DAW Waterkaravaan excursie

GLB-pilot Gebiedsgerichte aanpak

Wat is er nu echt voor nodig om als overheid, gebiedspartijen en boeren eensgezind aan de slag gaan in een gebied? In de GLB-pilot Gebiedsgerichte aanpak is tussen 2021 en 2024 in vier gebieden in Nederland geëxperimenteerd met ‘gebiedsgericht werken’. Daar zijn uitdagingen op het gebied van waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid opgepakt.

Er zijn 25 lessen uit getrokken, gevat in een handig boekje, en er is een praktisch leidraad ontwikkeld, de reisplanner. Op deze pagina zijn de resultaten te downloaden.

Voorzijde 25 lessen GLB pilot Gebiedsgerichte aanpak

25 Geleerde lessen

Drie hoofdlessen uit de pilot zijn:

  1. Stel de mens voorop, investeer in relaties;
  2. Schrijf geen vaste stappen voor, maar geef ruimte voor een eigen aanpak;
  3. Beweging komt beter op gang als de overheid zich faciliterend opstelt met instrumenten.

Het boekje met 25 geleerde lessen is hieronder te downloaden. Wil je een gedrukte versie? Mail ons dan.

Reisplanner schermafbeelding

Reisplanner

Een gebiedsaanpak is te beschouwen als een gezamenlijk af te leggen reis. Deze reisplanner helpt je om een gebiedsgerichte aanpak op te zetten. Het is een advies en biedt een leidraad voor het plannen van ‘de reis’ in jouw gebied en illustreert welke stappen, methoden en tools van pas kunnen komen, zowel voorafgaand als tijdens de reis.

In de interactieve reisplanner wordt verwezen naar bijlagen. Dit zijn ze allemaal:

Handreiking gebiedsplan – GLB pilot gebiedsgerichte aanpak
Handreiking bedrijfsplan – GLB pilot gebiedsgerichte aanpak
Tool meerjarenbegroting GGA {beveiligd} – GLB pilot gebiedsgerichte aanpak
Koppeltabel bij begrotingsformat GGA BOOTlijst – GLB {BEVEILIGD} – GLB pilot gebiedsgerichte aanpak
Checklist uitvoeringsstrategie – GLB pilot gebiedsgerichte aanpak
Stakeholdermanagement- GLB pilot gebiedsgerichte aanpak
Inspiratiedocument samenwerking- GLB pilot gebiedsgerichte aanpak

Doel van de GLB-pilot Gebiedsgerichte aanpak

Bij aanvang van de pilot is het uitgangspunt geweest om samen met de partners in het gebied te ontdekken:

  • Wat boeren, tuinders en telers nodig hebben om stappen te zetten die verbeteringen opleveren voor de kwaliteit en kwantiteit van water en de bodemgezondheid in hun gebied;
  • Hoe een samenwerking tussen de partners in het gebied het beste ingericht kan worden zodat boeren, tuinders en telers maximaal bij kunnen dragen aan de bodem- en waterdoelen;
  • Hoe de (financiële) ondersteuning vanuit het nieuwe GLB hierop aangesloten kan worden.

Achtergronden en speelveld
Een overzicht van de achtergronden en het speelveld van de GLB-pilot lees je in deze afbeelding.

Deze 25 lessen voor succesvolle gebiedsaanpak zijn geleerd in de GLB Pilot Gebiedsgerichte aanpak Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Deze pilot is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid en in opdracht van Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland en Collectief Natuurrijk Limburg.

DAW was initiatiefnemer van de pilot. De looptijd van de pilot was 2021-2024 en de gebiedsprocessen vonden plaats in de Achterhoek, Flevoland, Limburg en Twente. Partners in de pilots waren de regionale LTO’s, waterschappen, agrarische collectieven, provincies, het Kadaster en anderen.

Gerelateerde projecten

Gerelateerde regiocoördinatoren