Bestuursovereenkomst DAW Overijssel / Gelderland

Overijsselse partijen tekenen win-winovereenkomst voor nu en de toekomst

Tijdens de DAW Waterkaravaan op woensdag 6 maart 2024 hebben Provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Rijn en IJssel en LTO Noord de bestuursovereenkomst ‘Cofinanciering NSP-GLB 2023-2027’ ondertekend. Dit is een win-winsituatie voor alle partijen.

Tijdens de tour met de DAW Waterkaravaan lieten twee bedrijven zien hoe ze met steun van het DAW maatregelen doorvoeren. Melkveehouder Christiaan van Dalfsen uit Rouveen is bijvoorbeeld bezig met onderwaterdrainage om zijn veengrond jaarrond in een goede vochtbalans te houden. (Lelie)bollenteler Marcel Markhorst uit Brucht heeft een overdekte en onoverdekte ruimte ingericht waar hij zo duurzaam en verantwoord mogelijk de spuit kan vullen en schoonmaken. Daarnaast heeft hij drie remdry-systemen, waarmee hij het water van ontsmettingsbaden indroogt en afvoert via een doek. Ten slotte werkt hij met dripslangen om percelen zo goed mogelijk te irrigeren.

Welke subsidie komt vrij?

Het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) stelt Europese subsidies beschikbaar in de periode 2023-2027 voor de agrarische sector. Zowel de Overijsselse waterschappen als provincie hebben daar cofinanciering aan toegevoegd. Totaal komt er meer dan 27 miljoen euro beschikbaar.

Waarom deze bestuursovereenkomst?

Watermaatregelen hebben een steeds belangrijkere rol gekregen in het GLB. De reden is dat de Europese Commissie het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) prioriteert. Ook treedt door klimaatverandering droogte en wateroverlast vaker op. Deze ondertekende overeenkomst wordt gezien als een win-winsituatie voor alle partijen. Overijsselse boeren en tuinders kunnen namelijk subsidie krijgen voor de uitvoering van bodem- en watermaatregelen; daarmee draagt de overeenkomst bij aan het behalen van de gezamenlijke doelen.

Wat betekent deze samenwerking?

Het DAW is een initiatief van LTO Noord dat door zowel de provincie als de waterschappen vanaf het begin is ondersteund. De provincie Overijssel heeft hiervoor Europese gelden uit het GLB ingezet en deze samen met de Overijsselse waterschappen gecofinancierd. Ook komt financiering beschikbaar voor het uitvoeren van Blauwe Diensten.

Waar kun je aan denken?

Door middel van een laagdrempelige regeling kunnen landbouwbedrijven gebruikmaken van de mogelijkheden van DAW voor bijvoorbeeld een financiële bijdrage voor boerenstuwen, verbeteren waterbergend vermogen van de bodem, een zuivering op een wasplaats, erfafspoelingsmaatregelen, enz. Met deze voortzetting van de samenwerking komt weer nieuw budget beschikbaar voor de volgende periode. We moedigen partijen aan om hiervan gebruik te maken. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met info@dawoostnederland.nl of 088-888 66 31. Een subsidieaanvraag doen? Op www.dawoostnederland.nl kun je advies en subsidie aanvragen.

Gerelateerde regiocoördinatoren