Programmamanager Meri Loeffen aan het woord: DAW viert twee mijlpalen! 

Zo voor de zomer aanbreekt mochten we met het DAW-programma nog twee belangrijke mijlpalen vieren. De eerste mijlpaal was de goedkeuring van het ministerie LNV op ons verlengingsverzoek voor het DAW kennisprogramma. Deze verlenging geeft ons de ruimte om tot 1 juli 2025 door te gaan met boeren en tuinders in heel Nederland stimuleren, om voldoende schoon water en een gezonde bodem te realiseren. Met intensieve activiteiten (bijvoorbeeld bodemadviezen en nitraatmetingen), hebben we ongeveer 4.000 boeren bereikt en met semi-intensieve activiteiten (bijvoorbeeld groepsbijeenkomsten en excursies) rond de 3.000. Het bereik via (massa)communicatiemiddelen (bijvoorbeeld YouTube filmpjes) is veel groter en loopt in de tienduizenden boeren. Dat zijn serieuze aantallen, die we graag nog groter zien worden komende jaar! De verlenging bevestigt nog maar eens dat ons programma relevant wordt gevonden en dat we daadwerkelijk stappen zetten op het gebied van bodem- en waterkwaliteit.

De tweede mijlpaal was de oplevering van het rapport ‘Brede monitoring DAW’ dat is uitgevoerd door Aequator Groen + Ruimte. Er zijn 76 interviews uitgevoerd in acht verschillende DAW-projecten. Dit is een vervolg op de 38 eerder afgenomen interviews in de pilot ‘Brede Monitoring’ (2021-2022). De interviews geven ons een beeld van wat de deelnemende boeren en tuinders vinden van de projecten en wat ze ermee doen in hun bedrijf. Het geeft een beeld van wat het oplevert aan veranderingen in het netwerk, bewustwording en tastbare uitkomsten zoals investeringen en aanpassingen in bedrijfsmanagement. Het algemene beeld dat naar voren komt is, dat deelnemers onze DAW-projecten waarderen: 75 van 76 deelnemers geven aan weer mee te doen en 95% zou het aanbevelen aan anderen. Van de deelnemers heeft 84% nieuwe kennis opgedaan. Meer dan de helft is anders gaan kijken naar de bedrijfsvoering en bijna 60% zegt nieuwe mogelijkheden te zijn gaan zien, om het anders aan te pakken. Deze hoge tevredenheidscijfers geven aan dat deelnemers het nut van onze projecten inzien, dat er echt veranderingen plaatsvinden. Daar mogen we met z’n allen trots op zijn.

Voor nu alvast een fijne zomer gewenst!

Hartelijke groet,

Meri Loeffen,
Programmamanager DAW

 

Lees het rapport 'Brede monitoring DAW'