Kringloopkompas

Kringloopkompas

Doelstelling
Het ontwikkelen van een Kringloop-Kompas. Het kompas moet richting geven aan duurzame ontwikkeling melkveehouderij, stuurt op lagere kosten en afrekenbare milieu- en klimaatdoelen,

Opdrachtgever
CONO
Landbouwsector
Melkveehouderij
Transitiepad
Covergisting, veevoer, dierlijke mest, bodem en bemesting
Status
Afgerond
Soort project
Praktijkonderzoek
Resultaten
Het Kringloop-Kompas is een uniforme milieuscore, waarmee voor een individueel melkveebedrijf in kaart wordt gebracht hoe deze scoort ten aanzien van het sluiten van kringlopen. Hoe meer de kringloop gesloten is, hoe lager de verliezen naar het milieu en klimaat en dat alles in samenhang met een aantrekkelijk landschap. Binnen het Kringloop-Kompas speelt de mineralenbalans (de aanvoer van krachtvoer en kunstmest op het bedrijf minus de afvoer van melk en vlees) een belangrijke rol. Door het werk van Wageningen UR, Koeien & Kansen (bedrijfsspecifieke excretie) en CLM (o.a. klimaat- en ammoniakmeetlat) is het mogelijk de verliezen op de mineralenbalans steeds nauwkeuriger te beschrijven.
Toepasbaarheid
Het ontwikkelde Kringloop-Kompas moet eerst en vooral als managementinstrument worden gebruikt. Minder input van krachtvoer en kunstmest en een hogere benutting van het eigen voer, het eigen land en de koeienmest leiden tot kostenbesparingen en milieuwinst. Nog
altijd zijn er grote verschillen in milieuresultaten en toegerekende kosten tussen melkveebedrijven in vergelijkbare situaties. Gerenommeerde boekhoudbureaus en LEI onderzoek tonen aan dat deze verschillen grotendeels terug te voeren zijn op managementkwaliteiten. Beter management leidt in vergelijkbare situaties tot bijvoorbeeld
lagere voerkosten. Het realiseren van lagere voerkosten heeft alles te maken met een betere kwaliteit en een hogere opbrengst van het eigen voer, het eigen land. Dat heeft weer te maken met de kwaliteit van de bodem en uiteindelijk weer met de kwaliteit en benutting van de mest. Zo gaan besparing van (kracht)voerkosten en een beter milieu dan ook tot op zekere hoogte hand in hand.
Meer informatie

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Overige dossiers

Back to top