Bodemadvies Noord-Holland

Heb je een vraag over een specifieke plek op je perceel? Blijft bijvoorbeeld de gewasgroei achter of valt de opbrengst tegen? Heb je andere vragen over de bodem? Vraag dan een gratis bodemadvies aan bij het bodemteam bij jou in de regio.

Gratis bodemadvies aanvragen

Bodemteam Noord-Holland

Binnen de bodemteams werken verschillende bodemadviseurs, met elk een eigen expertise, samen om het bodemadvies op het boerenerf te versterken. De oprichting van Regionale Bodemteams komt voort uit de behoefte om kwalitatief, onafhankelijk bodemadvies op toegankelijke wijze op het boerenerf te brengen. Doordat meerdere bodemadviseurs met verschillende expertises samenwerken, kun je een vraagstuk vanuit meerdere perspectieven benaderen.

Bodemteambegeleider Rozemarijn de Jong

r.dejong@waterlandendijken.nl

Adviseurs beschikbaar voor een gratis bodemadvies

Albert van Kooten

Landbouwportaal Rijnland
 • Actief in: Akkerbouw en Vollegrondsgroente
 • Specialisme: Structuur, ontwatering, grondbewerking, bodemleven, profielkuil, bodemvruchtbaarheid, groenbemesting en chemische analyse

'De bodem zoals die gebruikt en verzorgd wordt door mijzelf als akkerbouwer.'

Coen Knook

Coen Knook Agrarisch Advies & Bemiddeling
 • Actief in: Akkerbouw en Vollegrondsgroente
 • Specialisme: Bodemadvies, GLB, ecoregelingen, mestwetgeving en pachtwetgeving

'Geen gebied is zo divers aan grondsoorten als Noord-Holland, dat brengt vervolgens ook allerlei diverse, gespecialiseerde agrarische bedrijven met zich mee. Hoe breng je samenhang aan in divers gebruik van de bodem terwijl je deze tegelijkertijd duurzaam wilt beheren.'

Guus Braam

Delphy
 • Actief in: Akkerbouw en Vollegrondsgroente en Bollenteelt
 • Specialisme: Watervoorziening, peilgestuurde drainage, fertigatie, bodemvochtsensoren, structuur, organische stofvoorziening, bodemweerbaarheid, verzilting, grondbewerking, bemesting en aaltjesmanagement

'Passie voor de bodem. Ruim 30 jaar praktijkervaring en achtergrondkennis, die ik wil inzetten om de bodem en daarmee de teelt te verbeteren en te verduurzamen.'

Dick Jan Koster

PPP Agro Advies West
 • Actief in: Melkveehouderij
 • Specialisme: Veehouderij, klimaatmaatregelen, broeikasvastleggen en broeikasreductie op veengrond, grondruil akkerbouw en bollenteelt

'Veehouderijspecialist en weidecoach. Gericht op klimaatmaatregelen, met name koolstofvastlegging in de bodem en broeikasgasreductie op veengronden.'

Saskia van Noordt

Saskia van Noordt Projecten en Advies
 • Actief in: (Melk)veehouderij
 • Specialisme: Bodemadvies aan veehouders, berekenen uitbreiding mestopslag

'Vooral als er een probleem is op een perceel, vind ik het interessant te ontdekken waar het 'm in zit, en dan een oplossing te zoeken die hierbij past.'

Sjaak Hoogendoorn

Water, Land & Dijken
 • Actief in: Melkveehouderij en op natuurgrond
 • Specialisme: Grasland op veengrond, klei op veen en klei

'Lichte specialisatie voor extensief gebruikte graslanden in het kader van agrarisch natuurbeheer of natuurronden in gebruik of pacht bij agrariërs.'

Handen met bodemkluit, onderste zandlaag.

Menno Timmer

Noordbol
 • Actief in: Akkerbouw en Bollenteelt
 • Specialisme: Zandgrond

'Doordat je zelf boer bent word je geconfronteerd met eigen teelten, zowel positief als negatief, door je eigen gedrag. Daar leer je veel van en kun je weer gebruiken in je adviezen.'

