GLB-pilot Gebiedsgerichte Aanpak

GLB-pilot Gebiedsgerichte Aanpak

Koppeling investeringen, kennis en beheer

De pilot identificeert kansrijke maatregelen die boeren en tuinders in hun eigen gebied kunnen nemen voor optimaal water- en bodembeheer. Daarnaast worden binnen de pilot de mogelijkheden tot financiering en organisatie onderzocht om ook te komen tot daadwerkelijke uitvoering van die maatregelen.

In de uitvoering van de pilot werken de regionale organisaties van LTO Nederland (LTO Noord, ZLTO en LLTB), agrarische collectieven en waterschappen samen om financiering vanuit verschillende nationale middelen t.b.v. de uitvoering van maatregelen rondom water- en bodembeheer zo effectief mogelijk in te zetten, de kennis te bundelen en borging van de uitvoering middels vastgelegde samenwerkingsafspraken te realiseren.

Het project heeft niet de uitvoering van maatregelen als doel. Het doel is het ontwikkelen, experimenteren en evalueren van procesinstrumenten gericht op de totstandkoming van een gebiedsplan/gebiedsdeal zodat de agrarische sector een maximale bijdrage kan leveren aan de opgaven voor water en bodem per gebied. Hierbij worden ook enkele maatregelen uitgevoerd.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en het ministerie van LNV.

GLB-pilot Gebiedsgerichte Aanpak
Contactpersoon:
Wouter Rozendaal
Aequator
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Vechtstromen, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Limburg, Waterschap Zuiderzeeland
Looptijd:
Looptijd tot en met 2023
Provincie:
Overijssel, Limburg, Flevoland
Initiatief van:
LTO Nederland en Natuurrijk Limburg
Betrokken partijen:
Natuurrijk Limburg, Limburge Land- en Tuinbouwbond, Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek, Flevolands Agrarisch Collectief, Gebiedscollectief Noordoost-Twente, LTO Nederland
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top