Grond in handen van een knielend persoon

Bodemadvies Zuid-Holland en Utrecht

Heb je een vraag over een specifieke plek op je perceel? Blijft bijvoorbeeld de gewasgroei achter of valt de opbrengst tegen? Heb je andere vragen over de bodem? Vraag dan een gratis bodemadvies aan bij het bodemteam bij jou in de regio.

Gratis bodemadvies aanvragen

Bodemteam Zuid-Holland en Utrecht

Binnen de bodemteams werken verschillende bodemadviseurs, met elk een eigen expertise, samen om het bodemadvies op het boerenerf te versterken. De oprichting van Regionale Bodemteams komt voort uit de behoefte om kwalitatief, onafhankelijk bodemadvies op toegankelijke wijze op het boerenerf te brengen. Doordat meerdere bodemadviseurs met verschillende expertises samenwerken, kun je een vraagstuk vanuit meerdere perspectieven benaderen.

Bodemteambegeleider Thea Timmermans

thea@nflux.nl

Adviseurs beschikbaar voor een gratis bodemadvies

Tim de Wit

Dirksen Management Support B.V.
 • Actief in: Melkveehouderij
 • Specialisme: Bedrijfskringloop, kringloopwijzer, duurzaam bodembeheer, bodembalans, bodemleven, grasland, klaver, verdichting, integraliteit, reduceren verliezen, toekomstbestendigheid

'De Kringloopwijzer zegt al een heleboel over de manier waarop een bedrijf gerund en dus een bodem beheerd wordt. In combinatie met bodemanalyses, een kijkje over en onder het maaiveld en metingen in het veld kom ik samen met een boer tot een geschikt advies.'

Bart Housmans

Boerenverstand Onderzoek & Advies
 • Actief in: Akkerbouw en Vollegrondsgroente
 • Specialisme: Kennisdeling, kringlooplandbouw, akkerbouw, bodemindicatoren, BodemConditieScore en Bodempodcast

'Een verbinder van kennis op het vlak van duurzaam bodembeheer.'

Hans Dirksen

Dirksen Management Support B.V.
 • Actief in: Melkveehouderij
 • Specialisme: Bodemkwaliteit, duurzaam bodembeheer, kringlooplandbouw, reduceren stikstofemissie, reductie broeikasgassen, koolstofopslag, hergebruik nutriënten, natuurinclusieve landbouw, kruidenrijk grasland en persoonlijke ontwikkeling

'Met behulp van vele analyses en toepasbare technieken, werken naar een duurzame, weerbare bodem. Zo werk je naar een toekomstgericht, vooruitstrevend bedrijf dat past binnen de kringloopvisie.'

Edith Finke

DLV Rundvee Advies
 • Actief in: Melkveehouderij
 • Specialisme: Kruidenrijk grasland, bodem, bemesting en ruwvoerteelt

'Biologische melkveehouderij en natuurinclusieve landbouw.'

Joost van der Kroon

Joost van der Kroon adviseur bodem en natuurinclusieve landbouw
 • Actief in: Melkveehouderij en Natuurontwikkeling
 • Specialisme: Bodemexpert, holistische kijk, landbouw en natuur, biologisch melkveehouder

'Bodemexpert met een holistische kijk op de landbouw en natuur.'

Lenno Rijkaart

DLV Rundvee Advies B.V.
 • Actief in: Melkveehouderij
 • Specialisme: Bemesting en bodem, veenweiden en alternatieve teelten

'Samen met de veehouder zoeken naar praktische oplossingen die de bodemgesteldheid en het opbrengend vermogen stimuleren.'

Gijsbert Hakkert

Centrale Adviesdienst Fruitteelt B.V.
 • Actief in: Boom- en Fruitteelt
 • Specialisme: Bodem, bemesting, biostimulanten, bodemweerbaarheid en fertigatie

'Kennis en ervaring met betrekking tot bodem en bemestingsstrategieën in de fruitteelt, zowel vanuit demo-onderzoek als de telerspraktijk. Hierbij altijd zoekend naar de juiste balans tussen bodem, gewas en teeltwensen.'

Mike Kroes

KON Agrarisch Advies
 • Actief in: Melkveehouderij
 • Specialisme: Praktische kijk op het GLB, Kringloopwijzer, mestboekhouding en interesse in de bodem

'Enige ervaring met bemesting en bodemverbetering rondom gras- en maisteelt.'

Jan Boon

Boon Agrarische Dienstverlening
 • Actief in: Melkveehouderij
 • Specialisme: Bodemverbetering, opleiding bodemcoach HAS Academy afgerond

'Ik heb brede kennis opgedaan over aspecten die een rol spelen bij bodemvruchtbaarheid. Door samen met (groepen) agrarische ondernemers profielkuilen te graven en praktijksituaties te bespreken, heb ik veel kennis toe kunnen passen.'

Burchart de Jong

PPP - Agro Advies
 • Actief in: Melkveehouderij
 • Specialisme: Praktisch

'Toegepaste bodemkennis op maat voor uw melkveebedrijf.'

Adviseurs

Albert Snoei

ABZ De Samenwerking
 • Actief in: Melkveehouderij
 • Specialisme: Gras- en maislandadvies

'Bijna 40 jaar ervaring op het gebied van advisering aan veehouders en maistelers. Gras- en maisteelt, maar de laatste jaren ook vlinderbloemigen en kruidenrijk grasland.'

Willem Kalle

Fruitconsult
 • Actief in: Boom- en Fruitteelt
 • Specialisme: Teelt, bemesting en water

'Mijn bodemkennis is met name gespecialiseerd op de teelt van appels en peren. Dit heeft met name te maken met het voedende aspect van de bodem. Daarnaast houd ik me bezig met de fysische en biologische aspecten van de bodem wat de basis is van een goede teelt.'

Groepsbijeenkomsten

Ben je boer en/of tuinder, studiegroepbegeleider of adviseur en organiseer je binnenkort een bijeenkomst over duurzaam bodembeheer en klimaatadaptatie? Huur dan een van onze bodemadviseurs in voor een groepsbijeenkomst! In het smoelenboek kun je zien welke bodemadviseur welke expertise heeft en eventueel een voorkeur doorgeven. Benieuwd naar de mogelijkheden of andere vragen? Neem contact met ons op via info@daw-bodem.nl. 

DAW Kennisprogramma

Dit aanbod komt vanuit het DAW Kennisprogramma. Het Kennisprogramma van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wil de beschikbare kennis over water- en bodembeheer beter vindbaar en toepasbaar maken voor boeren en tuinders. Heb je nog vragen of wil je meer weten over het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer voor jou doet op het gebied van bodem- en waterbeheer? Neem contact met ons op. Het DAW Kennisprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV. 

Gerelateerde regiocoördinatoren