Wie zijn wij

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, kortweg DAW, is een initiatief van LTO Nederland, op uitnodiging van de Rijksoverheid. Het doel is een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw.

Water is van cruciaal belang voor de agrarische bedrijfsvoering. Te veel water is niet goed, maar te weinig ook niet. Het water moet bovendien van goede kwaliteit zijn voor de gewassen en landbouwdieren. Daar hebben agrarische ondernemers zelf invloed op. Met een goede aanpak wordt ook de biodiversiteit en ecologie op en om het eigen bedrijf verbeterd. De kwaliteit van de bodem is daar nauw mee verbonden.

Om de knelpunten op het gebied van water op te lossen vindt er vanuit DAW intensieve samenwerking plaats tussen de agrarische sector en de andere waterbeheerders. Zoals de waterschappen, natuurorganisaties, provincies en drinkwaterbedrijven.

Faciliteren en samenwerken

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wil de agrarische ondernemers faciliteren en de samenwerking met de waterschappen en drinkwaterbedrijven bevorderen. Onder andere door gebiedsprocessen te starten en het delen van kennis en praktijkervaring van andere agrariërs. Doelgroepen zijn de agrariërs in de open teelt (aardappels, graan, ruwvoerders, vollegrondsgroenten, bloembollen, bomen en fruitteelt) inclusief de grondgebonden melkveehouderij.

BOOT

Het Bestuurlijk Overleg Open Teelt en veehouderij (BOOT) voert het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) uit. Zij heeft een kernteam benoemd om het DAW verder in te vullen. Dit alles gebeurt in opdracht van de Stuurgroep Water van het ministerie van Infrastructuur &Milieu (I&M). Vanuit het BOOT zijn de bestuurders Jakobs Bartelds vanuit LTO Nederland en Ingrid ter Woorst namens de Unie van Waterschappen samen woordvoerder.

In de Stuurgroep Water zijn de rijks- en regionale overheden vertegenwoordigd. In het BOOT is daarnaast het bedrijfsleven vertegenwoordigd door bestuurders van LTO organisaties, Cumula en Fedecon. Daarnaast zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: UvW,  NFO, KAVB, IPO, VEWIN en NVWA

Kernteam

Het kernteam bestaat uit: Ivo Buijnsters (IPO), Servaas Damen (RWS), Jan van Eck (IenW), Johan Elshof (ZLTO), Geert de Groot (Kadaster), Gerbrand van 't Klooster (LTO), Bart van Moorsel (Gelderland), Rien Klippel (UVW), Eric Slangen (RVO), Roy Smits (RWS) en Wilbert van Zeventer (IenW).

LBO 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

In het Landelijk bestuurlijk Overleg 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn LTO Nederland, Vewin, IPO, Ministerie van LNV, Ministerie van I&W  vertegenwoordigd. Zij ondertekenden eind 2017 een bestuursovereenkomst om de uitspoeling van nitraat in 34 grondwaterbeschermingsgebieden terug te dringen, als onderdeel van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. De uitvoering hiervan ligt bij de betreffende provincies, samen met het desbetreffende waterbedrijf en de regionale LTO-organisatie (DAW-supportteam). Hiermee is de uitvoering onderdeel van DAW geworden. 

Onderstaande video geeft een goed beeld van wat DAW betekent.

 

 

Lees meer over het ontstaan van DAW

Back to top