Gratis bodemadvies voor 1.600 akkerbouwers, melkveehouders en vollegrondstuinders

1.600 akkerbouwers, melkveehouders en vollegrondstuinders in Nederland kunnen een gratis bodemadvies krijgen via het project BodemUP. Daarmee wordt BodemUP (dat vorig jaar met 560 deelnemers van start ging in Brabant, Zeeland en het zuidelijk deel van Gelderland) landelijk uitgerold. De adviezen moeten leiden tot een betere bodemstructuur en tot minder af- en uitspoeling van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater.

Boeren kaarten met BodemUP zelf een probleem aan bij een bodemadviseur. Het gaat dan in de regel om een specifiek perceel, legt landelijk projectleider Rob Schrauwen uit. “Bijvoorbeeld een perceel waar opbrengsten telkens tegenvallen of waar het organische stofgehalte laag is.” De adviseur stelt na zijn eerste bezoek een advies op. Na het groeiseizoen volgt een tweede bezoek. Dan worden de genomen maatregelen geëvalueerd. De kosten van het advies zijn voor rekening van het project, de maatregelen die een boer neemt zijn voor eigen rekening.

Behapbare adviezen

BodemUP kiest bewust voor een aanpak per perceel. Adviezen blijven daarmee behapbaar en gaan dus niet meteen over de hele bedrijfsvoering. Deelnemers kunnen ieder jaar opnieuw meedoen met een ander perceel. Nederland heeft volgens Schrauwen ‘een enorme bodemkennis’ maar die zit vooral bij onderzoeksinstellingen en specialisten. “We vertalen die kennis naar individuele agrarische bedrijven.”

Nederland kent al een groot aantal regionale bodemprojecten zoals Bodem APK (in Friesland en Veenkoloniën), Zicht op bodemstructuur (Flevoland) en Vruchtbare kringloop (in verschillende regio’s in Nederland). “Met BodemUP krijgen deelnemers individueel advies en levert daarmee maatwerk. Die aanpak is nieuw.”

BodemUP beschikt over een jaarbudget van 400.000 euro (afkomstig van de rijksoverheid) en heeft een looptijd van drie jaar. Het project vindt plaats onder de vleugels van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Binnen DAW werken boeren en tuinders sinds 2013 in een groot aantal projecten aan voldoende en schoon grond- en oppervlaktewater, samen met waterschappen. Dat is nodig omdat in delen van Nederland zowel oppervlakte- als grondwater nog niet voldoen aan de Europese kwaliteitsnormen die in 2027 bereikt moeten zijn.

Aanmelden voor BodemUP kan via Dirk Johan Feenstra (LTO Noord, dfeenstra@ltonoord(link sends e-mail)), Marijgje Wijers (ZLTO, marijgje.wijers@zlto.nl(link sends e-mail)) of Arend Jan Cuperus (LLTB, acuperus@arvalis.nl(link sends e-mail)).

BodemUP wordt mede mogelijk gemaakt door financiën van de Europese Unie.

Gerelateerde advies & subsidies