BodemUP profielkuil steken

Tweede fase BodemUP van start

De samenwerkingsovereenkomst voor het vervolg van het DAW-project BodemUP, nu bekend als BodemUp 2.0, is ondertekend. Ook nu wil het project zoveel mogelijk boeren en tuinders, loonwerkers en andere grondbezitters in Noord-Brabant in staat stellen om de bodem blijvend te verbeteren.

Boeren en tuinders, waterschappen en Brabant Water hebben allemaal belang bij een gezonde, vitale bodem. De overeenkomst is dan ook ondertekend door Brabant Water, de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland en de Provincie Noord-Brabant.

Een boer of tuinder met een vitale bodem op zijn landbouwpercelen heeft minder last van droogte en wateroverlast, gaat efficiënt met zijn meststoffen om en hoeft minder bestrijdingsmiddelen en kunstmest te gebruiken om een goede gewasopbrengst te realiseren. BodemUP 2.0 gaat boeren en tuinders helpen om weer naar een gezonde bodem- en watersysteem te komen.

Waar moet BodemUP 2.0 toe leiden in Noord-Brabant?

  • Een zodanige bodemvitaliteit bewerkstelligen dat het bijdraagt aan de opgaven van de Kaderrichtlijn Water, de Nitraatrichtlijn en dat wordt bijgedragen een robuust bodem- en watersysteem.
  • Een verbetering van de vitaliteit van 30.000 tot 40.000 hectare landbouwbodem vóór 2027.
  • Een grote betrokkenheid van boeren en tuinders en ketenpartijen voor herstel van de bodemvitaliteit.
  • Aanvullende inkomsten voor boeren en tuinders vanwege de geleverde bodem- en maatschappelijke diensten.