereenkomst om de uitspoeling van nitraat in 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden terug te dringen. Deze winningen liggen alle op de hoge zandgronden in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.

De uitvoering is per provincie vastgelegd in een Uitvoeringsovereenkomst en is daarmee in handen gelegd van een projectgroep per provincie met medewerkers van het desbetreffende waterbedrijf, de provincie en de DAW-regiocoördinator. De kennisdeling, stimulering en facilitering van boeren gebeurt onder aansturing van de DAW-regiocoördinator en de uitvoering is daarmee onderdeel van DAW-programma geworden. 

Onderstaande video geeft een goed beeld van wat DAW betekent.

 

 

Lees meer over het ontstaan van DAW

Back to top