Druppelirrigatie in uienteelt

Fertigatie of druppelirrigatie

In droge perioden vermindert de gewasgroei als het gewas niet genoeg vocht kan opnemen. Druppelirrigatie is een net van slangen in het perceel, waarbij je via druppels vocht toedient aan het gewas. Hier kun je vloeibare meststoffen aan toevoegen, dan spreek je van fertigatie.

Het doel van druppelirrigatie is het optimaliseren van de gewasopbrengst door gericht water en mest toe te dienen via een druppelsysteem. Het gericht toedienen van vocht en meststoffen levert meerdere voordelen op. Allereerst dien je de mest op de juiste plaats toe, waardoor uitspoeling in het milieu vermindert. Daarnaast vermindert het waterverbruik in vergelijking tot de gangbare manier van beregenen met een pomp en veldspuiten (haspels).

Fertigatie in de landbouw

De landbouw experimenteert met dit systeem en past het op bescheiden schaal toe. Binnen de fruitteelt is reeds ruime ervaring opgedaan met fertigatie. Over akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt is beperkt informatie uit de praktijk.

Bekijk de factsheet

Voordelen van druppelirrigatie en fertigatie

  1. Doordat het gewas op tijd vocht en mest krijgt toegediend, leidt fertigatie mogelijk tot hogere opbrengsten en een betere kwaliteit eindproduct.
  2. Door het gericht toedienen van meststoffen kan de hoeveelheid verstrekte meststoffen omlaag.
  3. Het systeem gaat aanzienlijk efficiënter om met water dan bijvoorbeeld beregeningsinstallaties.

Welke nadelen heeft druppelirrigatie en/of fertigatie?

  1. Fertigatie (vloeibare bemesting) met een druppelinstallatie is duur. De verwachting is dat de mogelijke meeropbrengsten bij gangbare akkerbouwgewassen onvoldoende zullen zijn om de investering economisch rendabel te maken.
  2. Het verwijderen van de slangen (tapes) voor de oogst ervaren agrariërs soms als lastig of bewerkelijk.

Kosten van het aanleggen van irrigatie- of fertigatiesystemen

In proeven met fertigatiesystemen in prei worden de meerkosten ten opzichte van beregenen met haspel en kunstmest strooien bepaald op 900 tot 2.300 euro per hectare. Of dit gecompenseerd kan worden door hogere opbrengsten werd in de proef niet duidelijk. Een ondernemer op een vruchtboomkwekerij schat in dat de kosten van fertigatie lager zijn dan de kosten voor beregenen. Het aanleggen van fertigatie vraagt investeringen in onder andere ondergrondse waterleidingen naar het perceel, pompen en druppelslangen op het perceel. De hoogte van de investering is afhankelijk van de lengte van de leidingen en het aantal doppen.

Gerelateerde advies & subsidies