Biostimulanten: aanvulling voor weerbaar teeltsysteem

Er is tegenwoordig veel aandacht voor het gebruik van biostimulanten, mede door de zoektocht naar weerbare teeltsystemen. In een onlangs gepubliceerde factsheet vind je meer informatie over biostimulanten. Wat zijn biostimulanten? Wat kun je van de stoffen verwachten voor de teelt en hoe kun je ze testen in de praktijk?

Wat zijn biostimulanten?

Biostimulanten (volgens de EU meststoffenverordening) zijn middelen die de plant of rhizosfeer van de plant verbeteren wat betreft: efficiëntie van het gebruik van nutriënten, tolerantie voor abiotische stress, kwaliteitskenmerken en de beschikbaarheid van de in de bodem of rhizosfeer vastgehouden nutriënten. Het is geen bestrijdingsmiddel of meststof.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee groepen biostimulanten: microbiële biostimulanten (vroeger ook wel biofertilizers genoemd) en niet-microbiële biostimulanten. 

Waar zijn biostimulanten voor bedoeld?

In tegenstelling tot gewasbeschermingsmiddelen (biotische stressfactoren) focussen biostimulanten zich op abiotische stressfactoren. Denk hierbij aan extreme klimaatomstandigheden zoals droogte, hitte of verzilting. Een biostimulant kan bijvoorbeeld het wortelstelsel of de celwanden van een plant versterken waardoor de plant beter bestand is tegen temperatuurveranderingen. Vanwege de verwachte klimatologische veranderingen in Nederland zouden biostimulanten mogelijk een groeiende functie kunnen krijgen binnen de akkerbouw.

Biostimulanten zijn middelen die samen met andere factoren zoals resistente rassen, goede vruchtwisseling en bemesting, kunnen bijdragen aan een weerbaar teeltsysteem.

Hier vind je de volledige factsheet!

Let op: claims over de werking van biostimulanten zijn nog lastig te verifiëren vanwege sterk wisselende uitkomsten bij praktijkonderzoek wereldwijd.

Kunnen biostimulanten de huidige gewasbeschermingsmiddelen vervangen?

Biostimulanten zullen gewasbeschermingsmiddelen niet ineens vervangen.

Biostimulanten kunnen gewasbeschermingsmiddelen niet 1-op-1 vervangen, ze hebben immers per definitie geen direct bestrijdend effect op een ziekte plaag of wind. Ook spelen andere factoren mee, denk aan: ruime vruchtwisseling, bemesting, grondbewerking, resistenties of de aanwezigheid van natuurlijke vijanden. Het is logischer dat biostimulanten deel zullen uitmaken van een breder pakket aan maatregelen die je kunt gebruiken voor een weerbaar teeltsysteem.

Over de factsheet

De factsheet is gemaakt door de business unit ‘Open Teelten’ van Wageningen University & Research voor het KoM-project Kennistransfer Plantgezondheid. Hierin werken LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, NFO en BO Akkerbouw samen aan ontsluiting van kennis voor telers. Het DAW deelt deze informatie om kennis breder te verspreiden.

Demo: Werking van Biostimulanten

Bij deelnemer Herman Olthof in Hoge Hexel is in samenwerking met Agrowin in 2021 een demo uitgevoerd naar verschillende N-vormen uit kunstmest, het nut van extra sporenelementen en het effect van biostimulanten. Het resultaat van de toegevoegde middelen was niet zoals gehoopt. De Twentse melkveehouder klaagt echter niet met een maisopbrengst van 48 ton.

Lees hier het volledige artikel op Vruchtbare Kringloop Overijssel.

Back to top