Projectenoverzicht

Pilot nitraatmetingen op vollegrondsgroentebedrijven

Inzicht in nitraatuitspoeling

More Crop per Drop

Minder water en kunstmest, een beter gewas

Kringlooplandbouw Achterhoek sturen met sensoren

Verken samen toepassing sensoren in de landbouw

F2Agri (Effluent to agriculture): Maatregelen voor een vitale bodem op hoge zandgronden

Hergebruik industrieel afvalwater

Precisiebemesting akkerbouwbedrijf Banken Batenburg

Proef bij akkerbouwbedrijf Banken in Batenburg

Bedrijfswaterplannen grondwaterberegening

Duurzaam beregenen vanuit grondwater

Bodemmaatregelen Altena-Biesbosch

Wateroverlast beperken in Altena-Biesbosch

Preventie bodem- en gewasschade door engerlingen

Minder schade zonder scheuren

Waardenetwerk Plantensapmetingen in de vollegronds groenteteelt

Beperken uitspoeling mineralen naar grondwater

Inventarisatie gebruik en wensen vul- en wasplaatsen Drenthe

Modernisering voor schoon water
Back to top