Gebiedsdocumenten Agrarische Wateropgave

De Gebiedsdocumenten Agrarische Wateropgave (GAW) zijn werkdocumenten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) die de afgelopen jaren per waterschapsgebied zijn opgesteld in het kader van de DAW Impuls. De GAW’s zijn tot stand gekomen met gebruik van informatie van kennisinstellingen, waterschappen, RVO en LTO. Ze zijn opgesteld vanuit het DAW in samenwerking met LTO en waterschappen. In de GAW’s is de wateropgave voor de agrarische sector in beeld is gebracht.

Disclaimer

De GAW’s zijn het vertrekpunt voor de nadere afspraken die worden gemaakt in de programmatische aanpak van het DAW. Voortschrijdende inzichten worden niet in het GAW verwerkt. Deze nieuwe informatie en/of kennis wordt meegenomen bij de nadere uitwerking in bijvoorbeeld gebiedsplannen en andere regionale DAW afspraken.

 

DAW Atlas

De DAW Atlas is een viewer ontwikkeld ten behoeve van het DAW. Deze DAW Atlas is opgezet om voor DAW gebiedsprocessen relevante data te ontsluiten en zicht te geven op de agrarische wateropgave in gebieden. Het gaat hierbij om al dan niet bewerkte openbaar toegankelijke data en de belangrijkste gegevens uit de Gebiedsdocumenten Agrarische Wateropgave (GAW), die door RVO in samenwerking met de waterbeheerder en de DAW Regiocoördinator zijn gemaakt.
De DAW Atlas is opgezet voor de ondersteuning van de gebiedsprocessen in het kader van de DAW Uitvoeringsplannen (UP’s) en de informatie is alleen bedoeld om op gebiedsniveau te gebruiken. De DAW Atlas is niet bedoeld voor gebruik op bedrijfs- of op perceelniveau.
RVO streeft ernaar om de data actueel te houden. Er kan niet worden gegarandeerd dat nieuwe informatie meteen wordt geïmplementeerd. 


De DAW Atlas vind je via deze link.

DAW Impulsregeling

Waterschappen kunnen bij de DAW Impulsregeling subsidie aanvragen gericht op het verminderen van de agrarische wateropgaves zoals beschreven in de GAW’s. Uitgangspunt is dat waterschappen hierin samen optrekken met agrariërs of dat de aanvraag vanuit agrarische ondernemers geïnitieerd wordt. Zowel waterschappen als boeren kunnen hierin optrekken met de DAW Regiocoördinatoren om ideeën te toetsen of een plan voor een aanvraag op te stellen.
 
Uitgebreide voorwaarden voor aanvragen, juridisch kader en ‘veelgestelde vragen’ vind je op deze pagina van de DAW Impulsregeling.
Back to top