‘Voor agrarische jongeren logisch om bij het DAW betrokken te zijn’

‘Binnen de agrarische sector ken ik geen enkel project dat zo groot opgezet en zo hot is als het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer’, stelt Roy Meijer, voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). ‘Als tweede land- en tuinbouworganisatie van Nederland is het niet meer dan logisch om nauw bij het DAW betrokken te zijn’, geeft hij aan.

Meijer kent het DAW al vanuit zijn bestuurswerk in Drenthe, waar hij samen met zijn ouders een melkveebedrijf heeft. ‘Bij het Drentse project Grondig boeren voor water viel mij direct op dat alle partners aan tafel zitten en samen aan de slag gaan’, zegt hij. ‘Partijen als waterschap, drinkwaterbedrijf, overheden, natuurorganisaties en agrarische partijen. Nu is het wel typisch Drents om met heel veel partijen samen zaken op te pakken, maar bij het DAW hoor ik dat in alle provincies terug.’

Winst voor alle partijen

Naast brede samenwerking valt het de NAJK-voorzitter op dat er binnen het DAW nadrukkelijk gekeken wordt naar ‘winst voor alle partijen’. ‘Binnen Grondig boeren voor water is het doel het verbeteren van de waterkwaliteit. Door slootmaaisel te composteren en te gebruiken om het organische stofgehalte op bouwland te verhogen, wordt het voor boeren en tuinders zelf ook beter. Want daarmee verrijk je het bodemleven en kan jouw bodem water makkelijker vasthouden en afvoeren. Zo creëer je twee kansen.’

Is dat ook wat je DAW-partners wilt meegeven, samen voor winst gaan?

‘Het DAW staat of valt met vrijblijvendheid en energie van de mensen die zich ervoor willen inzetten. Kijk daarom naar de kracht van mensen die uit hunzelf willen bewegen. En probeer die energie over te brengen naar anderen. Het werkt veel beter om te inspireren en belonen dan om te verplichten. Het moet ook wat toevoegen aan ons bedrijf, ons bedrijfsrendement en daar werkt het DAW hard aan. Als je die twee dingen kunt combineren, dan gaan boeren en tuinders stappen maken.’

Hoe kijk jij tegen het DAW aan?

‘Binnen de agrarische sector ken ik geen enkel project dat zo groot opgezet en zo hot is als het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Met het DAW is vanuit de sector een stap naar voren gezet om de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren en te werken aan voldoende water op het juiste moment en de juiste plek. Hiermee laten we als sector zien dat we zelf investeringen willen doen in uren, kennis, inzet van vakmanschap en geld. ‘Zonder het DAW hadden we geen maatwerkplan als alternatief voor het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn kunnen opstellen. Het DAW heeft ons met heel veel (praktijk)kennis input geleverd. Over bijvoorbeeld bodem- en watermaatregelen die zijn getest in projecten of studiegroepen, kaarten die zijn gemaakt, dat soort zaken. Het DAW heeft een enorm netwerk en kennis opgebouwd. Dat is heel knap en uniek.’

Wat voor kansen zie jij voor het DAW?

‘Waterkwaliteit en –beschikbaarheid en een gezonde bodem worden steeds meer een uitdaging die we het hoofd moeten bieden, willen we verder komen als land- en tuinbouw. Het blijft wel zaak dat alle DAW-partners binnen hun organisaties, besturen en netwerken laten zien dat onze sector hier al heel hard mee bezig is en stappen zet. ‘Het DAW is een van de projecten waarmee we vooruit bewegen als land- en tuinbouw, en dat moet ook gezegd worden. Laten we het niet voor ‘vanzelfsprekend’ nemen. We moeten blijven uitdragen dat het mechanisme van een brede samenwerking, netwerk en kennis delen tussen overheden, waterschappen en agrarische organisaties bijzonder is.’

Wat voor maatregelen pas je zelf toe op jouw melkveebedrijf?

‘Op ons bedrijf zijn wij er de laatste tien jaar al mee bezig. Zo strooien we onder al onze gras- en maiskuilen stro om perssappen op te vangen. Dat doen we ook onder onze natte bijproducten zoals onder aardappelpersvezel. ‘We doen aan peilbeheer in een sloot langs het kanaal. Bij warm weer pompen we de sloot vol. Met een klep in een koker kunnen we dan de sloot afsluiten. ‘Slootmaaisel gooien we niet op de kant. We rijden tijdens het maaien direct met kiepers mee. We composteren het slootmaaisel voor organische stof op bouwland.’

Hoe speelt het DAW binnen NAJK?

‘Vanuit NAJK is er een Kennismatcher Melkveehouderij actief voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Een Kennismatcher is iemand die de kennis en personen uit de verschillende projecten en de ervaringen binnen DAW koppelt aan andere kennis en personen. Het is natuurlijk zonde van tijd en geld als het wiel twee keer wordt uitgevonden, oftewel als er onderzoek wordt gedaan naar kennis die er al is. ‘In de provincies doen we vaak mee bij DAW-projecten. Als tweede land- en tuinbouworganisatie van Nederland is het logisch om betrokken te zijn. We willen onze accenten bijdragen vanuit onze leden, kennis en netwerk. Tegelijkertijd willen we kennis ophalen en het DAW samen door ontwikkelen. Want wij zijn wel de boeren en tuinders van de toekomst. Wij willen over dertig jaar nog boer kunnen zijn.’