Projectenoverzicht

Klimaatslim bos waterberging Zundert

Samenwerking CDEB en Waterschap Brabantse Delta

RECUPA

RECirculatie zonder Uitspoeling of Puntlozing tijdens opkweek Aardbei

Aanpak emissies gewasbeschermingsmiddelen open teelten: Het verminderen van de erf- en perceelemissies in de open teelten in Noord-Holland

Duurzame bedrijfsontwikkeling open teelten

Bollentelers water wijs (april 2018 - dec 2020)

Watermanagement en duurzaam bodembeheer

Bezem door de middelenkast Rijnland

Zonder boete bestrijdingsmiddelen afvoeren

Doorontwikkeling kringlooplandbouw

Maatwerk in Utrecht-Oost

Waterkwaliteit Lunterse Beek

Samen werken aan een gezonde bodem

Pilot uitbreiden krabbenscheer

Bevorderen van de biodiversiteit

Proeftuin Klompe

Regeneratieve landbouw

Boer zoekt water

Vasthouden van water in droge periodes
Back to top