John Huiberts

John Huiberts Bodem- en teeltadvies
 • Actief in: Bollenteelt
 • Specialisme: Biologische bloembollen

'5 jaar bodemcoach, 11 jaar biologische bloembollen.'

Johan van Nieuwenhuijzen

Landbouwportaal Noord-Holland
 • Actief in: Akkerbouw en Vollegrondsgroente
 • Specialisme: Weerbaarheid van de bodem

'Door een schop in de grond te steken zie je wat er afspeelt in de bodem.'

Paul Hooijman

Delphy BV
 • Actief in: Akkerbouw en Vollegrondsgroente
 • Specialisme: Gewas, bodem, akkerbouw, bedrijfsbegeleiding en schades

'Optimalisatie fysische en chemische samenstelling van de grond, om te komen tot goede gewasgroei. Organische stof, structuur, vochtvoorziening en storende lagen zijn zaken die daar veelal een rol bij spelen, maar ook bouwplan en mechanisatie.'

Dirk Jan Roos

Agri Advies

  Adviseurs

  Irene Kramer

  Fitness voor land & plant
  • Actief in: Akkerbouw en Vollegrondsgroente, Melkveehouderij, Boom- en Fruitteelt en Bollenteelt
  • Specialisme: Techniek, veelzijdig, brede kennis, enthousiast, oplossingsgericht, leergierig, ruimdenkend en creatief

  'Zonder machines kan de landbouwgrond en het gewas niet worden bewerkt. Met brede kennis binnen de mechanisatie en de praktijk op het land geef ik hierover advies. Naast het volgen van bodemcursussen, projecten en de info van teeltadviseurs heb ik ook de opleiding Ecopractitioner afgerond en hoop ik met al deze kennis mijn steentje bij te kunnen dragen.'

  Ulko Stoll

  Van de Grond
  • Actief in: Akkerbouw en Vollegrondsgroent
  • Specialisme: Vollegrondsgroente, integrale benadering, toekomstbestendig, samenwerking, studieclub en akkerbouw

  'Samen leren en samen ontdekken. Experimenteren op het eigen bedrijf is noodzakelijk om beschikbare kennis te snappen en te kunnen inpassen in de eigen bedrijfsvoering. De beschikbare kennis is aanwezig bij een breed netwerk van zowel onderzoek, voorlichting als onderwijs en bedrijfsleven.'

  Lucas Pronk

  KWS - Pop Vriend Seeds
  • Actief in: Akkerbouw en Vollegrondsgroente en zaadteelt buiten en groentezaadteelt in kassen
  • Specialisme: Zaadteelt vollegrondsgroente, bemesting, bloemenmengsels, akkerranden en groenbemesters

  'Brede kennis van bodemprocessen biologisch, chemisch en fysisch.'

  Groepsbijeenkomsten

  Ben je boer en/of tuinder, studiegroepbegeleider of adviseur en organiseer je binnenkort een bijeenkomst over duurzaam bodembeheer en klimaatadaptatie? Huur dan een van onze bodemadviseurs in voor een groepsbijeenkomst! In het smoelenboek kun je zien welke bodemadviseur welke expertise heeft en eventueel een voorkeur doorgeven. Benieuwd naar de mogelijkheden of andere vragen? Neem contact met ons op via info@daw-bodem.nl.

  DAW Kennisprogramma

  Dit aanbod komt vanuit het DAW Kennisprogramma. Het Kennisprogramma van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wil de beschikbare kennis over water- en bodembeheer beter vindbaar en toepasbaar maken voor boeren en tuinders. Heb je nog vragen of wil je meer weten over het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer voor jou doet op het gebied van bodem- en waterbeheer? Neem contact met ons op. Het DAW Kennisprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV. 

  Gerelateerde demobedrijven

  Gerelateerde regiocoördinatoren