Disclaimer

De door het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

DAW Privacyverklaring

Wat is het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer helpt boeren, tuinders en telers om grip te krijgen op bodem- en waterbeheer. Met maatregelen, kennis, financiering en aandacht voor hun plannen. Voor voldoende en schoon water en een gezonde bodem, nu en in de toekomst. Daar doen wij het voor.

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is een initiatief van LTO. En wordt in co-creatie uitgevoerd door de Unie van Waterschappen, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincies. Daarbij krijgt het programma ondersteuning van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Kadaster. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is een zogenaamd koepelproject waar veel kleinere (deel)projecten onder vallen.

Voor het koepelproject is de uitvoering in handen van het Kadaster en LTO Noord. Het beheer van deze website en het beheer van jouw gegevens liggen bij LTO Noord.

Privacyverklaring

Jouw privacy is belangrijk voor ons bij Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. We gebruiken jouw (persoons)gegevens alleen voor informatiedoeleinden voor zover je ons daarvoor toestemming hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom we dat doen en hoe we deze gebruiken.

Welke persoonsgegevens worden bij ons opgeslagen?

Wij hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om je te kunnen informeren over wat er speelt rondom bodem, water en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, en om met je in contact te blijven. De meeste gegevens verstrek je aan ons wanneer jij je aanmeldt via de website of andere communicatiekanalen. Soms worden aanvullende gegevens gevraagd voor een specifiek doel, dit wordt dan aan jou verteld.

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

  • De verwerking is noodzakelijk voor uitvoering van projectactiviteiten;
  • De verwerking is noodzakelijk om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
  • Wanneer je ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking.

Derde partijen

Zoals hiervoor al aangegeven delen wij, indien je daarvoor toestemming geeft, jouw gegevens met derde partijen. Denk hierbij aan (externe) (bodem)adviseurs die aan onze deelprojecten verbonden zijn.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij je graag naar: info@agrarischwaterbeheer.nl

Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?

We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en indien van toepassing om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Communicatie: we gebruiken jouw gegevens om met je te communiceren via papier, e-mail, sms-berichten of andere elektronische media. Ook kunnen jouw gegevens door onze medewerkers gebruikt worden wanneer zij contact met je hebben, dit om je optimaal van dienst te zijn;
  • Wettelijke verplichtingen: we kunnen jouw gegevens verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van onze administratie;
  • Uitvoering van (deel)projecten binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

We delen jouw gegevens voor zover nodig voor communicatie- of projectdoeleinden. Te noemen zijn:

  • Projectpartners;
  • (Bodem)adviseurs;
  • Organisatoren van velddemo’s;
  • In gevallen waarin jij ons uitdrukkelijk toestemming hebt verleend om dit te doen.

Waar worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen in de Europese Unie. Zoals vereist in de AVG.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze verzameld zijn, dan wel wettelijk vereist zijn.

Toegang tot en beheer van jouw persoonsgegevens

Het beheer van jouw persoonsgegevens ligt volledig bij LTO Noord. Indien jouw gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een (deel)project of advies, worden deze gedeeld met de daarvoor noodzakelijke partners of derden.

Wanneer je precies wilt weten welke gegevens van jou bij ons bekend zijn, kun je contact opnemen via: info@agrarischwaterbeheer.nl

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen jou vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Vragen en klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact op te nemen met ons via: info@agrarischwaterbeheer.nl. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.