Partners

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is een breed samenwerkingsverband. Het DAW is ontstaan op een initiatief van LTO en wordt in co-creatie uitgevoerd door de Unie van Waterschappen, ministeries van I&W en LNV en IPO namens de provincies. Daarbij krijgt het programma ondersteuning van de RVO en het Kadaster.

Logo LTO lang rechts

LTO Nederland

LTO Nederland behartigt de belangen van 30.000 leden door te werken aan een gunstig ondernemersklimaat voor agrariërs in Nederland en Europa.

Unie van Waterschappen

De Unie van Waterschappen vertegenwoordigt de 21 waterschappen in het nationale en internationale speelveld, behartigt de belangen van de waterschappen en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking.

Ministerie van LNV

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur werkt aan duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Het ministerie maakt zich sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord.

Logo ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van I&W

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan een mooier Nederland. Samen zorgen we voor een bereikbaar land met sterke dijken, waarin je veilig van A naar B komt. Voor een land met schone lucht, een schone bodem en schoon water.

IPO

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) behartigt de belangen van de twaalf provincies in Den Haag en Brussel. Het IPO zet zich in voor een regionaal sterke economie, is agendabepalend op maatschappelijke opgaven en maakt zich sterk voor een goed openbaar bestuur.

Kadaster

Om de schaarse ruimte zo goed mogelijk te benutten is het verstandig dat eigenaren en overheden samenwerken. Het Kadaster helpt als onafhankelijk partner bij het in beeld brengen van ruimtelijke opgaven en stimuleert samenwerking.

RVO

Samen werken aan duurzame welvaart, nationaal en internationaal, dat is Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.