Drie nieuwe DAW demobedrijven in de fruitteeltsector

Pluk de vruchten van het DAW: ook fruitteeltbedrijven betrokken als demobedrijf

De Kaderrichtlijn Water schrijft voor dat gebruikers slimmer met mineralen en water moeten omgaan. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) helpt sectoren om deze transitie te maken. Fruittelers kunnen daar ook de ‘vruchten’ van plukken: kijk eens bij andere sectoren hoe zij het doen op het gebied van bodem en water, adviseert Peter Baltus van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). 

De fruitteeltsector veroorzaakt geen grote problemen met meststoffen  en mineralen in het water. In de fruitteelt worden geen grote giften gegeven, want dat leidt al gauw tot te veel groei en het is bovendien niet goed voor de vruchtkwaliteit. Het zijn vooral andere sectoren die  met meststoffen en mineralen aan  de bak moeten. Daarentegen moet de fruitteeltsector wel opletten met gewasbeschermingsmiddelen.

In de meetpunten van de waterwinbedrijven worden in het water weliswaar geen overschrijdingen gevonden. ‘Daar kunnen we trots op zijn, maar dat moeten we wel zo houden, want het blijft oppassen hiermee’, aldus Peter Baltus (NFO). Verder verwachten we de komende jaren een groot gebrek aan goed water voor beregening. Hierbij spelen zowel de beperkte beschikbaarheid aan goed water tijdens droge periodes als de toenemende verzilting in het westen van het land. Ook daar moeten goede oplossingen voor komen.

De fruitteeltsector werkt hieraan binnen het praktijkprogramma Weerbaarheid in de praktijk. Op Proeftuin Randwijk wordt er volop onderzoek naar gedaan, mede gefinancierd met middelen vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Voor de andere sectoren zijn binnen het DAW ook demobedrijven opgezet. ‘Voor de fruitteeltsector ontbraken die nog. We hebben nu  drie fruittelers bereid gevonden demobedrijf te zijn. Het betreft fruittelers die praktijkoplossingen rond waterproblematiek hebben en dat graag willen laten zien aan collega’s en mensen in het netwerk’.

Peter Baltus is Kennismatcher Fruitteelt

Kijk eens bij andere sectoren dan de fruitteelt

Het kan ook interessant zijn om op demobedrijven van andere sectoren een kijkje te nemen, adviseert Baltus. Wat betreft zuinig omgaan met water, het tegengaan van verzilting of het voorkomen van erosie, kunnen fruittelers ook leren van akkerbouw-of tuinbouwbedrijven. Een peilgestuurde drainage kun je ook bij een akkerbouwbedrijf bekijken. Het principe is immers hetzelfde.

Binnen het DAW-project worden ook per regio in Nederland excursies georganiseerd met de Waterkaravaanbus. De deelnemers kunnen samen een aantal interessante demobedrijven bezoeken en onderweg in de bus kan er een toelichting gegeven worden over het gebied en is er gelegenheid om te netwerken, omdat ook adviseurs en deskundigen deelnemen. ‘Speciaal voor fruittelers gaan we daar ook excursies voor organiseren.’

Gerelateerde maatregelen

Gerelateerde regiocoördinatoren