Bieten rooien - De belangrijkste oorzaak van bodemverdichting is het rijden met zware landbouwmachines

Handen ineen voor verhogen kennisniveau bodemverdichting

Bodemverdichting opheffen en zo mogelijk voorkomen: dat is het doel van een tweejarig project gestart om bodemverdichting in de akkerbouw te voorkomen door consortium LTO Noord, Cumela, Cosum beet Company, Fredecom, IRS, onderwijsinstellingen Aeres, CIV Groen en WUR. Het DAW juicht het initatief in het kader van het programma Kennis op Maat (KOM) toe.

De kans op bodemverdichting voor de akkerbouw is hoog, doordat er relatief veel teelten zijn met late oogstmomenten, veel af te voeren product en zware machines. Op basis van veldonderzoek is vastgesteld dat tussen de 25% en 45% van de gronden voor akkerbouw in Nederland daadwerkelijk verdicht zijn.  De verdere intensivering van de landbouw en het tekort aan arbeidskrachten maakt dat de gebruikte landbouwmachines groter worden en dat er onder ongunstige (natte) omstandigheden moet worden geoogst. Dit kan ertoe leiden dat er op meer plaatsen bodemverdichting gaat optreden.

Bodemverdichting heeft als gevolgd dat bewortelbaarheid van gewassen afneemt en er bij droogte oogstschade optreedt (10 tot 40%). Daarnaast beperkt een verdichte ondergrond de infiltratie van regenwater waardoor er meer wateroverlast kan ontstaan en het risico op het afspoelen van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen groter is.

Wat zijn alternatieven?

Met het project wordt het kennisniveau over de gevolgen van bodemverdichting en de mogelijkheden om dit te voorkomen bij boeren, loonwerkers, studenten en grondeigenaren verhoogd. Zij leren over alternatieven om bodemverdichting te voorkomen en verminderen en weet welke alternatieven er zijn in vergelijking met de huidige praktijk. Hierdoor worden er andere keuzes gemaakt ten aanzien van bewerkings- en oogstmomenten, inzet van machines en teelten.

Meer informatie

Dit project wordt ondersteund door de topsectoren Agri&Food en Tuinbouw&Uitgangsmateriaal in het kader van het programma Kennis op Maat (KOM). Het ministerie van L&V is nauw betrokken o.a. via het project PPS Beterbodem Beheer. Lees meer op Groen Kennisnet.

Gerelateerde advies & subsidies