Projectenoverzicht

Aanpak emissies gewasbeschermingsmiddelen open teelten: Het verminderen van de erf- en perceelemissies in de open teelten in Noord-Holland 2020

Minder gewasbeschermingsmiddelen

Verbetering bodem- en waterkwaliteit NOP (ABW)

Laag organisch stofgehalte

Precisiebemesting met ammoniakale stikstof in de open teelten van Noord-Brabant

Communnicatieprogramma

Boeren meten Water: Hoe gaan we om met verzilting? Groningen

Schoon erf, schoon water VK en WW Groningen

Precisiebemesting Zuid Holland

Oprichting coöperatie

Meer kennis, minder middelen Drenthe

Minder gewasbeschermingsmiddelen door akkerranden

Boeren meten water: meten, weten en sturen op grondwater

Samen meer inzicht

Bodemverdichting Fryslân

Boeren en loonwerkers samen tegen bodemverdichting

Bodemverdichting Groningen

Boeren en loonwerkers samen tegen bodemverdichting
Back to top