Emissiereductie van broeikasgassen in open teelten

Emissiereductie van broeikasgassen in open teelten

Doelstelling
Het onderzoek heeft als doel om maatregelen die de emissie van broeikasgassen verminderen, toe te voegen aan het Milieukeurschema Plantaardige Producten. Het onderzoek richt zich met name op de specifieke eisen voor akkerbouw, vollegrondsgroente- en boomteelt. Hierdoor worden Milieukeurproducten ook onderscheidend op het thema broeikasgassen en wordt bijgedragen aan de mogelijkheden voor telers en verwerkers van deze producten om het broeikaseffect te verminderen.

Opdrachtgever
Stichting Milieukeur, Rabobank, Stuurgroep LIB, Productschap Akkerbouw
Landbouwsector
Akkerbouw
Transitiepad
Bodem en bemesting
Status
Afgerond
Soort project
Project
Resultaten
De grootste reductie van emissies van overige broeikasgassen bij plantaardige productie is mogelijk door een reductie van de emissie van lachgas, met name door het terugdringen van lachgasemissies uit de bodem bij mestaanwending.
Toepasbaarheid
Dit rapport is in feite een advies over hoe een klimaatmodule toegevoegd kan worden aan het milieukeurschema voor Plantaardige Producten. De focus ligt op akkerbouw, vollegrondgroenteteelt en boomteelt. Om dit advies te kunnen doen is er een uitvoerige beschrijving te vinden over emissiebeperkende maatregelen. Deze maatregelen zijn in 4 bijeenkomsten met milieukeurtelers en experts getoetst aan criteria zoals reductiepotentieel van de uitstoot van lachgas, de kosten-baten verhouding van de maatregel, het risico voor afwenteling naar andere milieuthema’s, de toepasbaarheid in de agrarische bedrijfsvoering en de mogelijke synergie met andere milieuaspecten of agronomische aspecten. Op basis van een algemeen geaccepteerde rekenmethodiek is aan de hand van de bouwplannen van de deelnemende 8 agrariërs een broeikasgasemissieprofiel voor de bedrijven opgesteld. Dit rapport biedt veel relevante maatregelen voor telers, lees hiervoor vooral hoofdstuk 3 (pag 15 t/m 41)

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Overige dossiers

Back to top