Infiltratie via onderwaterdrainage

Infiltratie via onderwaterdrainage

Onderwaterdrainage is een vorm van drainage waarbij de drains 10 tot 20 cm onder het slootpeil aangelegd worden. Hierdoor kan in droge perioden slootwater via de drains in het perceel infiltreren, en wordt voorkomen dat in droge perioden de grondwaterstand van het perceel diep onder dat van het slootpeil uitzakt. Door de hogere grondwaterstand in het perceel blijft de grond vochtig en daarmee zuurstofloos waardoor afbraak van het veen door oxidatie met ongeveer de helft wordt afgeremd.
 
WUR test in een experiment met OWD gekoppeld aan een pomp-put (‘drukdrains’), waarmee de grondwaterstand zeer precies kan worden geregeld. Dit experiment op VIC Zegveld is het afgelopen jaar gestart. Er wordt gestuurd op een vast grondwaterpeil van 35-40 cm onder maaiveld. De ambitie is om uiteindelijk te komen tot een zelflerend systeem dat volledig automatisch het grondwaterpeil constant houdt. Uit de eerste resultaten blijkt dat deze versie van OWD (onderwaterdrainage 3.0) kan leiden tot wel 75% vermindering van de bodemdaling én een betere waterhuishouding. Het verloop van de grondwaterstand door het groeiseizoen is veel vlakker dan in situaties zonder of met traditionele OWD. Er zijn ook landbouwkundige baten: minder droogte- en natschade, minder vertrappingsverliezen bij weidegang en een hogere nettoproductie. Door een lager ruw eiwit-gehalte in het nazomergras en vergroting van het aantal weidedagen (ca. 30), zorgt het ook voor een 5-10% lagere ammoniakemissie. Verder neemt ook de CO2-emissie af en verbetert de waterkwaliteit: er mineraliseert immers veel minder veen.
Bekijk hier de uitgebreide versie van de maatregel.

BijlageGrootte
infiltratie_via_onderwaterdrainage.pdf196.45 KB
Heb je een vraag?: 

265

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Overige dossiers

Back to top