Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en LTO Noord ondertekenden een nieuwe samenwerkingsovereenkomst Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Partijen blijven werken aan voldoende en schoon water

Tijdens de DAW Waterkaravaan op vrijdag 8 december, ondertekenden provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en LTO Noord een nieuwe samenwerkingsovereenkomst Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Met de ondertekening bevestigen de partijen gezamenlijk te blijven werken aan voldoende en schoon oppervlakte- en grondwater in de provincie Fryslân. Met nieuwe projecten, financiële middelen en een gebiedsgerichte aanpak kunnen boeren en tuinders de juiste bodem- en watermaatregelen nemen.

Met het DAW meer naar doelsturing

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend door gedeputeerde Friso Douwstra van de Provincie Fryslân, dagelijks bestuurslid Cees Pieter van Burgsteden van Wetterskip Fryslân en Jan Teade Kooistra van LTO Noord. De partijen willen gezamenlijk in Fryslân blijven werken aan het verbeteren van de water- en bodemkwaliteit in het agrarisch gebied. De recente aanwijzing door de minister van Landbouw, Natuur en Visserij van nutriënt verontreinigde gebieden in Fryslân, is daarbij niet bevorderlijk voor het draagvlak onder agrariërs, zo uitten bestuurders een gezamenlijke zorg.

Jan Teade Kooistra (Bestuurder LTO Noord): “De actuele ontwikkeling van de aanwijzingen van nutriëntverontreinigde (NV) gebieden door het ministerie van LNV is niet bevorderlijk voor het draagvlak onder onze boeren. Door het derogatieverlies hebben we eerder stoppende boeren dan betere waterkwaliteit. Boeren staan door het derogatieverlies met de rug tegen de muur en met de huidige regelgeving kunnen zij niet de juiste keuzes maken. Het derogatieverlies is een maatregel, geen doelsturing. Met het DAW hopen we meer naar doelsturing te kunnen.”

Deputearre Friso Douwstra: “De gearwurking mei de lânbousektor en it Wetterskip past goed yn de gebietsrjochte oanpak, tegearre mei de mienskip, dy ’t wy as provinsje foar ús sjogge om ús doelen foar skjin en sûn wetter te berikken”.

Cees Pieter van Burgsteden, dagelijks bestuurslid Wetterskip Fryslân: “Met ondersteuning van het DAW-programma hebben veel boeren goede maatregelen genomen die bijdragen aan een betere waterkwaliteit. Ik hoop dat ook de komende vier jaar weer veel boeren meedoen.”

Samenwerking cruciaal

De DAW Waterkaravaan was vrijdag al vroeg aanwezig op het akkerbouwbedrijf van familie Hogenhout in Kimswerd. Aanwezigen werden welkom geheten door zoon Reinder. Als DAW demobedrijf vertelt hij regelmatig over de aanpak op hun bedrijf. Hij liet onder meer de was- en spoelplaats zien, die mede via het DAW gefinancierd is en voorkomt dat erfemissies in het oppervlaktewater terechtkomen. Hogenhout deed ook mee met het DAW-project Boeren Meten Water, waarbij boeren door zelf te meten meer inzicht krijgen in het effect van verschillende maatregelen met het oog op verzilting en veenoxidatie.

Na de ondertekening en rondleiding over het akkerbouwbedrijf, vertrok de bus naar de tweede locatie: DAW Demobedrijf Woudstra Pleats van melkveehouders Jan en Johanneke Woudstra in Menaam. Dit bedrijf houdt zich bezig met het verlagen van het ureumgehalte in de melk en het sluiten van (lokale) kringlopen. Dat laatste doen ze onder andere door het zelf composteren van bermmaaisel. Dit doen ze samen met 20 andere agrarische ondernemers en gemeenten via Agricycling.

De bijdrage van lokaal op de grote opgave

Een gezonde bodem en schoon water is van groot belang. Door de toenemende droogte en verzilting in Fryslân en de verscherpte richtlijnen zoals verplichting bufferstroken en verlies van derogatie vanuit overheid maakt dat de partijen het belangrijk vinden dat boeren en tuinders blijven werken aan verbetering van de kwantiteit en kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater. In de samenwerkingsovereenkomst tot 2027 ligt de focus op het ontwikkelen en uitvoeren van bodem- en waterprojecten gericht op goed bodembeheer en het optimaliseren van nutriëntenbenutting en een actieve samenwerking tussen landbouworganisaties, overheden en andere gebiedspartners.

Gerelateerde demobedrijven

Gerelateerde regiocoördinatoren