Projectenoverzicht

Koepelaanvraag WDOD Overijssel

Subsidie voor innovatie maatregelen

Fysieke investeringen agrariërs 2018

Subsidies voor investeringen

Aanpak emissies gewasbeschermingsmiddelen open teelten: Het verminderen van de erf- en perceelemissies in de open teelten in Noord-Holland mei 2019 - jan 2020

Duurzame bedrijfsontwikkeling open teelten

Klimaatslim bos waterberging Zundert

Samenwerking CDEB en Waterschap Brabantse Delta

RECUPA

RECirculatie zonder Uitspoeling of Puntlozing tijdens opkweek Aardbei

Aanpak emissies gewasbeschermingsmiddelen open teelten: Het verminderen van de erf- en perceelemissies in de open teelten in Noord-Holland

Duurzame bedrijfsontwikkeling open teelten

Bollentelers water wijs (april 2018 - dec 2020)

Watermanagement en duurzaam bodembeheer

Bezem door de middelenkast Rijnland

Zonder boete bestrijdingsmiddelen afvoeren

Doorontwikkeling kringlooplandbouw

Maatwerk in Utrecht-Oost

Waterkwaliteit Lunterse Beek

Samen werken aan een gezonde bodem
Back to top