Bodem als Basis Hollandse Delta

Bodem als Basis Hollandse Delta

Gebiedsbeschrijving

Dit project wordt uitgevoerd in de Zuid-Hollandse Delta (de eilanden), inclusief de Alblasserwaard, Midden Delfland en in mindere mate in de Krimpenerwaard.

Onder begeleiding van LTO Noord is een "bodemgroep" met agrarische ondernemers gestart met het verbeteren van hun bodemvruchtbaarheid. In deze bodemgroep wordt gezamenlijk gewerkt aan een aanpak waar een gezonde bodem en een beter inkomen hand in hand gaan. Een verdieping op het vlak van duurzaam boeren en duurzaam verdienen.

Aandacht voor de bodem

De maatregelen, die we in dit project nemen, dragen bij aan het verbeteren van zowel de chemische bodemkwaliteit en de bodembiologie, als ook de (oppervlakte)waterkwaliteit.
De volgende maatregelen worden uitgevoerd:
- Bodembemonstering bij alle individuele deelnemers aan het project;
- Geven van de Cursus Leven in de bodem via Groeibalans;
- Via bedrijfsbezoeken worden kringlopen, bemestingsplannen en bodemkwaliteit onderzocht, er wordt ondersteuning gegeven bij de uitvoering van bodembehandelplannen;
- Inzet op Niet Kerende Grondbewerking, afbouw kunstmest, inzaaien akkerranden en natuurlijke plaagbestrijding, mechanisatie en machinedruk op land, doorzaaien kruidenrijk grasland, waterkwaliteit en landschapskenmerken.

Bodem als Basis Hollandse Delta
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Hollandse Delta
Looptijd:
begin 2020 tot eind 2021, met doorkijk op langjarige voortzetting
Provincie:
Zuid-Holland
Initiatief van:
LTO Noord
Betrokken partijen:
Regiodeal Hollandse Delta, LTO Noord, WSHD.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top