DAW Regiocoördinator Elma Haakmeester

DAW Regiocoördinator Elma Haakmeester: ‘DAW organiseert dialoog’

DAW Regiocoördinator Zuid-Drenthe en Overijssel: Elma Haakmeester

Waarom zijn excursies zoals de Waterkaravaan in Drenthe afgelopen 2 september belangrijk?

‘Ik zie het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer als de verbinding tussen uitvoering van beleid enerzijds en de vraag en bedrijfsvoering voor de boer anderzijds. Om die twee kanten nader bij elkaar te brengen, organiseert het DAW dialoog en komt het tot samenwerking. Hoe belangrijk dat is, zie ik duidelijk terug op zo’n excursiedag. Bestuurders zien hoe beleid uitpakt in de praktijk: waarom kiest een agrarische ondernemer voor een bepaalde maatregel en hoe werkt dat in de praktijk? Wat zijn de resultaten? Maar ook lieten we het belang van integraliteit zien: want welke opgaven spelen er nog meer in de omgeving van het boerenbedrijf en hoe kunnen we, ondanks de complexiteit en rekening houdend met die opgaven, toch zorgen voor mogelijkheden om te kunnen blijven ondernemen? Overigens was de organisatie van de Waterkaravaan op 2 september op zich ook al een mooi staaltje samenwerking. Want waar het organiseren van een dergelijke excursie vaak een behoorlijke klus is, verliep het hier heel makkelijk. Doordat de betrokken medewerkers vanuit de provincie, de waterschappen, LTO Noord en het DAW-team allemaal een aantal onderdelen regelden, was het binnen de kortste keren rond. Zelfs toen op het laatste moment een van de boeren die we zouden bezoeken Corona had, was er binnen een paar uur een alternatieve locatie geregeld.’

En voor de boer? Hoe ervaart hij zo’n bezoek?

‘Boeren en tuinders werken graag mee aan zo’n bezoek merk ik. In dit geval lieten ze zien wat ze al doen om perceel- en erfemissie te beperken en te werken aan de bodemstructuur. Benadrukt werd hoe boeren en waterschap op gebiedsniveau samenwerken,  dit versterkt elkaar en levert grotere deelname op. De deelnemende boeren lieten ook duidelijk weten wat ze nodig hebben van de overheid om te kunnen blijven werken.’

Wat is volgens jou een uitdaging voor de boer in Overijssel en Drenthe?

‘Met veel hogere zandgronden – en ook veenweidegebied – liggen de uitdagingen met name op het gebied van waterbeschikbaarheid, dus het voorkomen van wateroverlast en watertekort. En droogte vertaalt zich door naar de bodem- en waterkwaliteit. Als gewassen blijven groeien en niet verdrogen, worden nutriënten benut en spoelen ze niet uit. Ik zie het als een uitdaging dat boeren en tuinders vanuit hun vakmanschap kunnen blijven ondernemen en innoveren en vanuit die kracht te werken aan het behalen van de doelen.  En tegelijk ook het gesprek te voeren over de toekomst. Wat kunnen we nog optimaliseren? Of zijn er juist oplossingen vinden vanuit de samenhang met andere ontwikkelingen in het gebied? Interactie is daarbij cruciaal, dat kreeg ik vorige week nog terug van een deelnemer aan de pilot Kostverlorenzijl over onderwaterdrainage in veengebied rondom Zwartsluis. De boer leerde veel over zijn eigen percelen, maar zei hij: ‘Ik heb nog meer geleerd dankzij de kennisuitwisseling tussen boeren, adviseur en waterschapmedewerkers’. Het DAW is daarin de spil!’

Wat staat er de komende tijd op de planning voor DAW in jouw regio?

‘De komende periode bespreken we de agrarische wateropgaven en invloed daarop tijdens fysieke bijeenkomsten met boeren en tuinders, gebiedspartijen en overheden. De wil om te handelen is er zeker, maar ondernemers willen weten waar de finishvlag staat. Ook is het belangrijk om te weten hoe de wateropgave zich verhoudt tot ál die andere opgaven. De boer heeft maar beperkt tijd en geld. We halen tijdens bijeenkomsten ook hun ervaring en kennis over het gebied en met maatregelen op. Dan is het vervolgens onze taak als het DAW om samen met de overheid te komen tot een uitvoerbaar programma op basis van een vrijwillige aanpak voor de komende jaren en meedoen zo gemakkelijk mogelijk te maken voor boeren en tuinders.’

Meer informatie

In contact komen met Elma Haakmeester? Mail dan naar elma.haakmeester@kadaster.nl(link sends e-mail). Kijk voor de contactgegevens van de andere regio-coordinatoren op deze pagina.

Gerelateerde regiocoördinatoren