Projectenoverzicht

Nuland

Bodem-UP grondwaterbeschermingsgebieden

Bergen op Zoom

Bodem-UP grondwaterbeschermingsgebieden

Bodemkwaliteit met de koolstofkringloop (POP3)

Geringer grondstoffengebruik en gesloten kringloop

Praktijkschool Bodem Flevoland (POP3)

Optimaliseren mineralenbenutting en bodemkwaliteit

Voorjaarsploegen en winterbedekkende groenbemesters (POP3)

Voor een betere bodem en klimaatweerbaarheid

Zicht op de Bodemstructuur (ABW)

Van de bodem en van elkaar leren

Samenwerken Akkerbouw en Veeteelt - bodemvoordeel Flevoland? (ABW)

Samen op weg naar voordeel voor boer en bodem

Grip op de Bodem (ABW)

Bodemdruk in beeld gebracht

Lectoraat Duurzaam Bodembeheer

Agrariërs en bodemkennis van de toekomst

Bollenteelt waterproof

Verbeteren oppervlakte- en grondwaterkwaliteit
Back to top