Koeien en kansen

Koeien en kansen

Doelstelling
Het project Koeien & Kansen is een samenwerkingsverband van 16 melkveehouders, proefbedrijf De Marke, Wageningen UR en adviesdiensten. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en PZ toetst, evalueert en verbetert het project de effectiviteit en uitvoerbaarheid van (voorgenomen) mest- en milieuwetgeving onder praktijkomstandigheden en ondersteunt het de Nederlandse melkveehouderijsector bij de implementatie ervan. Koeien & Kansen is onderdeel van het noordwest Europese Interreg IVB-project DAIRYMAN

Opdrachtgever
ministerie van EL&I en PZ
Landbouwsector
Melkveehouderij
Transitiepad
Covergisting | Veevoer | Dierlijke mest | Bodem en bemesting | Stalsystemen | Keten en consument
Status
Lopend
Soort project
Project
Resultaten
Er zijn nog geen concrete resultaten bekend.
Toepasbaarheid
De Koeien & Kansen-bedrijven liggen verspreid over heel Nederland en hebben onderling grote verschillen in schaal, intensiteit, grondsoort en bedrijfsstijl. Alle grondsoorten, klei, veen, zand, löss, intensief en extensief zijn in het project vertegenwoordigd. De bedrijven zijn zo een afspiegeling van de landelijke verspreiding van melkvee, de verscheidenheid in bodem en waterhuishouding en de aanwezigheid van belangrijke vraagstukken c.q. aanwezige natuurlijke of landschappelijke ‘handicaps’. Elk bedrijf kent zijn eigen bedreigingen en kansen: een zware of juist lichte veebezetting, een slecht draagkrachtige, droogtegevoelige of fosfaatfixerende grond, veel natuur op en om het bedrijf, oprukkende verstedelijking, zware landschappelijke claims, biologische bedrijfsvoering, grondruil, etc. De bedrijven zijn zo gekozen, dat ze elk qua kansen en bedreigingen iets toevoegen aan de hele groep. Hierdoor kan iedere agrarische ondernemer in Nederland zich globaal spiegelen aan een deelnemend Koeien en Kansen bedrijf.
Meer informatie

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Overige dossiers

Back to top