project Zoet water op Goeree groep boeren in het veld

Regenwater vasthouden op Goeree-Overflakkee

Hoe zorg je voor voldoende zoet water als je als boer wordt omsloten door natuurgebieden en het zoute water van de Noordzee? Over het jaar heen valt er genoeg regenwater voor het hele gebied, maar het meeste stroomt nu het open water in.

project Zoet water op Goeree boerenstuw

Afhankelijk van neerslag

In de zomer is er weinig tot geen zoet water beschikbaar voor landbouw en natuur op de kop van Goeree-Overflakkee, het meest zuidwestelijke puntje van Zuid-Holland. Het water in de watergangen in de polder en op enkele andere plaatsen is veelal brak vanwege zoute kwel. Vanwege klimaatverandering is de verwachting dat verzilting zal toenemen. Aanvoer van zoet water vanuit het binnenland is (financieel) niet mogelijk. Agrariërs in het gebied zijn dus afhankelijk van neerslag en hebben daarom als doel om zoet regenwater in het najaar en winter beter en langer vast te houden op de kop van Goeree-Overflakkee.

Ongeveer vijftien boeren werken in het project ‘Zoet water op de kop Goeree’ samen aan een plan om in perioden van droogte meer zoet water beschikbaar te hebben. Daarbij werken ze nauw samen met natuurorganisaties, omdat het landbouwgebied aan beide kanten wordt omsloten door duingebieden die ook zoet water nodig hebben en kunnen opslaan.

In kaart brengen stroming van zoet en zout water

Er zijn twee problemen met zoetwater op Goeree:

  1. het water dat valt, stroomt via sloten de zee in;
  2. dat wat blijft staan, vermengt zich snel met zout of brak water.

Daarom zijn eerst de stroming van zoet en zout water in kaart gebracht. Hoewel agrariërs en natuurbeheerders het gebied zelf natuurlijk het beste kennen, zorgt het daadwerkelijk meten vaak voor nieuwe inzichten, komen de feiten op tafel en kan met alle deelnemers een gezamenlijk beeld van de werking van het watersysteem worden gemaakt. Pas daarna kan bepaald worden welke maatregelen het meest effectief zijn om de beschikbaarheid van zoet water te vergroten en landbouw en natuurbeheer veilig te stellen voor de toekomst.
Op verschillende plaatsen zijn zowel het waterschap als boeren bezig met het plaatsen van stuwtjes als pilot en wordt het effect daarvan continue gemeten door middel van een meetnetwerk.

Achtergrond van dit project

Aantal deelnemers: 17 ondernemingen

Initiatiefnemers: LTO Noord, Deltares, Aequator Groen & Ruimte, Waterschap Hollandse Delta

Betrokken partners: Provincie Zuid-Holland, Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland ZWD

Gerelateerde demobedrijven