Uitbreiding van Limburgse demo toekomstbestendige maisteelt

Hoe kunnen we mais blijven telen zonder dat we met de teelt de bodem en omgeving nadelig beinvloeden? Daar wordt al ruim vijf jaar aan gewerkt binnen het project Grondig Boeren met Mais. In Limburg is projectleider Brigitte Kroonen van WUR Open Teelten betrokken bij de demo's. Op vijf verschillende 'satellietbedrijven' worden onder haar leiding demo's uitgevoerd met als doel een rendabele maisteelt zonder nadelige invloeden op de omgeving. Dat gebeurt vooral door stappen te zetten naar een aanpak van bemesting in mais die leidt tot het halen van waterkwaliteitsdoelen zoals gesteld binnen het 7e Actieprogramma nitraat. De satellietbedrijven hebben hier de afgelopen jaren al veel ervaring mee opgedaan. Naast opbrengst van de mais is daarbij ook steeds gekeken naar het N-residu in november. De rest stikstof in de bodemlaag 0-90 cm is de maat voor nitraatverlies naar het grondwater.

Strategieën vergelijken 

Op alle demobedrijven wordt een praktijkdemo aangelegd met drie bemestingsstrategieën. 

  • Strategie A: bemesting volgens het advies waarbij nawerking voor Nmin-voorraad, langjarig gebruik dierlijke mest, overige meststoffen in verleden zoals compost, voorvrucht, groenbemester of vanggewas worden ingerekend. Verder worden de landbouwkundige werkingscoëfficiënten van de organische mest gehanteerd.
  • Strategie B: Bemesting waarbij de wettelijke gebruiksnorm leidend is: 112 kg N werkzaam per ha of 48 kg N werkzaam per ha bij voorvrucht grasland. Daarbij worden de wettelijke werking coëfficiënten gehanteerd.
  • Strategie C: Bemesting waarbij er 20% reductie op de gebruiksnorm plaatsvindt. Mogelijke norm in 2025 – zoals beschreven in de derogatiebeschikking.

Meten is weten

Naast metingen aan het einde van het seizoen wordt in alle praktijkdemo’s gedurende het seizoen de Nmineraal in de laag 0-30 en 30-60 cm gemeten. Zo proberen we zicht te krijgen op de mineralisatiecapaciteit van de percelen. Dit helpt om de ‘kwaliteit’ van het perceel te evalueren en te komen tot een betere bemestingsstrategie voor de toekomst.

Kennis delen 

De resultaten uit voorgaande jaren en de ervaringen en stand van zaken dit jaar gaan we delen met de praktijk. Op de hoogte blijven van de demo of aanwezig zijn bij een van de informatiebijeenkomsten? Kijk op www.dawdemobedrijven.nl of neem contact op met Brigitte Kroonen.  Meer informatie over activiteiten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer in Limburg via Arend Jan Cuperus, DAW regiocoördinator voor Limburg. 

Back to top