Gewas zomer Living Lab Schouwen-Duiveland

Aanpak Schouwen-Duiveland om antwoord te vinden op verdroging en verzilting

In het Zeeuwse Schouwen-Duiveland werken boeren aan het verbeteren van de zoetwaterbeschikbaarheid. De boeren zijn vrijwel helemaal zelfvoorzienend wat betreft zoet water voor hun gewassen maar door droogte en verzilting als gevolg van klimaatverandering wordt dat steeds lastiger. ‘In Living Lab Schouwen-Duiveland werken, net zoals in het DAW, verschillende organisaties samen om boeren te ondersteunen bij hun opgave. Daarbij willen we ook het werken aan de waterkwáliteit niet vergeten’, vertelt Kitty Henderson van gemeente Schouwen-Duivenland. Aansluiting bij het DAW zou een mooie kans zijn voor de initiatieven die al lopen.

Ambities zijn groot

De steeds beperkte zoetwatervoorraad in Zeeland heeft een enorme impact voor de agrarische landbouw. ‘We willen dat landbouw hier mogelijk blijft en daarom zijn onze ambities groot’, zegt Henderson. Op Schouwen-Duivenland zoeken ze naar het vergroten van de zoetwaterbeschikbaarheid en innovaties voor een duurzame watervoorziening en willen ze een antwoord vinden op verdroging en verzilting van landbouwgronden door  nieuwe en aangepaste zoete en eventueel ook zilte teelten op het land. Ook wordt gekeken naar ecologisch verantwoorde zeewier- en buitendijkse voedselproductie in de Oosterschelde. Partijen als Acacia Water, Deltares KWR Water, HZ University of Applied Sciences en ZLTO denken en werken mee.  ‘De wil om te innoveren is er bij boeren’, weet Henderson. ‘Het is wel een zoektocht naar het hóe’. Daar is vaak eerst onderzoek voor nodig en handelingsperspectief ontbreekt soms.Daarom is de beleidsmedewerker nieuwsgierig naar aanpak van verzilting en verdroging in andere provincies.

Praktische adviezen via coaching

Op de website Living Lab Schouwen-Duiveland staat een overzicht van de projecten en initiatieven die momenteel lopen. Kansrijk vindt Henderson de bodem- en watercoaching, een project dat veel overeenkomsten heeft met de gebiedsgerichte op maat aanpak van BodemUp. ‘Het doel is om de bodem kwalitatief zo goed mogelijk te krijgen zodat de  zoetwatercapaciteit van de bodem zo optimaal mogelijk benut kan worden. 25 agrarisch ondernemers krijgen via coaches inzicht in hun percelen en ontvangen praktische adviezen.’ Het project Samenwerken voor Zoet water richt zich op mogelijkheden voor zoetwateropslag in de ondergrond met innovatieve drainage- en infiltratietechnieken. Bekijk hier het webinar  over de resultaten die tot nu toe behaald zijn binnen het project. Binnen het Living Lab wordt ook gebiedsgericht gewerkt in fieldlabs. Agrariërs onderzoeken samen met experts en de overheden welke aanpassingen aan het watersysteem nodig zijn om het klimaatrobuust te krijgen.

Samen van elkaar leren

Henderson is blij met de inzet van boeren op Schouwen-Duiveland. ‘Ik merk dat deze boeren graag willen leren en innoveren, samen met Agrarisch Schouwen-Duiveland in het Living Lab Schouwen-Duiveland, met elkaar maar ook van boeren uit de noordelijke kuststreken. Van elkaars ervaringen en inzichten kunnen we leren.’