DAW Regiocoördinator Martijn Neijenhuis

Regiocoördinator Martijn: ‘Landbouwportaal werkt goed, maar zie ook kansen voor verbeteringen’

Martijn, wat speelt er in Groningen, Noord-Drenthe en Flevoland, de gebieden waar jij regiocoördinator voor bent namens het DAW?

‘Waterkwaliteit is een thema dat leeft, denk aan nutriëntenuitspoeling en omgaan met gewasbeschermingsmiddelen. Het lijkt de goede kant op te gaan wat die twee onderwerpen betreft. Door de droge jaren zien we ook meer aandacht voor waterkwantiteit, zowel overlast als voldoende waterbeschikbaarheid. We zien dat de droogte invloed heeft op de door het DAW opgestelde Gebiedsdocumenten Agrarisch Waterbeheer (GAW): Daardoor is volgens de waterschappen in Groningen en Noord-Drenthe onduidelijk of er nog een opgave is op het gebied van nutriëntenuitspoeling. Dus zowel in Noord-Drenthe en Groningen pleit ik voor de actualisatie van de restopgaven door de waterschappen.’

En geldt dat ook voor Flevoland? Die werkt via het eigen Actieplan Bodem en Water (ABW) toch?

‘Dat klopt, maar ook in Flevoland is het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer actief. Dat doe ik in nauwe samenwerking met Petra van der Werf, programmamanager van het ABW. Zo heeft het DAW in samenwerking met het ABW in maart een goed bezochte velddemo gehouden in Lelystad over het goed strooien van organische mest. Gezamenlijk werkten we ook aan het GAW Zuiderzeeland. Zo kunnen ook de Flevolandse boeren en tuinders de juiste handvatten en regelingen krijgen om maatregelen te nemen op het gebied van bodem en water.’

Wat zie jij, naast scherpte krijgen in de agrarische opgave, als jouw rol?

Agrarische ondernemers een stem geven richting overheden en waterschappen, agenderen. Dat agenderen doe ik door samenhang te realiseren in wat speelt op het gebied van bodem en water en werken aan de samenwerking tussen de DAW-partners. Zodat beleidsmakers met in plaats van over de agrarische sector plannen maken en doelstellingen stellen.’

Net zoals Noord-Holland en Rijnland heeft DAW Noord-Nederland sinds 2022 een zogeheten Landbouwportaal waar ondernemers adviesgesprekken en subsidieregelingen kunnen aanvragen en regelen. Werkt dit goed volgens jou?

‘Ja, en tegelijkertijd is er ook ruimte voor verbetering. Er zijn genoeg openstellingen in mijn DAW-gebied, de provincies en waterschappen denken daar goed in mee. Tot nu toe zijn het vooral veel generieke openstellingen waarmee agrarische ondernemers fysieke investeringen kunnen doen. Ik hoor onder andere van de agrarische collectieven dat er meer behoefte is aan maatwerk. Door het nieuwe en strengere generieke beleid wil de boer graag met een adviseur aan de keukentafel kijken naar bodem- en watermaatregelen die bij zijn onderneming past. Het komende jaar wil ik daar mee aan de slag. Momenteel ben ik al in gesprek met waterschap Noorderzijlvest, LTO Noord en de collectieven over projecten passend bij de gebiedsopgave en de boeren in het gebied.’

Zou je daarvoor ook gebiedsmakelaars willen inzetten, net zoals de coördinatoren in Overijssel en Gelderland doen?

‘Ik ben enthousiast over het DAW-vehikel dat Marijn Struik onlangs schetste in deze rubriek: gebiedsmakelaars, het Landbouwportaal en de maatregelen uit de BOOT-lijst vormen drie bouwstenen voor een geslaagde uitvoering van het programma. Het inzetten van gebiedsmakelaars zie ik dus als een logische volgende stap. Dit zouden we  met erfbetreders van de samenwerkende partijen kunnen organiseren. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de agrarische collectieven of aan de DAW- bodemteams.’

Welk middel van het DAW wil jij nog onder de aandacht brengen?

‘Het netwerk van demobedrijven vind ik een welkome loot aan de stam van het DAW. Boeren die andere boeren enthousiasmeren en motiveren om aan de slag te gaan met bodem- en watermaatregelen. Tot nu toe doet één ondernemer uit Drenthe mee, maar ik hoop dat er in mijn gebied meer volgen.’

DAW Regiocoördinatoren

In contact komen met coördinator Martijn Neijenhuis? Mail naar martijn.neijenhuis@kadaster.nl. Benieuwd wie de andere regiocoördinatoren zijn en wat ze voor je kunnen betekenen? Kijk hier.

Gerelateerde advies & subsidies

Gerelateerde regiocoördinatoren