Wie zijn wij

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, kortweg DAW, is een initiatief van LTO Nederland, op uitnodiging van de Rijksoverheid. Samen met de Unie van Waterschappen hebben zij afspraken gemaakt met als doel een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw.
 
Water is van cruciaal belang voor de agrarische bedrijfsvoering. Te veel water is niet goed, maar te weinig ook niet. De klimaatverandering versterkt het belang hiervan.  Het water, zowel in de watergangen als in de bodem, moet bovendien van goede kwaliteit zijn voor de gewassen en landbouwdieren. Daar hebben agrarische ondernemers zelf invloed op. Met een goede aanpak wordt ook de biodiversiteit en ecologie op en om het eigen bedrijf verbeterd. De kwaliteit van de bodem is daar nauw mee verbonden.
 
Om de knelpunten op het gebied van water op te lossen vindt er vanuit DAW dus intensieve samenwerking plaats tussen de agrarische sector en de andere waterbeheerders. Zoals de waterschappen, natuurorganisaties, provincies en drinkwaterbedrijven.
 

Faciliteren en samenwerken

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wil de agrarische ondernemers ondersteunen en de samenwerking met de waterschappen en drinkwaterbedrijven bevorderen. Onder andere door het delen van kennis en praktijkervaring van andere agrariërs, initiatieven te stimuleren en te faciliteren en door gebiedsprocessen te starten. Alle agrariërs vormen onze doelgroep. 

DAW-Supportteam

De ondersteuning aan agrariërs wordt georganiseerd door het DAW-supportteam. Zij organiseren samen met besturen van regionale en lokale afdelingen van LTO, maar ook van collectieven en sectorvakgroepen de kennisdeling en stimuleren cq facilitering tot het treffen van maatregelen aan water en bodem op de boerenbedrijven. Het supportteam bestaat uit regio-coördinatoren, kennismatchers, landelijke adviseurs, enkele regiomedewerkers en een programmamanager. Bekijk de contactgegevens van de regiocoördinatoren en kennismatchers.

BOOT

De Stuurgroep Water (SGW) heeft het Bestuurlijk Overleg Open Teelt en veehouderij (BOOT) benoemd als stuurgroep voor de bestuurlijke aansturing van DAW. In de SGW zijn de rijks- en regionale overheden vertegenwoordigd onder voorzitterschap van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. In het BOOT is naast de overheden ook het agrarisch bedrijfsleven vertegenwoordigd door bestuurders van LTO organisaties, NFO, KAVB, Cumula en Fedecon. Daarnaast zijn ook de volgende organisaties vertegenwoordigd: Unie van Waterschappen (UvW), Het Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland (VEWIN) en Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Sander Mager (UvW) is voorzitter, Tineke de Vries (LTO) de vice-voorzitter. 

Kernteam

Het Kernteam bereidt de vergaderingen van het BOOT voor en zorgt voor afstemming tussen de partijen die een rol vervullen voor het DAW o.a. vanuit verantwoordelijkheid, regelgeving, financiering.  Het kernteam bestaat uit: Servaas Damen (Rijkswaterstaat), Shoesma Jehee (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, IenW), Judith van Zuijlen (IenW), Johan Elshof (ZLTO), Geert de Groot (Kadaster), Gerbrand van 't Klooster (LTO), Wessel Doorn (UvW), Julian Starink (IenW), Giselle Snels (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO), Arjen Grent (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, LNV), Peter Ramakers (IPO), en Wilbert van Zeventer (IenW).

LBO 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

In het Landelijk bestuurlijk Overleg 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn LTO, Vewin, IPO, LNV, I&W  vertegenwoordigd. Zij ondertekenden eind 2017 een bestuursovereenkomst om de uitspoeling van nitraat in 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden terug te dringen. Deze winningen liggen alle op de hoge zandgronden in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord Brabant en Limburg. De uitvoering is per provincie vastgelegd in een Uitvoeringsovereenkomst en is daarmee in handen gelegd van een projectgroep per provincie met medewerkers van het desbetreffende waterbedrijf, de provincie en de DAW-regiocoördinator. De kennisdeling, stimulering en facilitering van boeren gebeurt onder aansturing van de DAW-regiocoördinator en is de uitvoering daarmee onderdeel van DAW geworden. 

Onderstaande video geeft een goed beeld van wat DAW betekent.

 

 

Lees meer over het ontstaan van DAW

Back to top