Resultaten zes jaar Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland

Zes jaar Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland: ‘Ondanks groei van de bedrijven, droogte en muizen toch goede resultaten’. Minder jongvee, hogere benutting meststoffen, meer weidegang, hogere melkproductie, afname van kunstmest en krachtvoer. Dat is in het kort de uitkomst van het DAW-project Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland 2016-2021.

Ga naar 'Vruchtbare Kringloop Noord Nederland'

Scoren op duurzaamheidskengetallen

De wens om als melkveehouder te verduurzamen houdt veel melkveehouders bezig. Samen met LTO Noord, het DAW, ForFarmers, Agrifirm, Countus, Wetterskip en Wageningen UR werden via verschillende activiteiten ruim 250 melkveehouders bereikt. De studiegroepdeelnemers hebben afgelopen jaren gekeken hoe het aanpassen van de bedrijfsvoering invloed heeft op bijvoorbeeld de duurzaamheidskengetallen eiwit van eigen land, stikstofbodemoverschot, ammoniakemissie en broeikasgassen.

Ondanks dat de bedrijfsgrootte in totaal is toegenomen en de afgelopen drie jaar droge en weinig groeizame jaren waren met hier en daar muizenschade, scoren de deelnemers goed op deze duurzaamheidskengetallen. Deelnemers van Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland scoren met name goed op aandeel blijvend grasland (biodiversiteit), eiwit eigen teelt en weidegang. De eiwitgehaltes in het rantsoen zijn de afgelopen jaren niet gedaald. Hier is voor de deelnemers nog het een en ander te verbeteren. Het ruw eiwitgehalte van het rantsoen is een sleutelfactor voor het verminderen van de ammoniakemissie.

Optimistische resultaten

Anneke Verheul, regiobestuurder LTO Noord: “De afgelopen zes jaar gaven we via dit project aandacht aan onze eigen bedrijven voor het goed inzetten van de KringloopWijzer, maatregelen te nemen en te leren over actuele thema’s. Met resultaat! Met elkaar scoren we goed op een aantal duurzaamheidskengetallen, ondanks dat de bedrijfsgrootte in totaal is toegenomen en de afgelopen drie jaar droge en weinig groeizame jaren waren. De deelnemers zijn dierlijke mest beter gaan benutten, gingen meer weiden en optimaliseerden de ruwvoerwinning. Dankzij die optimistische resultaten zetten we de melkveesector in Noord-Nederland positief op de kaart!”

Project Vruchtbare Kringloop Noord Nederland

In het DAW-project Vruchtbare Kringloop Noord Nederland (VKNN) werken melkveehouders aan kringlooplandbouw. De KringloopWijzer dient daarbij als management-instrument. De deelnemers verdiepen zich in thema’s als bodemvruchtbaarheid, bemesting, carbon footprint en ruwvoerwinning. Daarmee optimaliseren ze de landbouwproductie, het watersysteem en het milieu.

Factsheet resultaten VKNN