Uien teelt

Akkerbouw zet stappen in emissiereductie gewasbescherming

De akkerbouwsector maakt werk van de aanpak van emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. De normoverschrijdingen laten een dalende trend zien. Er ligt nog een opdracht om de normen voor gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewateren te halen: het doel is nagenoeg geen emissies naar het oppervlaktewater in 2030. Anderzijds zijn er volop mogelijkheden om met vrij praktische maatregelen emissies en milieu-impact te reduceren. Dat bleek bij het webinar ‘Effectieve spuittechnieken en praktische oplossingen voor emissiearme toepassingen’ van de campagne #Emissiereductiesprint. Kijk hier terug.

Simon Buijs van Deltares lichtte de stand van zaken toe bij de waterkwaliteit. Dit komt in beeld met het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen Land- en tuinbouw. Via 106 meetpunten is voor zeven teelten na te gaan of en in welke mate normen zijn overschreden. Na een enorme afname van de milieubelasting, stokt de laatste jaren de verbetering van de waterkwaliteit. Uit het meest recente rapport van het meetnet blijkt dat de akkerbouw in 2020 minder normoverschrijdingen kende dan in 2019. “Normen worden echter nog te vaak overschreden”, waarschuwde Buijs. “Het doel van 90% minder normoverschrijdingen in 2023 is niet in zicht.”

“Keihard ons best doen”

Akkerbouwer Leendert Jan Onnes bekeek wel eens de normoverschrijdingen in zijn eigen regio. “Hier, in de Oldambt, kwamen toen geen overschrijdingen voor. Het is wellicht lastig om in het hele land de normen te halen, maar we zullen er wel keihard ons best voor moeten doen.” Gespreksleider Peter Knippels (LTO Nederland) adviseerde akkerbouwers zelf ook de Bestrijdingsmiddelenatlas te raadplegen.

Bewust gebruik

Onnes bepaalt aan de hand van een eigen weerstation gekoppeld aan een beslissingsondersteunend systeem zijn eigen optimale spuitmomenten. Hij is daarnaast ook meer bewust bezig met welke middelen hij toepast en in welke dosering om zo ook bij te dragen aan een lagere milieubelasting.. “Er is zo te besparen op de kosten van het middelgebruik én ik kan fors beter scoren op milieu-impact. Als akkerbouwer zullen we verder moeten kijken dan alleen middelen beoordelen op prijs en kwaliteit”, vertelde de NAJK-bestuurder die ook met rassenkeuze meer rekening houdt met de invloed op het middelgebruik en milieu-impact. “Het effect op het milieu is veel meer in de beslissingen mee te nemen. Zo vergeleek ik 75% driftreducerende doppen met doppen met 90% driftreductie. Op waterleven daalde de milieu-impact met bijna 50% bij de extra driftreductie. Op een vrij simpele manier is veel te bereiken. Ik heb daarbij niet de indruk dat ik met die hogere driftreductie steken liet vallen bij de effectiviteit van de bespuitingen.”

Waterhoeveelheid

Bij de effectiviteit van bespuitingen speelt de waterhoeveelheid een grot rol, legde Herman Krebbers van Delphy uit. In opdracht van BO Akkerbouw voerde hij een project uit waarbij spuittechnieken zijn beoordeeld op effectiviteit. Bij onkruidbestrijding in suikerbieten en bij loofdoding in aardappelen is de relatie tussen techniek, dop en bedekking in beeld gebracht. “We zagen nauwelijks verschillen in effectiviteit tussen technieken en doppenkeuze. Met name de waterhoeveelheid is bepalend: meer water levert een beter spuitresultaat”, vatte Krebbers de resultaten samen van het onderzoek. Voor meer informatie verwees hij naar een recent artikel van Nieuwe Oogst en de site van BO Akkerbouw.

Over #Emissiereductiesprint

Het webinar van #Emissiereductiesprint is in z’n geheel terug te kijken. De campagne is een initiatief van de vakgroep Akkerbouw & Vollegrondsgroenten van LTO Nederland, het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en BO Akkerbouw. De campagne Emissiereductiesprint maakt deel uit van het Actieplan Plantgezondheid, het Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten en de Versterkte Kennisverspreiding DAW. Akkerbouwers en adviseurs kunnen zelf ook video’s aandragen waarin ze laten zien hoe ze de emissie van gewasbeschermingsmiddelen voorkomen en reduceren. Ga voor meer informatie en alle video’s naar www.emissiereductiesprint.nu.

Gerelateerde activiteiten

Dinsdag 2 juli 2024 - 20:00
Middelen soms wel met 95 procent besparen dankzij de spotsprayer: akkerbouwer Derk probeert het uit
Woensdag 26 juni 2024 - 16.00 - 21.00
Spotsprayer aan het werk zien en mechanische onkruidbestrijding in de uien met een wiedeg

Gerelateerde demobedrijven