Projectenoverzicht

Boeren meten water – meetnetwerk veenweide

Meer inzicht in grondwaterstanden

Verminderen van perceelsemissie (Hunze en Aa′s Drenthe)

Verminderen van perceelsemissie (Hunze en Aa′s Groningen)

Brabant Bemest Beter

Boeren hebben een oplossing

Aanpak emissies gewasbeschermingsmiddelen open teelten: Het verminderen van de erf- en perceelemissies in de open teelten in Noord-Holland 2020

Minder gewasbeschermingsmiddelen

Verbetering bodem- en waterkwaliteit NOP

Laag organisch stofgehalte

Precisiebemesting met ammoniakale stikstof in de open teelten van Noord-Brabant

Communnicatieprogramma

Schoon erf, schoon water VK en WW Groningen

Precisiebemesting Zuid Holland

Oprichting coöperatie

Meer kennis, minder middelen Drenthe

Minder gewasbeschermingsmiddelen door akkerranden
Back to top