Projectenoverzicht

DAW integrale gebiedsaanpak Nieuw Drostendiep

Naar een klimaatbestendig watersysteem

DAW Zuid-Oost Drenthe

Van bewustwording naar innovatie

Spaarwater 2

Tegengaan verzilting

Vruchtbare Kringloop Noord Nederland ′17/′20 WF

Bodemtemperatuur afhankelijk bemesten grasland veenweiden

Reductie stikstofverliezen veenweidebedrijven

Zelf meten erfafspoeling

Onderzoek omvang en gevolgen erfafspoeling

Innovatief hergebruik spuiwater in fruitsector

Brede toepassing hergebruik spuiwater

Aantonen nul-lozing (invulling zuiveringsplicht)

Zuiveringsplicht voor de teeltsector

Maisteelt i.r.t. veenweideopgave

Nieuwe technieken om maaivelddaling te beperken

Boeren meten water Waddenkust

Informatieplatform van grond- en oppervlaktewater
Back to top