Akkerbouwer Bonne Poelma Beeldmateriaal: Harold Koopmans

“We moeten beseffen dat water- en bodembeheer een nog grotere rol krijgt voor voedselzekerheid”

Bonne Poelma heeft samen met zijn ouders een akkerbouwbedrijf van 35 hectare in Pieterburen. “Afgelopen jaar hebben we deelgenomen aan het DAW-project Uitvoeringsstimulans ten behoeve van water- en bodemkwaliteit. We vinden het belangrijk dat het waterschap samen met een boerenorganisatie kijkt op welke manier het bodem- en waterbeheer op een nog hoger niveau gebracht kan worden. Met de huidige klimaatontwikkeling is het belangrijk te beseffen dat dit in de toekomst een nog grotere rol heeft voor de voedselzekerheid. We zijn de droge zomers van 2018 en 2019 natuurlijk nog niet vergeten!”

In fasen naar biologische bedrijfsvoering

Persoonlijk vindt Bonne Poelma het belangrijk dat een subsidieregeling een verbeterslag voor de sector mogelijk maakt door bijvoorbeeld nieuwe technieken en methoden te stimuleren. Een vervangingsinvestering zonder verbeterende meerwaarde moet een bedrijf natuurlijk prima zelf kunnen financieren. “Mede vanwege de bedrijfsgrootte zijn we op ons bedrijf gefaseerd aan het omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering. Daarbij is het voor ons belangrijk om ons bedrijf toekomstbestendig te maken zodat we de komende decennia goed kunnen produceren op een gezonde bodem.

Investeren in schoffeltuigen

Voor onze aanvraag voor de Uitvoeringsstimulans hebben we gekozen om te investeren in twee verschillende schoffeltuigen. Deze kunnen we in zowel biologische als gangbare teelten inzetten. De werktuigen zijn bedoeld voor de onkruidbestrijding. Daarnaast is het een voordeel dat we er in de zomer onze grond mee openbreken. De grond is slempgevoelig. Dat betekent dat de grond door regen verdicht en dan minder water door kan laten. Door de grond open te breken wordt de vochtopname bij een bui groter. Niemand heeft er natuurlijk wat aan als het regenwater rechtstreeks de sloot inloopt. En zo verbetert zowel de bodem- als de waterkwaliteit.”

Achtergrond subsidieregeling

Binnen het landelijk Deltaplan Agrarisch Waterbeheer werken provincies, waterschappen, LTO Noord en landbouwcollectieven intensief samen aan het behalen van de doelen van overheden en agrariërs op het gebied van waterkwaliteit en waterkwantiteit. Agrarisch waterbeheer is iets wat we samen moeten doen en ontwikkelen. Vanuit deze brede samenwerking zijn al meerdere succesvolle projecten gestart. Eén van die projecten is ‘Uitvoeringsstimulans ten behoeve van water- en bodemkwaliteit’. Het ging in 2021 van start. Het doel is het verminderen van af- en uitspoelen van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten naar grond- en oppervlaktewater. En tegelijk zorgen voor een gezondere en vruchtbare bodem, preciezere landbouw en een verbeterde waterhuishouding.

Waterschap Noorderzijlvest stelde samen met de provincie Groningen ruim €1 miljoen subsidie beschikbaar aan agrariërs. Met de subsidie kunnen akkerbouwers en melkveehouders in het Groninger deel van het gebied van Noorderzijlvest investeren in de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater en de bodemkwaliteit. Door bewuster om te gaan met de bodem, bodemstructuur en het organische stofgehalte kan landbouwgrond beter water vasthouden. De uitvoering van het project is in handen van LTO Noord. Binnen de ‘Uitvoeringsstimulans ten behoeve van water- en bodemkwaliteit’ is subsidie beschikbaar voor in ieder geval 120 agrariërs die investeringen doen in materialen, machines of de bodem. Ook is een adviserend individueel bedrijfsbezoek mogelijk. Het maximaal aantal deelnemers binnen de subsidieregeling werd in korte tijd bereikt. De deelnemers moeten de maatregelen waar subsidie voor is aangevraagd uiterlijk 31 december 2022 hebben uitgevoerd en afgerond.

Bron
Beeldmateriaal: Harold Koopmans
Tekst: Publieksjaarverslag Waterschap Noorderzijlvest

Gerelateerde advies & subsidies