Bufferstroken

Bufferstrook met notenbomen zorgt voor dubbel winst

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) wil de aanleg van bufferstroken door agrarische ondernemers stimuleren en komt daarom met de bufferstrook 2.0: een strook grond langs de waterkant die wordt ingericht met notenbomen- of struiken.

Een bufferstrook is een stuk grond tussen een landbouwperceel en het ernaast gelegen oppervlaktewater. De strook moet het water beschermen tegen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Zeker droge bufferstroken (op gelijke hoogte van het maaiveld met het perceel) zijn gemakkelijk inpasbaar in de praktijk.

Extra bron van inkomsten

Met de bufferstrook 2.0 wordt de aanleg van een bufferstrook aantrekkelijker voor de agrariër. De strook grond langs de waterkant blijft dan geen grasland, maar wordt ingericht met notenbomen- of struiken. De in speciale plantverbanden aangelegde bomen leveren noten op, wat een extra bron van inkomsten is voor de agrariër. Daarnaast blijkt dat een boom de af- en uitspoeling van nutriënten meer beperkt dan gras, wat goed is voor de waterkwaliteit. Een win-winsituatie dus.

Een bufferstrook 2.0:

  • is doorgaans breder en daardoor effectiever voor het verbeteren van de waterkwaliteit
  • heeft notenbomen- of struiken als belangrijkste gewas en is dus een extra bron van inkomsten
  • produceert biomassa ten behoeve van de organische stof en zelfcompostering
  • neemt dankzij de bomen C02 op en legt dit vast in hout
  • heeft een grotere biodiversiteit vanwege de heesters en/of bomen dan enkel een grasbufferstrook
  • heeft geen bemesting en/of bespuiting nodig in de randen
  • heeft een lage onkruiddruk
  • heeft notenbomen- en struiken in speciale plantverbanden

In waterschap Rijn & IJssel is een DAW project gestart om het idee van bufferstroken met notenbomen- of struiken langs watergangen te plaatsen verder te ontwikkelen en ondernemers te stimuleren over te gaan op deze nieuwe, innovatieve manier van het gebruik van bufferstroken.