DAW Regiocoördinator Marijn Struijk

DAW-vehikel om de juiste maatregelen te nemen

Om efficiënt uitvoering te geven aan de Gebiedsdocumenten Agrarische Waterbeheer (GAW) in Gelderland heeft DAW regiocoördinator Marijn Struik met betrokkenen een plan van aanpak gemaakt gestoeld op drie pijlers. ‘Ik wil een vehikel opzetten zodat boeren aangemoedigd en gesteund worden de juiste maatregelen te nemen.’

Marijn, je bent nu een jaar regiocoördinator voor Gelderland en bent begonnen met het afmaken van de GAW voor deze provincie. Wat viel jou op?

‘Dat naast het uitvoeren van projecten meer nadruk komt te liggen op het enkel nemen van maatregelen. Met provincie, waterschappen en andere relevante partijen heb ik afgelopen tijd gewerkt aan een plan van aanpak dat zorgt dat agrarische ondernemers ook maatregelen kúnnen nemen. Daarvoor is mandaat en geld nodig. Het plan is er en begin februari wordt een bestuurlijke notitie ondertekend waarin staat wat we de komende vier jaar in Gelderland gaan doen. Geen nieuwe dingen, maar de zaken die nu al bestaan verstevigen en echt aan de slag.’

Dit plan van aanpak is gebouwd op drie pijlers, namelijk gebiedsmakelaars, Landbouwportaal en de maatregelen uit de BOOT-lijst. Waarom juist deze drie?

‘Dit zijn wat ons betreft de drie bouwstenen, de basis eigenlijk voor een geslaagde uitvoering van het GAW en straks bijvoorbeeld ook het NPLG. Van de maatregelen uit de BOOT-lijst weten we dat ze goed zijn voor bodem en waterkwaliteit- en kwantiteit, de gebiedsmakelaars weten die maatregelen te vertalen naar het erf van onze boeren en tuinders en via het Landbouwportaal kunnen we de agrarische ondernemers financieel steunen met het uitvoeren van die maatregelen. Wist je bijvoorbeeld dat dankzij deze drie de afgelopen jaren 5 miljoen geïnvesteerd is door ondernemers in maatregelen?’

Je hebt het ook over het NPLG, wat betekent dit voor de boeren en tuinders in Gelderland?

‘Hoe het NPLG er precies uit komt te zien is nog onduidelijk. Ik vind het daarom heel goed dat de partijen in Gelderland agrarische ondernemers meer houvast willen bieden en zich aansluiten bij dit plan van het DAW. Zo bouwen we een bestendig vehikel waaraan we verschillende regelingen en financiële openstellingen kunnen koppelen. Dat partners zoals provincie en de waterschappen meewerken is daarbij cruciaal, net zoals de inzet van de gebiedsmakelaars.’

De gebiedsmakelaars hebben een prominente plek in het plan, waarom?

‘Een gebiedsmakelaar heeft een brugfunctie. Hij of zij spreekt de taal van de boer en tuinder en weet welke maatregelen goed zijn voor de bodem- en waterkwaliteit en is op de hoogte van lopende investeringsregelingen. Ik ben blij dat ook waterschappen het belang zien van gebiedsmakelaars: zo komen er zowel bij waterschap Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe 2 gebiedsmakelaars en wil ook  waterschap Rivierenland een gebiedsmakelaar inzetten. Het DAW borduurt daar op voort door bodemteams op te zetten onder leiding van Dirk-Johan Feenstra. Via deze bodemteams brengen adviseurs onafhankelijke en betrouwbare kennis bij agrarische ondernemers. Samen met het Landbouwportaal en de BOOT-lijst komt het DAW in Gelderland daardoor in die belangrijke, uitvoerende fase.’

Is er ook nog een rol weggelegd voor monitoring?

‘Monitoring is wat mij betreft kunnen laten zien dat we impact hebben met elkaar in het landelijk gebied. Kunnen we dat met dit plan? Dat blijft een lastig vraagstuk. In de GAW’s zijn de opgaven vermeld en daaraan zullen we over vier jaar moeten toetsen. Wat we dan in ieder geval kunnen laten zien is een lange lijst van genomen maatregelen door boeren en tuinders. Is het voldoende? Zichtbaar resultaat van maatregelen is vaak een proces van jaren en zal over vier jaar nog niet helder zijn. Maar we kunnen dan wel aantonen dat we gezamenlijk de schouders eronder hebben gezet.’

Meer informatie

Meer weten over het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer in Gelderland? Neem dan contact op met Marijn Struik via mstruik@ltonoord.nl(link sends e-mail). Kijk voor de contactgegevens van de andere regio-coordinatoren op deze pagina.

Gerelateerde regiocoördinatoren