Ruim tien miljoen voor agrarische waterkwaliteit projecten

De bestuurders

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân stellen gezamenlijk 10,3 miljoen euro beschikbaar voor projecten vanuit de landbouw die bijdragen aan het

verbeteren van de waterkwaliteit. Gedeputeerde Sietske Poepjes, waterschapsbestuurder Marian Jager-Wöltgens en bestuurslid Tineke de Vries van LTO Noord ondertekenden daartoe vandaag, vrijdag 4 november, een overeenkomst.
 

Naast het verminderen van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen komt de inrichting van natuurvriendelijke oevers en de aanleg van groene zuiveringen in

bepaalde watergangen voor vergoeding in aanmerking. Hierbij is ook ruimte voor een combinatie met klimaatmaatregelen, zoals het creëren van extra waterberging. De drie partijen streven naar een optimale mix van maatregelen voor zowel boerenerf, bodemgebruik als inrichting van vaarten en sloten. Het geld gaat bij voorkeur naar gebiedsgerichte projecten waarbij meerdere agrariërs samenwerken. Lokaal maatwerk is een belangrijk uitgangspunt.

Deltaplan en Schoon Erf

De middelen dragen bij aan het uitvoeren van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), opgesteld door LTO Nederland en de Unie van

Waterschappen. Hierbij neemt de land- en tuinbouwsector zelf het initiatief voor projecten die bijdragen aan een duurzaam watersysteem gekoppeld aan een

duurzame bedrijfsontwikkeling. Bijvoorbeeld het project ‘Schoon erf, schoon water’. Hiermee willen Wetterskip Fryslân, LTO Noord, de Nederlandse

Melkveehouders Vakbond en de Agrarische Jongeren Friesland in de periode tot 2021 de afspoeling van stoffen zoals fosfaat en stikstof van erven van

melkveebedrijven in Fryslân met 80 procent verminderen. 

Europese bijdrage

De 10,3 miljoen maakt onderdeel uit van een groter pakket aan maatregelen waarover vandaag afspraken zijn gemaakt. In totaal komt daarmee voor de

komende vijf jaar, 34 miljoen euro beschikbaar voor waterdoelen in Friesland. Daarvan is 17 miljoen euro aan co-financiering afkomstig uit het Europees

Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Back to top