beweiden koeien in weiland zwartbont

Bodemadvies Friesland

Heb je een vraag over een specifieke plek op je perceel? Blijft bijvoorbeeld de gewasgroei achter of valt de opbrengst tegen? Heb je andere vragen over de bodem? Vraag dan een gratis bodemadvies aan bij het bodemteam bij jou in de regio.

Gratis bodemadvies aanvragen

Bodemteam Friesland

Binnen de bodemteams werken verschillende bodemadviseurs, met elk een eigen expertise, samen om het bodemadvies op het boerenerf te versterken. De oprichting van Regionale Bodemteams komt voort uit de behoefte om kwalitatief, onafhankelijk bodemadvies op toegankelijke wijze op het boerenerf te brengen. Doordat meerdere bodemadviseurs met verschillende expertises samenwerken, kun je een vraagstuk vanuit meerdere perspectieven benaderen.

Bodemteambegeleider Martinus Spoelstra

martinus.spoelstra@kadaster.nl

Adviseurs beschikbaar voor gratis bodemadvies

Jan van Berkum

Aequator Groen + Ruimte
 • Actief in: Akkerbouw en Vollegrondsgroente, Melkveehouderij en Bollenteelt
 • Specialisme: Landelijk werkend bodemkundige met meer dan 40 jaar praktijkervaring, bodemgeschiktheidsbeoordeling

Jelle Broersma

DLV Advies
 • Actief in: Melkveehouderij
 • Specialisme: Ruwvoerteelt, bemesting, voedergewassen, bodem(vruchtbaarheid), grasklaverkruiden, watervoorziening en kringloopwijzer

'Grond is een belangrijke productiefactor, hoe laat je de bodem voor je werken? Voor jezelf, voor je opvolgers en jouw omgeving en voor je portemonnee. Graag wil ik met de ondernemer sparren zodat je met meer plezier onderneemt.'

Ria Commandeur

R. Commandeur Advies
 • Actief in: Melkveehouderij en biologische en regeneratieve landbouw
 • Specialisme: Kringlooplandbouw, bodem, holistische benadering en economisch omdenken

'Bodem is de basis van onze gezondheid en die van de planten en dieren. Laten we leren vanuit de bodem te denken en ons te verwonderen over de kracht van het (bodem)leven.'

Lieuwe Elzinga

Exlan
 • Actief in: Akkerbouw en Vollegrondsgroente
 • Specialisme: Bemesting en bodemadvies

'Ik ben geaccrediteerd bodemadviseur.'

Everhard van Essen

Aequater Groen + Ruimte
 • Actief in: Akkerbouw en Vollegrondsgroente, Melkveehouderij, Bomenteelt en Fruitteelt
 • Specialisme: Advisering bodemverbetering, beoordeling van bodems, (peilgestuurde) drainage, bodemdaling, onderwaterdrainage, veenweide, droogtebestrijding, beoordeling bodemstructuur en grondbewerking

Peter Takens

Takens Kringlooplandbouw Advies
 • Actief in: Melkveehouderij en regeneratieve landbouw
 • Specialisme: Bodem-, plant-, dier- en mestsysteem, beweiding, plandiversiteit en landbouwinclusieve natuur

'Chemische/fysische en biologische kennis en de samenhang ervan voor levende bodems. Optimaliseren bodemkwaliteit door plant, dier, bemesting en management.'

Nico Minnema

Successie Natuurzaken
 • Actief in: Natuurbeheer/ecologie en duurzame landbouw
 • Specialisme: Praktisch, betrokken, open, creatief, dynamisch, energiek, krachtig en natuurlijk

'Hoe landbouw te combineren met maximale biodiversiteit en kwaliteit, zowel boven- als ondergronds.'

Bodemadviseur Groningen en Noord-Drenthe

Dirk Johan Feenstra

LTO Noord
 • Actief in: Akkerbouw en Vollegrondsgroente
 • Specialisme: Ontwater, afwater en bodemverdichting

'Veel oplossingen liggen in de bodem, waarbij wortels van de gewassen het verhaal vertellen. Aan de hand van een profielkuil wordt vaak al veel duidelijk, samen naar oplossingen zoeken helpt.'

Adviseurs

Klaas Kooistra

K. Koostra Agro Advies Bodem- Water- en Bemesting
 • Actief in: Alle sectoren in relatie tot bodem en water en drainage/infiltratie
 • Specialisme: Problematiek op het gebied van bodem, bodemvruchtbaarheid, water en veenweide en drainage en drainmaterialen

'Uitleg aan boeren over CO2-problematiek in relatie tot de bodem. Wordt vaak gevraagd wanneer ergens problemen zijn. Ik ben opgegroeid als Specialist Bodem bij de landbouwconsulentschappen. In voor onderzoek en oplossingen bij ruilverkavelingen.

Christel Thijssen

Loonbedrijf Thijssen
 • Actief in: Akkerbouw en Vollegrondsgroente, Melkveehouderij en Bollenteelt
 • Specialisme: Precisielandbouw, bemesting en bodem

'Door samen met de boer in het veld en in de stal gezamenlijk te kijken naar de kosten waarin een boer samen met de loonwerker kan besparen voor portemonnee en milieu.'

Theo Mulder

CO2L Farming
 • Actief in: Akkerbouw en Vollegrondsgroente en Melkveehouderij
 • Specialisme: Organische stofopbouw in de bodem, inzetten en verwerken van groenbemesters, inzetten van organische stromen (zoals mest, compost of bokashi) op het eigen bedrijf

'Kennis van het bodem-plant-diersysteem. Alles werkt met elkaar samen door vooral de microbiologie in de kracht te zetten. Leven geeft leven door.'

Groepsbijeenkomsten

Ben je boer en/of tuinder, studiegroepbegeleider of adviseur en organiseer je binnenkort een bijeenkomst over duurzaam bodembeheer en klimaatadaptatie? Huur dan een van onze bodemadviseurs in voor een groepsbijeenkomst! In het smoelenboek kun je zien welke bodemadviseur welke expertise heeft en eventueel een voorkeur doorgeven. Benieuwd naar de mogelijkheden of andere vragen? Neem contact met ons op via info@daw-bodem.nl. 

DAW Kennisprogramma

Dit aanbod komt vanuit het DAW Kennisprogramma. Het Kennisprogramma van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wil de beschikbare kennis over water- en bodembeheer beter vindbaar en toepasbaar maken voor boeren en tuinders. Heb je nog vragen of wil je meer weten over het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer voor jou doet op het gebied van bodem- en waterbeheer? Neem contact met ons op. Het DAW Kennisprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV. 

Gerelateerde regiocoördinatoren