Landbouw en klimaat in Drenthe

Landbouw en klimaat in Drenthe

Doelstelling
Doel van dit project is:
• Inzicht in broeikasgasemissies en energiegebruik van de verschillende landbouwsectoren in de provincie Drenthe;
• Inzicht in de verhouding tussen broeikasgasemissies in de provincie en op landelijk niveau;
• Inzicht geven in de belangrijkste opties voor reductie in broeikasgasemissies in de verschillende landbouwsectoren.

Opdrachtgever
Provincie Drenthe
Landbouwsector
Melkveehouderij | Varkenshouderij | Akkerbouw
Transitiepad
Veevouw | Dierlijke mest | Bodem en bemesting

Status
Afgerond
Soort project
Project
Resultaten
De totale broeikasgasemissies van de landbouw in de provincie Drenthe bedraagt 1,79 Mton CO2-eq. Dit is excl. de vrijkomende broeikasgassen door mineralisatie van veengronden. Worden ook die meegerekend, dan komt de totale emissie op 2,29 Mton CO2-eq. Deze totale hoeveelheid komt overeen met 20-30% van de totale broeikasgasemissies in de provincie Drenthe, afhankelijk van de toerekening van enkele bronnen. Daarmee is de landbouw in de provincie Drenthe een relatief gezien veel belangrijkere bron van broeikasgassen dan in geheel Nederland; 20-30% t.o.v. 13-20%. De uitstoot van broeikasgassen uit de landbouw in de provincie Drenthe bedraagt ongeveer 5% van de landelijke uitstoot uit de landbouw (excl. de vrijkomende broeikasgassen door mineralisatie van de veengronden). Van de Nederlandse uitstoot uit veenmineralisatie is bijna 12% afkomstig uit de provincie Drenthe.
Er zijn maatregelen mogelijk voor emissiereductie op vier gebieden:
• Veevoer- en diermaatregelen;
• Bemestingsmaatregelen;
• Bodemmaatregelen;
• Energiebesparingsmaatregelen.
Toepasbaarheid
Sinds 1990 is de emissie van broeikasgassen vanuit de landbouw in Drenthe met 17% gedaald. De grootste reductie is daarbij gehaald in de sectoren melkveehouderij, varkenshouderij, akkerbouw en groenvoedergewassen. Deze reductie is grotendeels het gevolg van de afnemende dieraantallen (bij een vrijwel gelijk gebleven melkproductie) en toenemende efficiëntie in voeding en bemesting. Wanneer de landbouw zich met eenzelfde trend door ontwikkeld, met onder andere een groei van de melkproductie met 10%, kan dit leiden tot een broeikasgasemissie in 2020 die 19% lager is dan in 1990. Met stimulering van enkele aanvullende maatregelen is een broeikasgasreductie van 30% in 2020 haalbaar. Met name maatregelen rond veestapel, voer en mest lijken ieder enkele procenten reductie te kunnen opleveren. Ook een provinciebrede aanpak van de werkwijze waarop het project ‘Bedreven Bedrijven’ heeft gedraaid, kan in de melkveehouderij leiden tot een forse emissiereductie.
Hst 3 “Reductieopties en –potentie” beschrijft tal van maatregelen voor het agrarisch bedrijf om de emissie van broeikasgassen te beperken.

BijlageGrootte
landbouwklimaat_in_drenthe.pdf763.61 KB
Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Overige dossiers

Back to top